Participativní projekt u Radlické radiály

Datum interpelace:
12. 09. 2023
Datum odpovědi:
09. 10. 2023
Interpelující:
Bc. Martin Damašek, M.A.
Interpelovaný:
Mgr. Radka Šimková

Interpelace:

Interpelace
Participativní projekt u Radlické radiály
Interpelovaný: Starostka Mgr. Radka Šimková

Vážená paní starostko,
dovolte, abych se na Vás obrátil ve velmi znepokojivé věci týkající se údajného záměru participativního projektu na pozemcích v Jinonicích u budoucí stavby Radlické radiály.
Na zasedání Výboru majetku dne 27. 6. 2023 jste jako předsedkyně výboru požádala o stažení projednávání bodu k vyjádření Souhlasu vlastníka pozemků v Jinonicích k záměru umístit na pozemcích stavbu Radlická radiála JZM. Po dotazu pana kolegy Davida Duška a mé maličkosti, proč bude takto důležitý bod z jednání Výboru stahován, jste mj. uvedla, že na pozemcích v lokalitě je zvažován záměr jistého participativního projektu.
Považuji za projev idiocie preferovat partikulární lokální zájem nad veřejným zájmem Radlické radiály, která jako pražský začátek Via Carolina má transevropský význam. I v rámci Prahy 5, převažuje snad význam participativního projektu v Jinonicích nad zájmem tisíců občanů Smíchova, Radlic a Košíř, kteří trpí současnou dopravní situací, kdy je stále zablokován výjezd z Prahy západním směrem? Nebo snad zastupitelé Prahy sobě zapomněli sloužit ve prospěch občanů Prahy 5 a nepreferovat při tom vlastní výhled z okna? Při vědomí, že jeden ze zastupitelů Prahy sobě se při hlasování o výše zmíněném souhlasu na zasedání výboru zdržel, začínám mít o motivacích zastupitelů Prahy sobě v tomto zastupitelstvu pochybnosti.
Žádám proto o uvedení, o jaký participativní projekt na pozemcích v Jinonicích v blízkosti budoucí stavby Radlické radiály se jedná. Žádám taktéž o poskytnutí veškerých podkladů k tomuto participativnímu projektu, které mají členové Rady či Úřad MČ Praha 5.

Děkuji a jsem s pozdravem

Smíchov, 12. září 2023

Bc. Martin Damašek, M.A.
Zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

Vážený pan

Bc. Martin Damašek, M.A.

člen ZMČ Praha 5

 

 

Praha, 4. říjen 2023

Č. j.: MC05 215332/2023

 

 

Vážený pane zastupiteli,

 

dovolte mi reagovat na Vaši interpelaci vznesenou na 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 konaném dne 12. 9. 2023 s názvem „Participativní projekt
u Radlické radiály
“ v rámci níže jste uvedl následující:

„… Žádám proto o uvedení, o jaký participativní projekt na pozemcích v Jinonicích v blízkosti budoucí stavby Radlické radiály se jedná. Žádám taktéž o poskytnutí veškerých podkladů k tomuto participativnímu projektu, které mají členové Rady
či Úřad MČ Praha 5.“

K Vaší interpelaci sděluji, že vedení městské části Praha 5 nemá zájem obstruovat projednávání projektové přípravy Radlické radiály ani preferovat partikulární zájmy městské části nad veřejnými zájmy celoměstského významu. Jako řádný hospodář
ale musí dbát na racionální a hospodárné využití svěřeného majetku.

Při kontrole dodané dokumentace pro územní rozhodnutí Radlické radiály bylo zjištěno, že projekt zasahuje částí parkové cesty s veřejným osvětlením a kabelovými rozvody do pozemků parc. č. 764/225 a 764/226 v k. ú. Jinonice, které jsou ve správě městské části Praha 5. Jedná se o pozemky, na kterých MČ Praha 5 aktuálně prověřuje možnost úprav veřejného prostranství v okolí Základní školy Tyršova (včetně úprav pobytových ploch, hřiště a vybudování sportoviště) a výstavbu malého komunitního centra podle Urbanisticko-architektonické studie prostoru
pro volnočasové aktivity dětí a mládeže na Praze 5s ohledem na bezpečnost dopravy – klastr 5 Jinonice (podklady jsou k nahlédnutí na OÚR).

V rámci tvorby studií prostoru pro volnočasové aktivity dětí a mládeže na Praze 5 probíhá ve spolupráci se studenty vybraných základních škol návrh základních koncepcí zejména pro ke škole přiléhající pozemky tak, aby lépe odpovídaly potřebám dětí a zejména mladistvých. Ty jsme identifikovali jako cílovou skupinu, která nemá dostatek atraktivních prostor k trávení volného času se svými vrstevníky v okolí školy. V rámci projektu proběhly workshopy s dětmi na vybraných základních školách a jsou rozpracovány ideové studie vybraných míst. Do uvedených rozpracovaných ideových studií je možné nahlédnout na Odboru územního rozvoje ÚMČ Praha 5.

Vedení parkové cesty je nutné s tímto záměrem MČ Praha 5 koordinovat.
Proto v usnesení Rady městské části Praha 5 č. RMČ/29/835/2023, kterým RMČ souhlasila s výše zmiňovaným projektem Radlické radiály, je i žádost investorovi,
aby při řešení stavby na pozemcích parc. č. 764/225, 764/226, 764/227 a 724/271
v k. ú. Jinonice koordinoval umístění cest, technické infrastruktury, terénních
a sadových úprav s připravovanou studií rozvoje veřejných prostranství okolí Tyršovy školy a vytvořením komunitního centra a dále minimalizoval dopady na fungování Tyršovy školy.

V rámci koordinace obou záměrů proběhla v průběhu září 2023 schůzka s vedoucím oddělení Městského okruhu MHMP a projektanty Radlické radiály. Na ní bylo potvrzeno, že potenciální záměr MČ Praha 5 není v kolizi s klíčovými částmi projektu radiály. Zároveň bylo upřesněno, že výše uvedené doprovodné stavební objekty,
které jsou součástí projektu radiály, je možné v navazujícím stupni PD upravit tak,
aby byly v souladu s potřebami vyplývajícími z projektu MČ Praha 5,
a to bez zásadního vlivu na projekt radiály.

S pozdravem

 

Mgr. Radka Šimková

starostka MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě