Plánovaná výstavba v Hlubočepích a na Žvahově

Datum interpelace:
20. 05. 2004

Interpelace:

Interpelace na

místostarostu MČ Praha 5

pana Vojtěcha Zapletala

 

 

 

Věc: Plánovaná výstavba v Hlubočepích a na Žvahově

 

 

 

Dovoluji se na Vás obrátit s žádostí o vysvětlení záměru radnice Prahy 5 měnit v nejbližší době územní plán v lokalitě starých Hlubočep a Žvahova. Při jednáních o zachování výuky na škole Pod Žvahovem bylo místními obyvateli argumentováno právě novou výstavbou, postupným zvyšováním počtu obyvatel lokality a potřebou zachovat infrastrukturu i přes momentální nenaplnění „směrných čísel“. Ve vyjádřeních radních však jako protiargument zaznělo, že k žádnému výraznému nárůstu počtu obyvatel lokality v nejbližší době určitě nedojde. To je zcela v rozporu s návrhy projednávanými v komisi pro územní rozvoj, kde jste předsedou a kde se nyní vytvářejí podklady ke změnám ploch zeleně na plochy určené k bytové zástavbě.

 

Žádám Vás tedy o sdělení počtu nových bytových jednotek, které mohou na základě Vámi prosazovaných změn územního plánu vzniknout v lokalitě, která byla spádovou oblastí Základní školy Pod Žvahovem a procentního vyjádření nárůstu počtu obyvatel. Není možné měnit územní plán bez přihlédnutí k občanské vybavenosti lokality.

 

Zároveň  Vás žádám o dozodpovězení mých předchozích interpelací týkající se dopravy v Hlubočepích. Stále se mi jedná o zpřesnění formulací termínu nápravy, resp. sdělení konkrétních dat, kdy dle Vámi provedených zjištění k nápravě dojde. Věřím, že i vedená šetření, ke kterým jsem Vám dal svou první interpelací před šesti měsíci podnět, byla ukončena a Vy mi budete nyní schopen i zde konečně konkrétně odpovědět. Děkuji za zajištění opravy dvou laviček jedné autobusové zastávky a očekávám Vaší pomoc v dalším zkulturnění veřejné dopravy v lokalitě. Nedokáži však pochopit Váš odmítavý přístup k odklonění značení cyklotrasy z hlavní tepny do oblasti Srpečku a podél trati k železničnímu přejezdu. Cyklisté touto změnou určitě nezavalí, Vámi v tomto okamžiku chráněné, zelené oblasti Hlubočep a vy naopak zajistíte bezpečnost silničního provozu na komunikaci Hlubočepská nejen pro cyklisty.

 

           

 

V Praze dne 20. května 2004

 

 

Mgr. Ing. Petr Navara

      zastupitel

 

 

Odpověď:

Vážený pane,

 

ve své interpelaci z 20. 5. 2004 se na mne obracíte se žádostí o vysvětlení „nesouladu“ mezi podklady pro rozhodnutí RMČ Praha 5 při rušení výuky v ZŠ Pod Žvahovem (US Hlubočepy) a tendencí zvyšování počtu obyvatel Hlubočep způsobenou podněty na pořízení změn ÚPN HMP, které byly v poslední době projednávány v komisích RMČ Praha 5 v rámci kola 06 změn ÚPN HMP.

 

K dané problematice konstatuji, že bilanční údaje z územně plánovacího podkladu – US Hlubočepy udávají v kapitole „Obyvatelstvo – prac. příležitosti“ celkový počet obyvatel řešeného území ve výši 2 520 obyvatel.

 

Do tohoto počtu obyvatel jsou již zahrnuti:

·        noví obyvatelé lokalit „Michnovka“ a „Prokopův dvůr“

·        nárůst obyvatel z navrhovaných změn ÚPN v rámci této studie (dosud neprojednávaných v komisích RMČ Praha 5)

·        budoucí obyvatelé lokalit dosud nezastavěných (např. Zlíchovské terasy) v plochách určených územním plánem k zastavění.

 

Nově navrhované dvě změny ÚPN (o nichž se ve své interpelaci zmiňujete), které byly projednány v komisích i RMČ Praha 5 umožňují díky svému umístění lokalizaci pouze rodinných domů.

 

Jedná se o:

 

·        změnu ident. číslo 04/06, pracovní název „Hlubočepská“ ze ZN do SVM, umožňující při využití k funkci bydlení umístění dvou rodinných domů o dvou bytech

·        změnu ident. číslo 16/06, pracovní název „Pod Žvahovem“ z PSZ na OC, umožňující výstavbu jednoho rodinného domu o dvou bytových jednotkách.

 

Přestože běžná obložnost bytu v současné době se v Praze pohybuje okolo dvou obyvatel na   1 b.j., v tomto případě je uvažováno se čtyřmi obyvateli na jeden nově realizovaný byt. Schválením předmětných změn ÚPN ident. čísla 04/06 a 16/06 dojde v šetřeném území k celkovému nárůstu o 24, slovy dvacetčtyři obyvatel, což činí nárůst o 0,95 % obyvatel. Z uvedeného údaje je zřejmé, že při rozhodování o zachování, či nezachování školní výuky v ZŠ Pod Žvahovem je takovýto „nárůst“ obyvatel zcela zanedbatelný.

 

K žádosti o informaci o věcném řešení problematiky uvedené ve Vašich předchozích interpelacích sděluji, že v mé kanceláři jsou pro Vás připraveny písemné odpovědi příslušných dotčených orgánů a organizací. Uvedené materiály však nepovažuji za součást interpelace, a proto také nejsou přílohou této odpovědi.

 

I přes nesouhlasný postoj k návrhu odklonění značení cyklotrasy v oblasti Hlubočep se obracím na ÚDI, který je garantem vedení cyklotras, s žádostí o posouzení Vašeho požadavku.

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

                                                                                 Vojtěch  Z a p l e t a l

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě