Parkoviště Barrandov

Datum interpelace:
13. 10. 2005
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

Interpelace

 

 

            Vážený pane starosto,

 

            RMČ svým usnesením č. 49/1548/2004 ze dne 7. 12. 2004 schválila záměr prodeje, případně dlouhodobého pronájmu, části pozemku č. 1020/1, k. ú. Hlubočepy. Následně byl TSK tento pozemek pronajat soukromé firmě, která sdělila občanům svůj záměr zřídit zde hlídané a placené parkoviště.

            Tento pozemek sloužil především jako parkoviště pro občany z okolních domů. V této oblasti to byl jediný vhodný pozemek pro parkování, zejména, když při stavbě tramvajové trati byly zrušeny další plochy vhodné k parkování. Navíc pro obyvatele domu Tréglova 795/2 přes tento pozemek vedl jediný přístup k samotnému domu automobilem. Toto parkoviště dále sloužilo i obyvatelům Slivence, Lochkova či Holyně jako záchytné stání, bylo využíváno i návštěvníky pošty, spořitelny apod. Z pohledu zde bydlících občanů je výše uvedené usnesení nelogické, protože naprostá většina ze 60 majitelů zde obvykle parkujících automobilů nebude platit měsíční poplatek ve výši 800,- Kč resp. 1500,- Kč a rozestaví auta i v nejbližším okolí! V důsledku toho se výrazně zhorší podmínky pro parkování v centru celého sídliště. Navíc toto rozhodnutí prokazatelně zvýhodňuje jednoho občana (nájemce) proti zájmům několika stovek občanů. To potvrzuje i petice za zachování možnosti bezplatného parkování na tomto pozemku, na které je cca 420 podpisů. O takovéto podpoře podnikání, kdy je pro účely hlídaného parkoviště pronajat pozemek, na kterém již parkoviště existuje a občané reálně nemají možnost parkovat jinde, se ostatním podnikatelům může jen zdát.

            Žádám tedy RMČ, aby přehodnotila své výše uvedené rozhodnutí a tím otevřela cestu k obnovení možnosti veřejného a bezplatného parkování. V případě, že RMČ nehodlá své výše uvedené usnesení revokovat, žádám, aby projednání využití tohoto pozemku bylo zařazeno do programu nejbližšího následujícího zasedání zastupitelstva MČ Prahy 5 s návrhem na usnesení požadujícím zachování možnosti veřejného a bezplatného parkování.

 

            S pozdravem

 

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

Odpověď:

Vážený pane kolego,

 

odpovídám na Vaši interpelaci, která se týká veřejného parkoviště v ul. Tréglova na Barrandově a sděluji následující:

RMČ Prahy 5 projednala důvody, které vedly k předložení petice požadující zachování výše uvedeného parkoviště na Barrandově na pozemku parc. č. 1020/1 k. ú. Hlubočepy.

Možnosti parkování na komunikacích barrandovského sídliště jsou, podle názoru RMČ, limitovány především původně přijatým urbanistickým řešením neodpovídajícím  současným potřebám ani nyní platným stavebním a technickým podmínkám, které vyžadují zainventovat při stavbě bytů také potřebný počet parkovacích stání. Tuto nepříznivou situaci  bylo a nadále bude nutno řešit. Možností je výstavba kapacitních garáží na plochách určených Územním plánem hlavního města, podle již zpracovaných lokalizačních studií, a dále příprav a realizace parkovacích zón, zdůrazňuji, že třeba i nezpoplatněných pro občany barrandovského sídliště. RMČ zvážila možnost ustanovit pracovní skupinu, která zpracuje návrh možností dalšího postupu a zajistí potřebnou otevřenou debatu s veřejností Barrandova. Taková pracovní skupina bude utvořena při komisi dopravy a k účasti budou pozváni zastupitelé MČ Prahy 5 s bydlištěm na barrandovském sídlišti  a také představitelé  petičního výboru.

RMČ Praha 5 proto rozhodla revokovat usnesení č. 3/99/2004 ve věci zřízení placeného hlídaného parkoviště na části pozemku parc. č. 1020/1 k.ú. Hlubočepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, a usnesením č. 40/1475/2005 ze dne 26. 10. 2005 bylo zrušeno. Členové RMČ při společném jednání s vedením TSK a firmou Ventura Barrandov s. r. o. doporučili, aby nadále zůstalo toto parkoviště nezpoplatňováno.

 

S úctou

 

 

 

                                                                                    JUDr. Milan  J a n č í k