Oprava 73 domů za využití dotace z EU

Datum interpelace:
15. 02. 2007
Datum odpovědi:
14. 03. 2007
Interpelující:
Ondřej Gál
Interpelovaný:
Mgr. Jan Smetana

Interpelace:

Pan

Bc. Jan Smetana

zástupce starosty

MČ Praha 5  

 

  

                                                                                                   V Praze dne 15.2. 2007

  

¨

Věc : Interpelace ve věci plánované akce opravy 73 domů za využití dotace z EU

 

  

Pane místostarosto Smetano,

 

    žádám Vás touto interpelací  o podání písemné informace  týkající se plánované rekonstrukce  73 domů ve vlastnictví hl.m. Prahy – MČ Prah 5 za použití dotace z fondů EU,

respektive stavu projednávání žádosti o udělení předmětné dotace., včetně nákladů spojených s vyjednáváním dotace.

   Rovněž vás žádám o sdělení, na způsob využití částky plánované v rozpočtu  pro rok 2007 ve výši 25 mil. Kč pro účely plánované akce.

 

Děkuji za odpověď

 

 

                          Ondřej Gál

                       zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

 

 

 

V Praze dne 14. března 2007

 

 

Věc:  Interpelace ve věci plánované akce opravy 73 domů za využití dotace z EU

 

 

Vážený pane zastupiteli,

 

žádost o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekty realizované v rámci Evropského fondu soudržnosti byla podána v 05/ 2005 v ČR a 6.8.05 zaslána do Bruselu, kde byla zařazena do zásobníku čekajících projektů.

Rok 2007 byl určen pro realizaci projektů v oblasti životního prostředí a náš projekt byl zařazen do jeho Operačního programu.

Na základě Nařízení Rady EU č. 1083/2006 o obecních ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti v souladu s Nařízením  Rady č. 1084/2006 o Fondu soudržnosti byla MČ Praha 5 vyzvána dopisem MŽP ČR č.j.: 89595/ENV/06 20800/3330/06 ze dne 5.1.07  k aktualizaci podané žádosti, respektive k přepracování finanční a ekonomické analýzy podle nových kritérií stanovených EK, k aktualizaci finančního plánu a časového harmonogramu prací.

Aktualizaci žádosti včetně celkových úprav jejích příloh firmou ing. Zdeněk Stojan Projekt-servis, 5.května 62/798, Praha 4 schválila RMČ Prahy 5 na svém 6. zasedání dne 13.2.2007 pod č. usnesení 6/183/2007 pod bodem I.1

Přepracovaná žádost včetně finanční a ekonomické analýzy s aktualizovaným finančním plánem a upravenou studií proveditelnosti s aktualizovanými výstupy, přepočítaným rozpočtem a aktualizovaným harmonogramem byla projednána a odsouhlasena MŽP a dne 28.2.2007 odeslána do Bruselu pod názvem „Zlepšení ovzduší v Praze 5“.

 

K využití výdaje na „Zlepšení ovzduší v Praze 5“ s využitím dotací z fondů EU ve schváleném rozpočtu pro rok 2007 ve výši 25 mil. Kč  mohu sdělit, že finanční objem je určen na úhradu předprojektových prací – zaměření objektů, stavebně technických průzkumů, na zpracování projektových dokumentací pro jednotlivé objekty až do stádia zadávací projektové dokumentace v podrobnostech prováděcích projektů, dokumentace pro výběr zhotovitele v rozsahu předepsaném zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a směrnicemi EU, inženýrské činnosti spojené s obstaráváním stavebních povolení pro jednotlivé objekty. Zadání výkonu zadavatelských činností při výběru zhotovitele projektových prací schválila RMČ Praha 5 na svém 6. zasedání dne 13.2.2007 pod č. usnesení 6/183/2007 pod bodem I.2.

 

 

           

S pozdravem

 

 

 

                                                           JUDr.Milan Jančík