opláštění majetků

Datum interpelace:
26. 01. 2016
Datum odpovědi:
05. 02. 2016
Interpelující:
MUDr. Zlatko Marinov
Interpelovaný:
Ing. Pavel Richter
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Téma: Opláštění majetků MČ Prahy 5

Interpelovaný: Radní MČ Prahy 5 pro investice, nebytové prostory, pozemky, hospodářskou správu

 

 

Interpelace

 

Vážený pane radní,

 

Dovoluji se na Vás obrátit s otázkou, zda opláštění budov a zevní strana oplocení majetků naší městská část Praha 5 je naším majetkem. Jedná se mi o prostor – škvíru mezi opláštěním a přiléhajícím pozemku, který již není ve vlastnictví MČ Prahy 5, zejména, když v něm vyrůstají náletové byliny a zjevně poškozují opláštění. Osobně nejsem srozuměn s přístupem vedoucího pracovníka instituce zřizované MČ Praha 5, který mi ve výzvě k nápravě poškozování oplocení odpověděl: „Všechny pozemky (komunikace) okolo Kulturního klubu Poštovka (dále jen KKP) jsou v majetku hlavního města Prahy a KKP NEBUDE zajišťovat jejich úklid.“ Uvedený přístup je pro mě nepochopitelný, zejména když za předchozích vedení Rad MČ Praha 5 nedocházelo k tomuto poškozování, a především i k tomu, že proběhla investičně náročná renovace plotu KKP.

 

Žádám o vyjádření, zda se jedná o obecné nakládání s majetkem MČ Prahy 5.

Žádám o vyjádření, jak dojde k přerušení poškozování  a nápravě poškození zevního opláštění plotu KKP. 

Žádám, abych obdržel písemnou odpověď v zákonném časovém rámci.

 

 

V Praze dne 26.1.2016

                                                                                                    MUDr. Zlatko Marinov

                                                                                                     zastupitel MČ Praha 5

 

Odpověď:

                                                                                              Vážený pan

                                                                                                          MUDr. Zlatko Marinov

                                                                                                          zastupitel                                           

V Praze dne 4.2.2016

 

 

Vážený pane doktore,

 

na základě Vaší interpelace ze dne 26.1.2016 bylo provedeno Odborem majetku a investic prošetření Vámi zmiňované situace, na místě byla vyhotovena  fotodokumentace, která bude založena na odboru. 

Zásah náletových rostlin do struktury pláště plotu na východní straně oplocení Kulturního domu Poštovka je skutečně ve střední části viditelný. Musíme však potvrdit stanovisko zástupce instituce zřizované MČ Praha 5, že všechny pozemky okolo KKP jsou ve vlastnictví obce hl.m.Prahy, potažmo ve správě TSK hl. m. Prahy. Uvedenou problematiku by náš odbor s vlastníkem vyřešil, pouze upozorňujeme, že ve vazbě s výstavbou „Villadomů Poštovka“ dojde k rozšíření komunikace, která přímo navazuje na dotčený plot, betonový základ bude vystavěn znovu a posunut o 3,5m, podél vznikne nový asfaltový  chodník. Tato akce byla ošetřena dne 21.1.2009  “Souhlasem vlastníka pozemku parc.č. 1935/98, k.ú. Košíře“ a dále dne 25.10.2013 „Smlouvou o právu provést stavbu“ a „Smlouvou o spolupráci“ která řeší pokácení a následnou náhradní výsadbu stromů. Smluvní vazby jsou koncipovány tak, aby před zahájením stavby byla uzavřena nájemní smlouva s Kulturním domem Poštovka, který má pozemek parc.č. 1935/98, k.ú. Košíře ve zřizovací listině a může přímo písemně ošetřit a následně kontrolovat práci firmy. Stavebník byl telefonicky kontaktován, dle jeho informace bude stavba zahájena v rozmezí jednoho roku. Následně bude přebírat komunikaci do správy TSK hl.m.Prahy, jejíž stanovisko  bylo  nedílnou součástí smlouvy. V případě dotazů se obraťte přímo na Odbor majetku a investic, oddělení správy a evidence nemovitostí.

 

 

 

S pozdravem

 

Ing. Pavel Richter, radní

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě