Parkoviště Tréglova

Datum interpelace:
13. 10. 2005
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

I N T E R P E L A C E

 

 

Dnes bych chtěl interpelovat pravděpodobně radu jako celek nebo přímo pana starostu. Jedná se o parkoviště v Tréglově ulici na barrandovském sídlišti, které je pronajaté soukromé firmě.

Jedná se o místo velmi dobře přístupné, které umožňuje parkování široké veřejnosti.

 

Není zájmem městské části ani jejich obyvatel, aby zde bylo provozováno parkování placené v jakékoliv podobě. Pokud má někdo podnikatelský záměr provozovat tento typ parkoviště, není možné to realizovat na úkor ostatních občanů. Není velký problém najít v jiné části tohoto sídliště prostor použitelný pro tento druh podnikání.

 

Placená parkoviště vznikají i v jiných městských částech a jsou obvykle využívána. Jediný rozdíl je v tom, že jinde se zřizují mimo centrální části obytných celků tam, kde je během celého dne parkoviště málo obsazeno. Vznikem placeného a hlídaného parkoviště se pak vyřeší dva problémy najednou. Dojde k využití jinak málo využívaného – odlehlého parkoviště a tím se uvolní i přetlak aut v těch nejexponovanějších místech, které jsou obvykle v těsném sousedství obytných domů. To ovšem není případ tohoto parkoviště.

 

Mám za to, že by rada MČ měla přehodnotit svoje stanovisko a smlouvu vypovědět. Tímto žádám o informaci, kolik bude platit nájemce za pronájem tohoto dosud veřejného parkoviště.

 

 

 

 

 

 

Pavel  Erben

Zastupitel MČ Praha 5

 

Odpověď:

 

Vážený pane,

 

 

odpovídat v tuto chvíli na základní podnět Vaší interpelace, tedy zrušení záměru provozovat zpoplatnění hlídaného parkoviště na pozemku parc. č. 1020/1 k.ú. Hlubočepy je bezpředmětné.

 

Revokací rozhodnutí č. 3/99/2004 bylo usnesení umožňující uvedený záměr zrušeno. Pro odůvodnění byly Radou MČ Praha 5 využity i argumenty, které obsahuje Vaše podání. Zároveň bylo z podnětu představitelů MČ dosaženo dohody mezi TSK a firmou Ventura Barrandov s.r.o. o odstoupení od smlouvy o zřízení parkoviště.

 

Vaše nabídka spolupracovat při řešení problému dopravy v klidu na barrandovském sídlišti mě přesvědčuje o tom, že v této odpovědi není potřebné diskutovat o možnostech dalšího postupu. Předpokládaná pracovní skupina, třeba při komisi dopravy, umožní zpracovat podmínky řešení a zajistí i potřebnou otevřenou debatu s veřejností Barrandova.

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

                                                                                               Vojtěch  Z a p l e t a l