OGB a TC-předložení smluv

Datum interpelace:
06. 12. 2007
Datum odpovědi:
14. 02. 2008
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

Interpelace číslo 1
 
Vážený pane starosto,
 
vzhledem k tomu, že jsem se nedočkal odpovědi na interpelaci ze dne 12. 10. 2006,  žádal jsem Vás dne 13. 9. 2007 o odpověď na otázku, zda můžete uvést aspoň 1 nájemce, kterému byla dána výpověď z týchž důvodů, jako Osmiletému gymnáziu Buďánka, o. p. s. Chápu, že text interpelace čítají 10 řádků je velmi dlouhý a obtížný, přesto se nemohu spokojit s odpovědí, ve které uvedete přehled výpovědí z nájmu a opakuji, že slova „z týchž důvodů“ jsou v mé žádosti velmi podstatná.
Citovaná interpelace měla i druhou část, na kterou jsem dosud odpověď neobdržel: „Rozhodnutím Rady ze dne 3. 10. 2006 bylo schváleno uzavření nájemní smlouvy na část objektu s Osmiletým gymnáziem Buďánka, o. p. s. a uzavření nájemní smlouvy na část objektu s Tanečním centrem Praha – konzervatoří, o. p. s. Žádám o předložení těchto smluv a o sdělení, zda tyto smlouvy byly smluvními stranami podepsány.“ Tuto svoji žádost tímto opakuji.
 
RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel
 
V Praze dne 6. 12. 2007

Odpověď:

 
V Praze dne 14. února 2008
 
 
Věc: Interpelace –  Osmileté gymnázium Buďánka
 
Pane zastupiteli,
rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 28.11.2007 bylo rozhodnuto, že výpověď OGB ze dne 30.8.2006 byla neplatná pro částečný formální nedostatek, nedostatečně určité vymezení výpovědního důvodu. Ptáte-li se na nájemní vztahy s TCP, pak v návaznosti na výše uvedený rozsudek a jeho odůvodnění musím konstatovat, že v současně době je řádným nájemcem objektu Pod Žvahovem OGB a případný právní titul k užívání objektu Pod Žvahovem ze strany TCP je pouze odvozen od nájemního vztahu OGB a to se všemi právními důsledky výše uvedeného. Městská část Praha 5 a také já osobně plně respektuje rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 5. Na jednání rady Městské části Praha 5 dne 15.1.2008 jsem navrhl, aby Městská část Praha 5 proti rozsudku ze dne 28.11.2007 nepodávala odvolání (usnesení 1/31/2008)
 
 
S úctou
 
 
                                   JUDr. Milan Jančík, MBA

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě