personální situace na ÚMČ

Datum interpelace:
22. 09. 2016
Datum odpovědi:
19. 10. 2016
Interpelující:
Bc. Tatiana Konrádová
Interpelovaný:
Tajemník ÚMČ P5
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace č. 1

 

Interpelovaný: Bc. Josef Žebera, pověřený výkonem funkce tajemníka

Téma: Personální situace na ÚMČ Praha 5

 

 

 

Vážený pane Žebero,

 

na zasedání zastupitelstva MČ Praha 5 dne 23. 6. 2016 jsem se v rámci interpelace tázala tehdejšího pověřeného tajemníka Mgr. Jakuba Lapáčka na personální situaci na ÚMČ P5. Konkrétně jsem žádala informace  o tom, kolik pracovních poměrů se zaměstnanci ÚMČ P5 bylo od října 2014 ukončeno, jaké byly konkrétní důvody pro ukončení pracovního poměru za strany zaměstnavatele u každého zaměstnance a kolik MČ uhradila bývalým zaměstnancům na odstupném. Rovněž jsem žádala informace o tom, zda všichni noví zaměstnanci byli přijati na základě řádného výběrového řízení. Na žádnou z těchto otázek jsem nedostala požadovanou odpověď. Dozvěděla jsem se pouze, že za necelé dva roky odešlo z ÚMČ 20 % zaměstnanců, což je obrovské číslo, které v důsledku může znamenat nestabilitu úřadu. Protože personální situace na ÚMČ Praha 5 se stále zhoršuje – odcházejí či jsou odejiti další zaměstnanci a zaměstnankyně, včetně těch, kteří na úřadě pracují dlouhá léta a problematice rozumí; roste rovněž počet stížností současných i bývalých zaměstanců a zaměstankyň na situaci na úřadě, strach z nejistoty a tlaky politické reprezentace, opětovně žádám pana pověřeného tajemníka, aby mi podrobně odpověděl na mé dotazy z interpelace ze dne 23. 6. 2016.

 

Věřím, pane Žebero, že vaše odpověď bude, na rozdíl od odpovědi pana Mgr. Jakuba Lapáčka, konkrétní a úplná.

 

Děkuji vám předem.

 

 

Bc. Tatiana Konrádová

zastupitelka, předsedkyně zastupitelského klubu SZ

 

 

V Praze dne 22. 9. 2016

Odpověď:

 

 

 

Vážená   paní

Mgr. tatiana konrádová

zastupitelka   MČ Praha 5

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš dopis zn.

Naše č.j

Vyřizuje / linka

Datum

ZMČ Interpelace ze dne 22.9.2016

 

Dubinová   Dobromila Bc. / 257000908

17.10.2016

 

 

Interpelace ve věci: Personální situace na ÚMČ Praha 5

 

 

Vážená paní zastupitelko,

 

V souvislosti s Vámi přednesenou interpelací ze dne 22.9.2016 si Vám dovoluji sdělit následující:

 

Od října 2014 do 30. 06. 2016 bylo ukončeno celkem 121 pracovních poměrů, z toho 79 pracovních poměrů bylo ukončeno vzájemnou dohodou dle § 49 zákoníku práce, 16 pracovních poměrů bylo ukončeno výpovědí ze strany zaměstnance dle § 50 zákoníku práce a 23 výpovědí bylo ze strany zaměstnavatele (z toho v 6 případech z organizačních důvodů dle § 52 písm. c), v ostatních případech byla dna výpověď zaměstnanci ve zkušební době) a ve 3 případech došlo k ukončení pracovního vztahu z důvodu úmrtí zaměstnance.

 

Pokud jde o otázku odstupného, zde musím konstatovat, že přiznání odstupného a stanovení jeho výše pro zaměstnance v situaci, kdy výpověď byla dána ze strany zaměstnavatele, je dáno zákonem na základě počtu odpracovaných let zaměstnance. Bližší informace Vám však s ohledem na ochranu osobních údajů bývalých zaměstnanců ÚMČ Praha 5 nemohu poskytnout. Věřím však, že Vám postačí alespoň informace, že z celkového objemu mzdových prostředků rozpočtovaných pro sledované období (říjen 2014 až červen 2016) bylo na odstupném vyplaceno cca  2,88% mzdových prostředků.

 

Rád bych Vás touto cestou ubezpečil, že všichni noví úředníci ÚMČ P5 byli přijati v souladu se zákonem č. 312/2002Sb., o úřednících územních samosprávních celků, ve znění pozdějších předpisů. Jednalo-li se o zaměstnance ÚMČ P5, tak i v těchto případech docházelo k výběru na základě výběrového řízení na pozici zaměstnance územního samosprávního celku. Všechna výběrová řízení jsou vždy zveřejňována na webových stránkách Úřadu MČ Praha 5.

 

Závěrem, prosím, přijměte mé ujištění, že fungování Úřadu MČ Praha 5 s ohledem na výše uvedené skutečnosti je řádně zajištěno a nedochází k žádným komplikacím, které by měly dopad na chod úřadu. V případě jakýchkoliv nejasností, či potřeby dalšího doplnění jsem Vám k dispozici.

 

 

S pozdravem

 

Bc. Josef Žebera

vedoucí odboru živnostenského

a občanskosprávních agend

pověřen výkonem funkce tajemníka úřadu MČ Praha 5

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě