Plovárna na nábřeží Vltavy

Datum interpelace:
13. 10. 2005
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

Interpelace ve věci navýšení ceny za vybudování plovárny na nábřeží Vltavy.

 

 

 

 

Žádám o prošetření postupu při výběru firmy na realizaci zastupitelstvem schváleného projektu vybudování plovárny na nábřeží Vltavy (dále plovárny) a  postupu jakým byl navýšen původně schválený rozpočet této akce o cca 3,5 mil Kč, včetně odůvodnění navýšení.

 

 

Prosím o zodpovězení otázek nejasných  záležitostí postupu:

 

         ze zápisu z 25. jednání rady , bod 61cituji“ schválení výsledky jednacího řízení bez uveřejnění na zadání veřejné zakázky: Vybudování ….“ – co znamená jednací řízení bez uveřejnění?

         schválení navýšení ceny vybudování plovárny mělo být po schválení radou realizováno rozpočtovým opatřením, které mělo schvalovat zastupitelstvo. V programu 23. zasedání ani dnes jsme toto opatření neschvalovali. Proč?

         Jaké byly podmínky výběrového řízení, když při schvalování vybrané firmy byl navýšen rozpočet akce v rozporu se schváleným usnesením zastupitelstva?

         Proč byla  vybrána firma na kterou byla v době podepisování smlouvy uvalena exekuce a to opakovaně (poprvé již  v roce 2004)

         Je pravdivá informace, že při výběru firmy byl jeden z radních rady MČ Praha 5 ve střetu zájmů?

 

 

 

V Praze dne 13.10.2005                                             Doc.RNDr. Eliška Jelínková, CSc.

Odpověď:

Odpověď na interpelaci Doc.RNDr. Elišky Jelínkové, CSc., ve věci navýšení ceny za vybudování plovárny na nábřeží Vltavy

 

Po prošetření postupu ve věci výběru firmy na realizaci výše uvedeného projektu a prošetření postupu jakým byl navýšen původně schválený rozpočet sděluji k jednotlivým bodům interpelace následující:

 

         Jednací řízení bez uveřejnění je jedním z druhů zadávacích řízení vymezených zněním § 25 odst. 2 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Jednací řízení bez uveřejnění může zadavatel zvolit v případě splnění podmínek uvedených v § 27 nebo 28 zákona. V tomto konkrétním případě bylo jednací řízení bez uveřejnění použito ve smyslu § 27 odst. 1 písm. a) zákona, neboť v předchozím otevřeném řízení nebyly podány nabídky splňující zadávací podmínky a zadavatel podstatně nezměnil zadávací podmínky. Lze konstatovat, že postup jednacím řízením bez uveřejnění dává, jako jediný druh zadávacího řízení, možnost zadavateli skutečně jednat o smluvních podmínkách a na základě toho i získat další možné výhody, které případně nebyly obsaženy v prvotním návrhu smluvních ujednání, se kterým jednání zájemce se zadavatelem zahajoval. Jak v otevřeném, tak v užším řízení, která jsou dalšími možnými druhy zadávacího řízení, má zadavatel pouze dvě možnosti volby a to buď nabídku v předložené podobě přijmout a uzavřít smlouvu s podmínkami uchazečem v nabídce předloženými, nebo ji nepřijmout. Třetí cesta neexistuje. Proto lze vnímat realizaci jednacího řízení při zadávání veřejné zakázky na vybudování plovárny na nábřeží Vltavy jako přínos pro Městskou část Praha 5. To se projevilo i v průběhu jednacího řízení, kdy byly vyjednány podmínky příznivější než byly v prvotní nabídce dodavatele.

 

         usnesením Zastupitelstva MČ Praha 5 č. 20/2/2005 ze dne 17.2.2005 byla Rada městské části Praha 5 zmocněna Zastupitelstvem provádět rozpočtová opatření do výše 5 mil. Kč pro každé jednotlivé rozpočtové opatření. Navýšení celkové ceny akce bylo do výše uvedených 5 mil. Kč. V případě nejasností Vám podá další vysvětlení vedoucí OEK

 

         Podmínky výběrového řízení byly stanoveny již v prvopočátku v rámci otevřeného řízení, kterým bylo zadání této veřejné zakázky zahájeno. Vzhledem k tomu, že žádná nabídka nesplnila zadávací podmínky, měl zadavatel možnost využít v dalším kroku jednací řízení bez uveřejnění dle § 27 odst. 1 písm a) zákona ale pouze za podmínky, že podstatně nezmění zadávací podmínky. Proto byly podmínky otevřeného řízení převzaty do jednacího řízení bez uveřejnění s tím, že již v prvotním otevřeném řízení byl kladen důraz na kvalifikaci dodavatelů zabezpečující hladký průběh realizace veřejné zakázky.

6,797.471,30 Kč bez DPH je nabídkovou cenou KTSO, a.s. Předpokládaná cena ve schváleném rozpočtu MČ Praha 5 ve výši 5 300 tis. Kč byla stanovena odhadem na základě studie, neboť v této době ještě neexistovaly průzkumy inženýrských sítí, zaměření spádu náplavky nábřeží ani projektová dokumentace stavby. Zadání veřejné zakázky bylo provedeno až na základě zadávací  dokumentace v podrobnostech prováděcího projektu s výkazem výměr nutných stavebních prací, které byly upřesněny provedenými průzkumy, požadavky obsaženými ve stanoviscích dotčených orgánů státní správy pro účely vydání územního a stavebního povolení a požadavky Hygienické stanice na gastroprovoz a Hasičského záchranného sboru na požární únikové cesty (další vnitřní únikové požární schodiště).

 

         Zákon stanoví kvalifikační kritéria v oblasti základních kvalifikačních kritérií zněním § 31 zákona. Zde je řešena otázka likvidace, konkurzu, daňových nedoplatků, nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Do žádné z těchto kategorií nespadá exekuce, která proběhla u firmy vyzvané k jednacímu řízení a v konečném efektu i vybrané k realizaci veřejné zakázky. Dodavatel tedy splnil kvalifikaci zákonem požadovanou. Pro eliminaci firem s nejistým ekonomickým zázemím bylo nastaveno jako kritérium finanční a ekonomické způsobilosti, z oblasti dalších kvalifikačních předpokladů, dosažení likvidity firmy min. v úrovni 0,5, což je i úroveň vyžadovaná certifikačními autoritami od stavebních firem pro získání Osvědčení o splnění kritérií národního kvalifikačního a klasifikačního systému stavebních dodavatelů. Tuto úroveň vyzývaný dodavatel dosáhl a prokázal ji v rámci zadávacího řízení. Z toho plyne, že ani exekuce zapsaná v obchodním rejstříku neměla vliv na ekonomiku tohoto dodavatele a tím ani neohrožovala oprávněné zájmy Městské části Praha 5 pro realizaci této veřejné zakázky.

 

         Každý z členů hodnotící komise, která byla zadavatelem ustavena a řádným způsobem schválena usnesením Rady MČ Praha 5 č. 15/451/2005 ze dne 5.4.2005, před prvním jednáním hodnotící komise doložil své prohlášení o nepodjatosti ve smyslu ust. § 57 odst. 4 a 5 a § 58 odst. 4 zákona. Žádný z členů hodnotící komise v průběhu její činnosti neoznámil zadavateli, že by mu vznikl důvod k podjatosti a proto se lze důvodně domnívat, že žádný z nich podjatý nebyl. Nedošlo tedy v rámci průběhu zadávacího řízení  ani ke střetu zájmů žádného z členů hodnotící komise.

 

 

 

V Praze dne 2.11.2005

 

 

V úctě

 

 

                                                           JUDr. Milan Jančík

                                                           starosta