Památková zóna Smíchov

Datum interpelace:
12. 09. 2023
Datum odpovědi:
03. 10. 2023
Interpelující:
Ing. arch. Zuzana Hamanová
Interpelovaný:
Ing. Štěpán Rattay

Interpelace:

Zuzana Hamanová 12.9.2023

Interpelace na radního MČ Praha 5 Ing. Štěpána Rattaye

Vážený pane radní,

v minulém volebním období podala Městská část Praha 5 na Ministerstvo kultury ČR podnět na zásadní rozšíření Památkové zóny Smíchov. Impulsem k této aktivitě bylo úsilí o zachování tzv. Benešovy vily v ulici Na Výšince. Bylo zažádáno jednak přímo o památkovou ochranu této vily (což úspěšně proběhlo), jednak o rozšíření památkové zóny, aby celé širší území Hřebenek získalo plošnou památkovou ochranu. K tomuto podnětu byl vytvořen rozsáhlý odborný materiál, zpracovaný historikem Dr. Josefem Holečkem a jeho synem architektem Josefem Holečkem. Jedná se o stovky map a podrobné texty ke všem dotčeným lokalitám.
Pane radní, v souvislosti s výše popsaným podnětem se ptám:
1. Jednáte s Ministerstvem kultury ČR o procesu rozšíření Památkové zóny Smíchov, víte, jaká je v této věci aktuální situace? Prosím o informaci.

2. Prosím o informaci, kde jako zastupitelka najdu zpracovaný podkladový materiál k rozšíření zóny. Jde mi o kompletní materiál, který by měl být k dispozici např. při přípravě k jednání výboru pro územní rozvoj, když je třeba přijmout stanovisko k záměru v dotčeném území, které chceme rozšířit jako zónu. Je to důležitý materiál, který nás svým způsobem zavazuje, a přitom se velmi obávám, že o něm kolegové zastupitelé a zřejmě i někteří členové rady vůbec nevědí.
Na webu MČ jsem našla jen zkrácenou prezentaci, ale zastupitelé by měli mít možnost prostudovat celý tento materiál včetně map a konkrétního hodnocení lokalit.

Děkuji za písemnou odpověď.

Odpověď:

Vážená paní zastupitelko,
odpovídám na dotazy ve Váši interpelaci:

1. Jednáte s Ministerstvem kultury ČR o procesu rozšíření Památkové zóny Smíchov, víte, jaká je v této věci aktuální situace? Prosím o informaci.

Městská část Praha 5 zastoupená starostkou Mgr. Renátou Zajíčkovou podala na Ministerstvo kultu-ry České republiky dne 07. 09. 2022 pod č. j. MC05 178334/2022 žádost, týkající se rozšíření sou-časné Památkové zóny Smíchov. Předmětná žádost je od té doby evidována na shora uvedeném ministerstvu, které si dle dostupných informací k podkladům žádosti MČ Praha 5 vyžádalo na Ge-nerálním ředitelství Národního památkového ústavu posudek, přičemž GŘ NPÚ zároveň požádalo o prodloužení lhůty dodání posudku do konce tohoto kalendářního roku. Po dodání předmětného materiálu bude dále MK jednat o případném vyhlášení rozšíření PZ Smíchov.

2. Prosím o informaci, kde jako zastupitelka najdu zpracovaný podkladový materiál k rozšíření zóny.

Ohledně disponování kompletním podkladovým materiálem k rozšíření zóny např. pro potřeby jed-nání výboru pro územní rozvoj je tento v celé své verzi zveřejněn na webu MČ, resp. ve zkrácené podobě ke stažení a dále, jeho kompletní verze je rovněž zveřejněna a také ke stažení, co by součást materiálu přijatého usnesení č. RMČ/36/975/2022.

Rozšíření památkové zóny Smíchov

V případě potřeby se prosím neváhejte obrátit na gesčního místostarostu Ing. arch. Radka Janouška, nebo zaměstnance Odboru územního rozvoje MČ Prahy 5, kteří Vám rádi budou nápomocni.

S úctou

Štěpán Rattay – radní

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě