Pavilon v zahradě Kinských

Datum interpelace:
17. 06. 2004

Interpelace:

V Praze 8. června 2004

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé!

 

Zhruba před 4 lety, ještě v minulém volebním období, jsem navštívila na základě upozornění občanů zahradní pavilon č.p.242 v zahradě Kinských.

Tato klasicistní památka postavena v roce 1830, již tehdy byla v neutěšeném stavu. Tuto skutečnost jsem přednesla kulturní komisi a ta tehdy přijala usnesení, aby pověření pracovníci našeho úřadu jednali s majitelem, hudebníkem panem Karlem Svobodou a sjednali nápravu.

Píše se rok 2004, památka chátrá již takovým způsobem, že je  životu nebezpečné dostat se do její blízkosti. Střecha již neexistuje, zdivo má velké praskliny. Vně objektu je skládka odpadků. Stav tohoto objektu a jeho okolí je přinejmenším deprimující a alarmující. A tak se ptám, kdy bude jednáno s majitelem o opravě objektu, anebo se čeká na jeho brzké zřícení, aby se pak prodal výhodně pozemek a nahradila jej případně stavba jiná? Podotýkám, že již dnes, existují zákonné prostředky, které přinutí vlastníka, aby problém briskně řešil. V některých státech Evropy je možné i památku vyvlastnit.

Nedávno byl potrestán majitel zámku v Doříčanech na Lounsku za to, že nechal zámek zchátrat. Měli bychom jednat obdobně a zásadově.

Žádám Vás tedy pane starosto, abyste mě a potažmo kulturní komisi informoval, jak a v jakém časovém horizontu se bude v této věci postupovat.

 

 

Děkuji Vám za pozornost

Mgr. Ľuba Riedlbauchová

zastupitelka

Odpověď:

Vážená paní zastupitelko,

 

odpovídám na Vaši interpelaci ze dne 17.6.2004, která se týkala zchátralé kulturní památky v zahradě Kinských.

 

 

Objekt č.p. 242 na pozemku č. parc. 3127, k. ú. Smíchov, který se nachází v zahradě Kinských, je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek hl. m. Prahy pod č. 1 – 1389/6. Na zač. 90. let min. století byl objekt zakoupen hudebníkem a skladatelem Karlem Svobodou.

 

V současné době je památka ve velmi špatném stavu. Veškeré výzvy a opatření vydaná ve smyslu stavebního zákona a zákona č. 20/1987 ČNR o státní památkové péči nebyla vlastníkem plněna, svolávaných jednání se nezúčastňoval.

 

K návrhu na vyvlastnění sdělil dne 14.1.1992 OPP MHMP, že jej neuplatňuje vzhledem k tomu, že dosud nebyly vyčerpány všechny možnosti dané právním předpisem a s ohledem na probíhající správní řízení.

 

Rozhodnutím ze dne 28.1.1992 stavební úřad nařídil zabezpečení objektu a rozhodnutím ze dne 3.3.1992 vyzval vlastníka k podání návrhu na zajištění konstrukcí krovu a stropů. Za nesplnění opatření uložených výzvou vyměřil stavební úřad vlastníkovi pokutu.

 

Dne 18.3.1992 byla podaná žádost o stanovisko a metodický pokyn na MK ČR – obor památkové péče a na OV Magistrátu hl. m. Prahy ve věci vyvlastnění předmětné památky.

 

Na základě podnětu na přestupkové řízení – dne 5.4.1993, bylo řízení vedeno, ale vlastník se nedostavil. 27.7.1993 – výzva na okamžité provedení zabezpečovacích prací a na 12.8.1993 svoláno ústní jednání, vlastník památky se opakovaně nedostavil. V následujícím období byla vlastníkem objektu vedena jednání o odprodeji několika zájemcům – bez výsledku.

 

Dne 13.6.1998 bylo svoláno jednání přímo na místě, vlastník se opět nedostavil. Za přítomnosti orgánů památkové péče bylo vizuální prohlídkou zjištěno, že chátrání objektu pokračuje. Následovala výzva – 6.8.1999 ke zjednání nápravy (zajištění důsledné obnovy oplocení celého areálu včetně zajištění proti vstupu nepovolaných osob.

 

OŠK MČ Praha 5 na základě doporučení kulturní komise usnesením č. 22/2004 ze dne 9.6.2004 informoval odbor výstavby o současném stavu budovy a požádal ho dořešit tuto situaci. V současné době odbor školství a kultury čeká na vyjádření odboru výstavby, jak bude v tomto případě dále postupováno.

 

  

S přátelským pozdravem

 

 

Ondřej Gál

zástupce starosty

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě