Pětka pro Vás

Datum interpelace:
17. 04. 2015
Datum odpovědi:
04. 05. 2015
Interpelující:
JUDr. Petr Lachnit
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Téma: Ustanovení §4a tiskového zákona

Interpelovaný: Rada MČ Praha 5

 

Interpelace

 

Vážení členové rady,

 

předmětem mé interpelace je současná a především budoucí podoba radničního magazínu Pětka pro vás. Podle ustanovení § 4a tiskového zákona platí, že „vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.“

 

Po analýze posledních tří vydání časopisu Pětka pro vás a vzrůstajícímu počtu subjektivních článků psaných koaličními zastupiteli se domnívám, že vydavatel (v tiráži uvedený právní subjekt Městská část Praha 5) ustanovení § 4a tiskového zákona zejména ve vztahu k opozici nerespektuje.

 

Za zásadní nedostatek považuji neexistenci pevně stanovených pravidel, schválených Radou MČ Praha 5, která by vymezila zákonem požadovaný prostor pro názory opozice i obsahové složení radničního periodika.  

 

Vzhledem k faktu, že vydáním aktuálního čísla (duben 2015) skončila dosavadní smlouva se zpracovatelem magazínu, je nyní vhodný okamžik, aby byla transparentně stanovena koncepce časopisu a Rada městské části Praha 5 přijala konkrétní pravidla, která zajistí vyvážený prostor (vycházející z konkrétních údajů, například počtu zastupitelských mandátů dle výsledků říjnových komunálních voleb).

 

Z dostupných zápisů Komise mediální (redakční rady) je navíc zřejmé, že se tento poradní orgán rady již redesignem časopisu zabýval. Bohužel musím konstatovat, že rada žádná taková pravidla neprojednala.

 

Považuji za zásadní, aby se nově vysoutěžený zpracovatel časopisu a příslušní zaměstnanci úřadu mohli řídit platnými pravidly. Žádám proto radu městské části k předložení návrhu pravidel na nejbližší zasedání mediální komise a následně ke schválení Radě městské části Praha 5.

 

 

V Praze dne 16.4.2015

 

                                                                                                                    

                                                                                                           JUDr. Petr Lachnit

                                                                                                           zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

 

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

         Starosta

 

                                                                                                            JUDr. Petr Lachnit

                                                                                                           Zastupitel MČ Praha 5

 

Vážený pane zastupiteli,

 

novela zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), nabyla účinnosti ke dni 01. 11. 2013.

 

Pro vydavatele periodického tisku, tedy i vydavatele radničního periodika, tato novela tiskového zákona zavádí dvě významné povinnosti.

Za prvé je třeba poskytovat čtenářům objektivní a vyvážené informace a za druhé je nutné poskytnout členům zastupitelstva přiměřený prostor pro uveřejnění jejich sdělení. Pouze druhou zmíněnou povinnost lze na vydavateli také vynutit, a to nejprve uplatněním nového institutu – žádosti o uveřejnění doplňující informace – a, v případě neúspěchu, žalobou u soudu.

 

Co se týká první zmíněné povinnosti, inspiroval se vládní návrh novely rozsudkem Nejvyššího správního soudu sp. zn. Vol 15/2006, vydaným ve věci vyváženosti a rovného přístupu kandidátů politických stran do veřejnoprávních médií. Právo na vyváženost informací totiž nelze chápat jako absolutní rovnost všech politických subjektů bez ohledu na jejich velikost a společenskou významnost, pokud jde o rozsah zveřejněných informací. Každému (myšleno politické straně, respektive jejímu zástupci v zastupitelstvu obce) se ale musí dostat alespoň minimální šance ke své prezentaci tak, aby byl naplněn požadavek plurality politických názorů. Proto např. mohou všechny strany přispívat do rubriky Politikum nebo vyjádřit otevřeně svůj názor k rozpočtu.

Přiměřený prostor pro vyjádření různých politických názorů je odůvodněn zejména tou skutečností, že radniční periodika představují službu veřejnosti, realizovanou navíc za veřejné prostředky.

 

Po velmi důkladné analýze systému přijímání příspěvků, jejich následného schvalování a uveřejnění ve zpravodaji pro občany Prahy 5,  oddělení vnějších vztahů proto doporučuje přijmout  pravidla vydávání radničního zpravodaje tak, jako je to zvykem i v jiných městech a obcích. Městská část Praha 5 historicky pravidla vydávání radničního zpravodaje neměla a řídila se prakticky ad hoc požadavky. Výsledkem byl zpravodaj s dlouhými, nezajímavými a nečitelnými články, který poskytoval nevyvážený prostor jednotlivým subjektům.

V současné době je připravený návrh pravidel vydávání časopisu pro mediální komisi, resp. redakční radu, k diskuzi.

 

Předpokládáme, že mediální komise zásady vydávání radničního zpravodaje doporučí Radě městské části Praha 5 ke schválení ještě v měsíci květnu 2015. Pro představu uvádíme body, které by měly být v těchto zásadách specifikovány a upraveny.

 

Zásady vydávání radničního periodika:

 

1. Status vydavatele – Městské části Praha 5; 

2. Zaměření, obsah a rozsah radničního zpravodaje; 

3. Přijímání příspěvků a rozhodování o otištění ve zpravodaji;

4. Status redakční rady;

5. Status vedoucí redaktora;

6. Status členů redakce;

7. Inzerce;

8. Přílohy:

a.) Základní požadavky pro psaní a přijímání příspěvků inzerátů do periodika 

b.) Orientační seznam rubrik měsíčníku

c.) Ceník inzerce

 

            Na závěr uvádím, že v každém čísle má každý klub, tedy i opoziční místo na vyjádření se k aktuálnímu tématu, a to již několik let. Tuto možnost budeme právě přijetím nových pravidel ještě zvyšovat.

                                                                                                   

 

V Praze dne 30. 4. 2015

  

 

MUDr. Radek Klíma

 starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě