plán udržitelného rozvoje

Datum interpelace:
22. 09. 2016
Datum odpovědi:
21. 10. 2016
Interpelující:
Ing. Ondřej Velek
Interpelovaný:
Ing. arch. Zuzana Hamanová
Příloha interpelace:

Interpelace:

INTERPELACE:  Plán udržitelného rozvoje MČ Praha 5?

 

Ing. Arch. Zuzana Hamanová

předsedkyně výboru územního rozvoje  ZMČ P5  (VÚR)

 

 

Vážená paní předsedkyně VÚR ZMČ P5,

 

Dovolte mi připomenout, že kdysi v roce 2011 díky mé iniciativě Vás Klub SZ jmenoval do tehdejší komise rozvoje RMČ, kde jste odpovědně sledovala projekty na MČ P5.

Oceňuji tehdy naše společné diskuse a také společné semináře VŽP např. k Smíchovskému nádraží „Tady není developerovo“, ke Geoparku Joachima Barrandeho a také k dobré praxi revitalizace brownfields ve Stockholmu (viz https://www.praha5.cz/cs/sekce/seminare-vzp/).

 

Jsem rád, že Vaše architektonická kancelář CASUA  připravila 2013 pro radnici tzv. ROZVAHU k Metropolitnímu územnímu plánu, s kterou bohužel radnice od 2014 (podle veřejných informací) moc nepracuje (podklad viz. https://www.praha5.cz/cs/dokument/metropolitni-plan/210270-rozvaha-o-charakteru-uzemi-mc-praha-5 .

 

V novém volebním období od 2014 a po změnách v dubnu 2016 z 4Koalice (TOP, CSSD, KDU, SZ) na 5koalici 2016 (TOP, ODS, KDU, DJK, ANO) jako zastupitelka za DJK dobře ovlivňujete řadu jednání – např. jste uváděla seminář k revitalizaci www.zlatylihovar.cz, Smíchov Jih, metodice Metropolitního Planu (MuP) apod.

Po rozhodnutí změn ve výborech ZMČ 22.9.2016 jste uvolněnou předsedkyní VÚR.

 

Mé otázky směřují na strategické dokumenty P5 a procesy kolem „udržitelného“ rozvoje MČ Praha 5, které můžete přes VUR a v 5koalici do konce volebního období 2018 snad lépe ovlivnit:

 

1/ projednáte ve Výboru územního rozvoje varianty přípravy strategického střednědobého dokumentu „Rozvoje MČ Praha 5“ (dle § 89, (g) zákona 131/90 Sb., o Praze ?

Pokud ano, kdy a jak?

 

2/ RMČ P5 (bez širší diskuse o přínosech a nákladech) schválila přistoupení k iniciativě SMARTCITY  – viz usnesení  https://www.praha5.cz/cs/zasedani2/usneseni-zastupitelstva-404/zastupitelstvo/typ/ZMC/detail/6109

Seznámíte veřejnost přes veřejné jednání VÚR s možnými přínosy iniciativy SMART CITY pro MČ P5?

 

Pokud ano, kdy a jak?

 

3/ podpoříte ve VUR výkupy pozemků z privátních rukou do veřejné domény?

Prosím odpovědi konkrétně na jednotlivé výkupy (občané se mne na výkupy pozemků ptají a očekávají, že KV a Klub SZ mohou procesy ovlivnit):

 

 1. Pozemky pro park Kavalírka?
 2. Pozemky (majitele Beneše) pro část budoucího sportovně rekreačního Parku Vidoule?
 3. Čínský pavilonek u usedlosti Cibulka  jako symbolu pro  možnou dohodu radnice P5/HMP s majitelem usedlosti Cibulka JUDr. Vaníčkem?
 4. Pozemků kolem usedlosti Skalka u parku Skalka?
 5. Pozemky zahrádkové osady www.podmajerovic.cz v Jinonicích?

 

4/ Jaký je Váš názor na nápad a smlouvu pro VYHLÍDKOVÉ KOLO na náplavce P5?

Kdy byl nápad vyhlídkového kola projednán ve Vašem VÚR a s veřejností?

 

 

Rád Vám poskytnu další informace k mým dotazům.

 

Děkuji předem za Vaše odpovědi.

 

Ing. Ondřej Velek

předseda Kontrolního výboru ZMČ P5

E: ondrej.velek@praha5.cz
M:604334424

S: ondrej55

A: kancl-025, Nám 14. Října 4, P5

 

V Praze dne 22. 9. 2016

 

Odpověď:

Ing. arch. Zuzana Hamanová

předsedkyně Výboru územního rozvoje

ZMČ Praha 5

 

Ing. O. Velek, zastupitel

 

 

 

V Praze, dne 20. 10. 2016

 

Vážený pane zastupiteli,

 

pokusím se zodpovědět otázky Vaší interpelace. (V záhlaví jednotlivých odpovědí jsou otázky kráceny, plné znění s odkazy je ve Vaší interpelaci.)

 

1/ projednáte ve Výboru územního rozvoje varianty přípravy strategického střednědobého dokumentu „Rozvoje MČ Praha 5“ (dle § 89, (g) zákona 131/90 Sb., o Praze ?

Pokud ano, kdy a jak?

 

Dokument Strategický rozvoj městské části Praha 5 je současnou radou připravován. Netýká se zdaleka jen územního rozvoje, ale všech oblastí práce radnice. Až bude zveřejněn jeho návrh, počítám s tím, že výbor územního rozvoje projedná tu část, která se územního rozvoje bude týkat. Předpokládám, že téma bude diskutováno i s veřejností, a termín odhaduji přibližně na přelomu roku 2016 /2017, nezávisí ovšem na mně.

 

2/ Seznámíte veřejnost přes veřejné jednání VÚR s možnými přínosy iniciativy SMART CITY pro MČ P5?

 • Budete pro MČ P5 prosazovat pro všechny podobné nevydiskutované iniciativy Rady MČ jako je SMART indikátory nákladů a efektu?
 • Budete pro radnici MČ  PČ prosazovat přijetí Agendy 21 nebo Národní sítě Zdravých měst?
 • Budete pro radnici MČ  PČ průzkumy „spokojenosti“ např. přes ankety názorů občanů a více objektivně přes Evropské indikátory typu TIMUR?

Pokud ano, kdy a jak?

 

V úvodu odpovědi na tuto otázku chci předeslat, že jako architektka se celý život zabývám prací, jejíž výsledky jsou konkrétní, hmotné a spoluvytvářejí náš životní prostor. Kvalitní utváření tohoto prostoru na území městské části je cíl, který si kladu i jako předsedkyně výboru územního rozvoje. Městská část má před sebou mnoho zcela konkrétní práce s podobou a regulací výstavby v území od Knížecí po Lihovar, s dostavbou sídliště Barrandov, s tím, aby její území bylo správně řešeno ve vznikajícím Metropolitním plánu Prahy, a samozřejmě i s mnoha dalšími územními a stavebními záměry. Poněkud abstraktní „iniciativy a indikátory“ nejsou prvořadým předmětem mého zájmu, obzvlášť,  když zahrnují širokou škálu veškeré lidské činnosti a územního rozvoje se týkají jen jako jedné své kapitoly. Tyto iniciativy ovšem neodmítám, ale domnívám se, že primárně nespadají do náplně práce výboru územního rozvoje.

 

Iniciativa SMART CITY, ke které naše radnice přistoupila, je založena na inovacích a využití moderních technologií. Tuto iniciativu má v gesci pan radní Viktor Čahoj, který Vám rád podá veškeré informace ohledně využití pro městskou část. Iniciativa bude veřejně představena a to, čím se bude dotýkat územního rozvoje, bude projednáno na některém výboru územního rozvoje.

Ze své iniciativy nepředpokládám prosazovat zavedení Agendy 21, Národní sítě zdravých měst ani indikátorů udržitelného rozvoje Timur.

 

3/ podpoříte ve VUR výkupy pozemků z privátních rukou do veřejné domény?

Prosím odpovědi konkrétně na jednotlivé výkupy (občané se mne na výkupy pozemků ptají a očekávají, že KV a Klub SZ mohou procesy ovlivnit):

 

 1. Pozemky pro park Kavalírka?
 2. Pozemky (majitele Beneše) pro část budoucího sportovně rekreačního Parku Vidoule?
 3. Čínský pavilonek u usedlosti Cibulka jako symbolu pro možnou dohodu radnice P5/HMP s majitelem usedlosti Cibulka JUDr. Vaníčkem?
 4. Pozemků kolem usedlosti Skalka u parku Skalka?
 5. Pozemky zahrádkové osady Pod Majerovic v Jinonicích?

 

Opět obecně musím konstatovat, že výkupy pozemků primárně nepovažuji za obsah práce výboru územního rozvoje. Jde o citlivou záležitost, kdy je třeba zhodnotit, jaký je veřejný zájem pro výkup, jaký je přínos pro městskou část, a zásadní roli hraje, jaké má městská část ekonomické možnosti. Pokud městská část někde usiluje o vlastní využití pozemku, případně o změnu územního plánu např. kvůli přeměně na zeleň nebo kvůli postavení školy, tak považuji za správné, když může pozemek vykoupit. Výbor územního rozvoje se podle mého mínění může vyjadřovat k výkupu pouze z hlediska územního využití pozemku, jeho funkční plochy, nikoliv ovšem z hlediska investice.

 

Výkupy pozemků městskou částí musí schválit zastupitelstvo. Pokud bude k nějakému výkupu politická vůle, tak jej podpořím, ale každý výkup musí být předem vyhodnocen z mnoha hledisek a musí být ověřena jeho reálnost. Nemohu předem podporovat výkupy pozemků o neznámé rozloze a ceně, kde neznám další podmínky a souvislosti.

 

4/ Jaký je Váš názor na nápad a smlouvu pro VYHLÍDKOVÉ KOLO na náplavce P5?

Kdy byl nápad vyhlídkového kola projednán ve Vašem VÚR a s veřejností?

 

Můj názor ohledně vyhlídkového kola na Hořejším nábřeží jsem vyjádřila v komisi na výběr pronajímatele a záměr zatraktivnění daného prostoru. Jako členka České komory architektů a autorizovaná osoba se domnívám, že postavení kola v uvažované velikosti v daném prostoru brání zákonné překážky, proto jsem hlasovala proti. Respektuji rozhodnutí většiny, že pronajímateli bude umožněno, aby zkusil svůj záměr projednat v dotčených orgánech státní správy. Předpokládám, že v rámci tohoto projednávání záměr představí i ve výboru územního rozvoje. Zatím ve výboru a s veřejností, pokud vím, projednán nebyl. Co se týká smlouvy, považuji za důležité, že ve smlouvě je zakotveno, že pokud investor v určené době potřebná povolení nezíská, smlouva bez náhrady zaniká.

 

 

Závěrem chci zmínit, že jsem si vědoma toho, že Vy jste stál za mým příchodem ke komunální politice a chci Vás ujistit, že zásady jako ochrana přírodních hodnot území, šetrné stavění a citlivý územní rozvoj jsou mi stále blízké. Co se týká Vámi zmiňované Rozvahy o charakteru území MČ Prahy 5 včetně podnětů k zadání Metropolitního plánu, tak tento materiál nyní bude sloužit k porovnání s předloženým návrhem Metropolitního plánu a k formulaci připomínek, až k nim městská část bude vyzvána.

 

S přátelským pozdravem

 

Zuzana Hamanová

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě