Participativní rozpočet – projekt Singletrack Motol

Datum interpelace:
15. 12. 2020
Datum odpovědi:
19. 01. 2021
Interpelující:
Ing. Josef Cuhra
Interpelovaný:
Ing. Lubomír Brož
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Ing. Lubomír Brož
1. zástupce starostky MČ Praha 5

15.12.2020

Interpelace
Participativní rozpočet – projekt Singletrack Motol
Vážený pane místostarosto,
vítězem poslední vlny hlasování o participativních projektech v roce 2020 se stal projekt „Singletrack Motol“. Přijetí tohoto projektu do soutěže participativních projektů a jeho následné vítězství vzbuzuje pochybnosti o regulérnosti postupu ze strany hodnotitelů. Uvedu základní sporné body:
a) podle pravidel participace mají být projekt realizován na veřejně přístupných pozemcích, které jsou ve správě MČ Praha 5. Na jiných pozemcích lze projekty akceptovat pouze v odůvodněných případech. Projekt singletracku je z části navržen na pozemcích HMP, které nejsou svěřeny MČ Praha 5.
b) projekty musí být koncipovány tak, aby nebyly určeny pouze pro úzkou skupinu uživatelů. Projekt singletracku je určen právě pro úzkou skupinu cyklistů specializujících se na jízdu v terénu.
c) Na obdobný projekt v této lokalitě, který podal Český svaz cyklistiky, vydaly orgány státní správy, včetně Odboru ochrany prostředí, zamítavá stanoviska. Na jejich základě vydala zamítavé stanovisko i RMČ Prahy 5. Lze předpokládat, že obdobný projekt, předložený tentokrát do participace, by obdržel opět negativní stanoviska ze strany DOSS a tudíž jeho realizovatelnost je pochybná.
Požaduji zdůvodnění přijetí projektu „Singletrack Motol“ do soutěže participativních projektů.
Dále žádám o vyčíslení počtu přijatých a realizovaných projektů participace za poslední 3 roky a zdůvodnění, proč je letošní plnění realizace projektů pouhých 1,9%.

Zdravím,
Ing.Josef Cuhra,
Klub KDU a nezávislých, předseda

Odpověď:

Vážený pan
Ing. Josef Cuhra
člen ZMČ Praha 5

Praha 18. ledna 2021

Vážený pane zastupiteli,

dovolte mi vyjádřit se k Vašim otázkám, předneseným na prosincovém jednání ZMČ:

a) V případě, že projekt se nenachází na pozemcích svěřených městské části Praha 5, je podmínkou proveditelnosti souhlas hl. města Prahy s umístněním záměru (v takovém případě však nelze ze strany MČ Praha 5 garantovat realizovatelnost návrhu).

b) Projekt Singletracku počítá se sítí nenápadných přírodních stezek, které jsou určeny k učení jízdní techniky jak dětí, tak i zkušenějších cyklistů. Hlavní roli má hrát především aktivní trávení rodinného času dětí a rodičů v přírodě na čerstvém vzduchu. Tudíž si nemyslím, že by byl projekt určen pro úzkou skupinu lidí.

c) Dle zamítnutého projektu, který podal Český svaz cyklistiky, měl být areál bývalého autocampu Praha Motol využit na tréninkový a závodní crosscountry okruh, jedná se tudíž o úplně jiný záměr (viz. bod b.). Projekt Singletrack splnil všechny podmínky dle pravidel Participativního rozpočtu na rok 2020.

Přehled přijatých a realizovaných projektů participativního rozpočtu:

2017: 6 přijatých / 4 dokončeny
2018: 7 přijatých / 2 dokončeny
2019: 10 přijatých / 1 dokončený

Svou gesci jsem převzal v březnu 2020 a Participativní rozpočet pro mě byl jednou z nejdůležitějších oblastí. Bohužel velmi brzo přišla koronavirová krize a došlo k významnému zpomalení běžných činností i možností realizace ze strany dodavatelů, např. z důvodu nedostatku zaměstnanců. K tomu samozřejmě je potřeba vzít v úvahu vlekoucí se jednání s památkáři nebo vlastníky pozemků.

Zde jsou nejčastější důvody zdržení:
• zaslána výzva k podání nabídek zpracování PD – bez reakce, zaslána nová výzva
• jednání s PVK o instalaci typizovaného pítka a následném převzetí do správy
• získání souhlasu vlastníka – MHMP
• výpůjčka pozemku, zhotovení dokumentace
• komunikace s MHMP o parametrech
• získání stanoviska památkářů

S pozdravem,

Ing. Lubomír Brož
Místostarosta MČ Praha 5