osada Buďánka

Datum interpelace:
16. 05. 2013
Datum odpovědi:
19. 06. 2013
Interpelující:
Mgr. Terezie Hradilková
Interpelovaný:
Ing. Miroslav Zelený
Příloha interpelace:

Interpelace:

 

Ing. Miroslav Zelený

Starosta Městské části Praha 5

Interpelace ve věci nezodpovědného přístupu k majetku obce a alarmující situace památkové zóny Buďánka

Předkladatelka:  Mgr. Terezie Hradilková, členka zastupitelstva MČ Praha 5 

V Praze dne: 16. 5. 2013

Vážený pane starosto,

Buďánka jsou památková zóna ve vlastnictví obce, kterou spravujete. Jedná se o unikátní urbanistický celek. Tento pozůstatek vesnické zástavby Košíř datovaný k r. 1800 se zachoval jako „Košířský Montmartre“, vesnička uprostřed velkoměsta, až do konce 20. století. Původní obyvatelé odtud byli sice vyhnáni ještě za minulého režimu, osada však začala dramaticky chátrat až s počátkem správy MČ Praha 5. Ač byla v r. 1991 prohlášena vesnickou památkovou zónou, žádná z dosavadních radnic neudělala nic pro její rekonstrukci, v současném stavu ani nic pro její záchranu. Článků a fotodokumentace o tom, jak tato kulturní památka chátrá, je za léta bezpočet, každý, kdo tu vyhlášenou ostudu chce vidět, se může podívat na Wikipedii či se přesvědčit přímo z tramvaje na stanici Kavalírka.  

Obyvatelé Prahy 5, odborná i laická veřejnost a media roky požadují rekonstrukci resp. Záchranu památkové zóny a napjatě sledují, co udělá současná radnice: zatím je stejně nečinná jako ty minulé.

Jsou to místní obyvatelé osady a občanská sdružení zde působící kdo aktivně dokazují, že Buďánka mají svou budoucnost. Je ale třeba, aby se příležitosti chopil její majitel. Není nic jednoduššího, než navázat dialog s odborníky i veřejností, která se situaci věnuje dlouhodobě. Sdružení shromažďují historické podklady, iniciují zájem odborníků a uklízí území osady, pořádají výstavy a akce, vytvořili a umístili informační tabule o historii Buďánek, zabránili výstavbě megabilboardu . Spolupracovníky jsou např. Doc. ing. Arch. Ladislav Lábus, historik Jan Jungmann, režisér Jiří Menzel. Buďánka ve svém projektu zpracovalo několik architektonických ateliérů.

Jistě se mnou souhlasíte, že aktivní starost občanů o své okolí je chvályhodná. Nemůže ale nahradit aktivitu místní samosprávy a správy, může s ní spolupracovat. V tuto chvíli není s kým. Pokud radnice nezačne jednat aktivně a nebude situaci řešit, odsoudí tím veškerou práci občanů a odborníků k marnosti. Všichni politici jsou informováni, přesto nekonají ani oni ani místní správa.

Já sama jsem vyčerpala všechny možnosti 30 úsilí o záchranu této pamětihodnosti jako obyvatelka Prahy 5, občanka i jako zastupitelka.  Jako zastupitelka jsem intervenovala již sedmkrát v této věci u bývalého starosty pana Klímy, i u Vás, pane Zelený, u členů Rady i u kolegyň a kolegů, zodpovědných zastupitelů, v příslušných komisích, ale bez výsledku. Klub zastupitelů Strany zelených uspořádal pro vedení radnice a zastupitele seminář s architekty a právníky o možné revitalizaci Buďánek. Zbývá mi poslední, žádám Vás o odpovědi na tyto otázky písemně:

1. Jaká je vaše koncepce řešení situace památkové zóny Buďánka?

I za poslední dva roky proběhlo na radnici několik jednání mezi zástupci obce, místním sdružením, majiteli i odborníky. Na všech bylo ze strany členů Rady a zastupitelstva radnice SLÍBENO právnické zajištěni vypovězení smlouvy s developerem Geosan Alfa, firmou, která má osadu v pronájmu. Tato firma nedodržuje smlouvy s obcí, o osadu nepečuje, podle smlouvy již měla začít stavět a ještě nepodala žádost o územní rozhodnutí.  Je zjevné dlouhodobě známé, že firma Geosan nečiní v zájmu památkové zóny a tedy ani v zájmu radnice. Ale nečiní ani radnice Prahy 5.

Cituji pana Marka Kukrleho ze schůzky (z pověření starosty) mezi ním, majitelem nemovitosti na Buďánkách Ludvíkem Hradilkem a o.s. Přátelé Buďánek 28.2.13: “…Před týdnem jsem zadal nezávislé advokátní kanceláři posudek smlouvy mezi radnicí a firmou Geosan Alfa. Do měsíce Vás budu informovat o výsledku.“ Nebylo tak učiněno. Chápu, že obyvatelé lokality nebyli informování o obsahu posudku a informacích, jejichž zveřejnění by mohlo proces poškodit. To, že nebyli informování vůbec, zda je posudek zadán či zpracován a jaké bude další jednání s nimi, považuji za neomluvitelné.

2. Pane starosto, kdy, koho a jak budete informovat o výsledku jednání a vypracovaném posudku?

3. Jaké další kroky bude vedení radnice a odbor majetku v tomto směru podnikat?

Obyvatelé jednoho ze dvou posledních obývaných domků v soukromém vlastnictví na té samé schůzce žádali o zabezpečení objektů, které s jejich domy těsně sousedí. Ze zdi vedlejšího domu, která je necelé dva metry od jejich vchodových dveří, padají několikakilogramové kameny, celá zeď se řítí a je životu nebezpečná kolemjdoucím a obyvatelům sousedního domu. Ač o tom osobně informovali obyvatelé domů radního pana Marka Kukrleho i paní Danu Staňkovou pověřenou vedením odboru majetku vedením oddělení správy a evidence nemovitostí a žádali je o rychlé řešení zabezpečení vedlejších staveb do dnešního dne nedošlo! Před týdnem kdy se chátrající zdi domů v majetku MČ Praha 5 rozvalily, byli nuceni obyvatelé soukromých domů je sami zabezpečit!  Telefonicky o tom informovali pana radního Kukrleho, znovu žádali o řešení radnicí, alespoň o kontejner, který by odvezl spadanou zeď z objektu, který je majetkem MČ Praha 5. Bylo přislíbeno rychlé řešení, opět do dnešního dne se nic nestalo!

4. Pane starosto, kdy a jakým způsobem dojde k zabezpečení objektů v majetku Prahy 5 v osadě Buďánka, aby se zabránilo jejich dalšímu chátrání i ohrožování kolemjdoucích a sousedů ?

Děkuji za zodpovězené dotazy, ale zejména za rychlé a aktivní řešení situace Buďánek.

Mgr. Terezie Hradilková

 

                                                                                                                                

 

Odpověď:

 

Vážená paní magistro,

 odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 16. 5. 2013 ve věci nezodpovědného přístupu k majetku obce a alarmující situaci památkové zóny Buďánka.

Koncepce řešení situace lokality Buďánka je odvislá od dvou skutečností a těmi je ekonomicko-technická náročnost jakéhokoliv řešení situace v této lokalitě a právní stav vycházející ze závazků uzavřených městskou částí v minulosti. Obě tyto skutečnosti spolu souvisí.

 Vzhledem ke stavu objektů v lokalitě a požadavkům památkářů na jejich případnou rekonstrukci bylo a je stěží představitelné, že by bylo reálné stavební úpravy lokality realizovat městskou částí. Vzhledem k výše uvedenému je též velmi obtížné nalezení subjektu, který by byl ochoten a spatřoval jako ekonomicky přínosné realizovat vedle rekonstrukce stávajících objektů novou výstavbu nenarušující charakter dané lokality (tj. ve velmi omezeném rozsahu).

 Snahou o takovéto řešení byl i komplex smluvních vztahů uzavřený v minulosti se společností Geosan. Předpokládáme, že ekonomická situace po roce 2008 neumožnila této společnosti plány realizovat a proto byl zadán právní posudek popisující možnosti řešení situace a vyvázání městské části z těchto vztahů. Posudek doposud nemá městská část k dispozici, dodán bude do konce tohoto měsíce.

 Zabezpečení lokality je v přípravě, na základě místního šetření, které se uskutečnilo
dne 7. 3. 2013 (za účasti paní Hradílkové ml. a techniků OMA ÚMČ  Praha 5) bylo zjištěno, že oplocení celého areálu, které bylo vybudováno k zajištění lokality bylo neoprávněně odstraněno (odcizeno) a stav zbytků stavebních objektů je pravděpodobně havarijní. Objekty uvnitř lokality jsou před zřícením, zejména vzhledem k tomu, že byly stavěny velmi nekvalitně – chybí ztužující věnce a jiné stabilizační prvky, takže jejich devastace je o to rychlejší.

 Sanace těchto objektů, kde chybí střecha, stropy a stojí jen neztužené zdi je velmi těžká a finančně nákladná, a pravděpodobně, ji nyní již ani dost dobře nelze provést tak,
aby odpovídala současným normám a předpisům.

 Ze všech uvedených důvodů byl prostřednictvím odboru majetku objednán statický posudek včetně návrhu zabezpečení celé lokality, na základě tohoto posudku bude  rozhodnuto o návrhu řešení. Tento posudek jsem zaurgoval a bude taktéž hotov do konce tohoto měsíce.

 Radního M. Kukrleho jsem pověřil zhodnocením obou podkladů a předložením možných návrhů řešení do půlky měsíce července 2013.

  

S pozdravem

                                                                                                                                

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě