Podjatost při rozhodování v Radě a Zastupitelstvu MČ Praha 5, žádost o vysvětlení nestandardního přístupu k Tanečnímu centru Praha

Datum interpelace:
28. 06. 2006
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

Interpelace

 

Podjatost při rozhodování v Radě a Zastupitelstvu MČ Praha 5, žádost o vysvětlení nestandardního přístupu k Tanečnímu centru Praha

 

 

Pane starosto Jančíku,

 

oslovuji Vás nejen jako osobu odpovědnou ze své funkce péčí o majetek MČ, ale zároveň jako osobu, která, dle (dnes již pozměněných) údajů na webových stránkách TCP a dle Vašeho ústního potvrzení v diskuzi na květnovém zasedání Zastupitelstva, byla členem dozorčí rady Tanečního centra Praha – konzervatoře, o.s. p. se sídlem na Praze 6 a je proto osobou nejlépe informovanou, pokud jde o tuto otázku. Přestože jste ještě neodpověděl na moji předchozí interpelaci, předkládám Vám řadu otázek, na které bych chtěl jednotlivě odpovědět (každý otazník rovná se jeden požadavek na odpověď).

 

Jakým způsobem a kdo dal za  MČ Praha 5 Tanečnímu centru Praha souhlas k vedení stavebního řízení (resp. zajišťování stavební dokumentace předložené v tomto řízení) o stavbě na pozemku MČ v areálu ZŠ Pod Žvahovem ještě předtím, než mělo TCP uzavřenou podnájemní smlouvu s nájemcem, resp. ještě předtím než byl objekt a pozemky školního areálu pronajaty nájemci, který vyhrál výběrové řízení? Jakým způsobem a kdy byl současný nájemce objektu o plánované stavbě, či zahájení stavebního řízení informován? Na jakém zasedání rady byl záměr pronajmout či prodat pozemek k zastavění třetí osobou schválen?

 

Kdo bude majitelem haly na pozemku MČ? Na jak dlouho má být pozemek pod touto pravděpodobně cizí stavbou pronajat a jaké výběrové řízení o tomto pronájmu bylo vedeno?

V případě, že hala má být převedena do majetku MČ, pak za jakých finančních podmínek, v případě, že zůstane majetkem TCP, jak bude finančně řešeno znehodnocení pozemku cizí stavbou?

 

Pokud byly TCP uděleny granty, dotace eventuelně jiné nepřímé přesuny peněz z rozpočtu obce (odpuštění nájemného od MČ nájemci s podmínkou přenosu povinnosti odpuštění nájemného podnájemci apod), dal jste veřejně před hlasováním v Radě či Zastupitelstvu najevo svoji podjatost z důvodu členství v dozorčí radě TCP a hlasování jste se v těchto případech zdržel? Zdržel jste se hlasování i v případě rozhodnutí rady o vypovězení stávající smlouvy s OGB a nahrazení této smlouvy smlouvami dvěmi, přičemž jedna má být uzavřena s TCP?

 

Je Vám známo, z titulu Vašeho dřívějšího zastoupení v orgánech TCP, že na adrese sídla tohoto subjektu nebylo bývalému pronajimateli uhrazeno nájemné a je vedeno o této úhradě soudní řízení? Je Vám známo, že i současnému nájemci nebylo uhrazeno nájemné za využívané prostory TCP v objektu ZŠ Pod Žvahovem? Opravdu chcete uzavřít nájemní smlouvu s osobou, se kterou jsou vedena soudní řízení o vymáhání nájemného? Z jakých důvodů prosazujete obsazení areálu školy Tanečním centrem Praha a nutíte vítěze nabídkového řízení k uzavření podnájemní smlouvy s tímto subjektem?

 

Znovu se na Vás obracím se svojí žádostí navrátit budovu ZŠ alespoň z části k využití hlubočepským školákům. Dle mých informací je současný nájemce připraven uvolnit část prostor školy pro dvě až pět tříd prvního stupně a školní družinu. Při rušení výuky na ZŠ Pod Žvahovem bylo předkladatelem, Vámi i odborem školství prohlašováno, že výuku na ZŠ v Hlubočepích navrátíte v případě zvýšení počtu dětí ve spádové oblasti. Přestože jste nezajistil požadované zjištění o současném počtu dětí nebo jste mi o tomto zjišťování či jeho průběhu zapomněl v odpovědi na předchozí interpelace zpravit, domnívám se dle mých zjištění, že v oblasti je vhodné opět otevřít ZŠ v rozsahu prvního stupně a využít tak uvolnění prostor podnájemníkem – TCP, jenž neplní své závazky či nedokáže přistoupit na navrhované znění podnájemní smlouvy.

 

Jedním z důvodů zrušení ZŠ Pod Žvahovem byl vysoký rozpočet na nutnou rekonstrukci školní jídelny. Přestože mi byl bývalým ředitelem školy panem Balogem předložen rozpočet cca. na 7 milionovou investici, tvrdili jste mi společně s místostarostou Gálem, že rekonstrukce bude stát minimálně 12 milionů a že na tuto částku máte k dispozici odborný rozpočet. Protože současný nájemce dokázal školní jídelnu zprovoznit za desetinovou částku (1,8 milionu) prosím o vysvětlení tohoto rozdílu.

 

 

 

 

V Praze dne 28.6.2006

 

 

                                                                       Petr Navara – zastupitel MČ

 

 

 

 

Odpověď:

 

 

Vážený pane kolego,

 

odpovídám na Vaši interpelaci ze dne 28. 6. a 6. 9. 2006 a sděluji následující:

záležitost bývalé ZŠ Žvahov byla vyřešena RMČ MČ Prahy 5 ku prospěchu OGB, TCP i MČ Prahy 5.

 

 

S úctou

 

 

 

 

 

                                                                                       JUDr. Milan  J a n č í k