Odpovědi na interpelace

Datum interpelace:
21. 12. 2006
Datum odpovědi:
19. 01. 2007
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

Interpelace číslo 1

 

Vážený pane starosto,

dne 15. 6. 2006, tedy více než před půl rokem, jsem podal přibližně půlstránkovou interpelaci. Jedinou odpovědí bylo, že „v současné době se vzhledem k rozsahu interpelace  zpracovává odpověď, která  bude předložena na zasedání ZMČ Prahy 5 dne 12. 10. 2006“.   Asi je odpověď na půlstránkovou interpelaci příliš složitá, proto jsem ji dodnes neobdržel. Tímto konstatuji, že na odpovědi na tuto interpelaci již netrvám. Rozdělil jsem ji na celkem 5 výrazně kratších samostatných interpelací, nejkratší má 56 slov, nejdelší 142 slov. Předpokládám, že aspoň na některé budete schopen odpovědět poněkud rychleji, tedy dříve, než za dalšího půl roku.

 

            S pozdravem

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

V Praze dne 21. 12. 2006

Odpověď:

 

V Praze dne 19. ledna 2007

 

 

Věc: Interpelace   pět otázek

 

Vážený pane zastupiteli,

Odpovídám na Vašich pět dotazů:

 

1)

dne 19. 5. 2006 schvalovalo zastupitelstvo prodej pozemku č.  parc. 4547/7 v k. ú. Smíchov firmě PRE distribuce, a.s., IČO 273 76 516. Jediným akcionářem této firmy je Pražská energetika, a.s., IČO 601 93 913, v níž jste členem představenstva. Jedná se tedy o evidentní střet zájmů, proč jste tuto skutečnost před hlasováním členům zastupitelstva neoznámil?

 

Členem představenstva společnosti Pražská energetika, a.s. jsem od 14.6.2003 a to usnesením  Rady hlavního města Prahy  číslo 0476 ze dne  8.4.2003. Ve jmenované společnosti nevystupuji jako soukromá osoba, ale hájím zde zájmy hl. m. Prahy.  Nepovažuji za střed zájmů prodat její dceřiné společnosti pozemek pod trafostanicí, kterou na ni postavili, za odhadní cenu stanovenou znalcem, a proto jsem tuto skutečnost neoznámil.

 

2)

v Právu dne 7. 6. 2006 se objevil inzerát znění „Děkuji jménem zastupitelstva i svým občanům Prahy 5 za to, že se účastnili voleb. Zvláště pak děkuji jako starosta pravicové radnice všem, kteří volili doprava.“ V této souvislosti mě zajímá:

a)      Cena, kterou MČ zaplatila za tento inzerát.

b)      Číslo usnesení zastupitelstva, kterým bylo rozhodnuto o zveřejnění poděkování zastupitelstva občanům celé České republiky za obecní prostředky.

c)      Váš osobní podíl na úhradě ceny inzerátu vzhledem k tomu že současně děkujete jako fyzická osoba.

 

 

Inzerát byl podán prostřednictvím  agentury Press Publishing Group, s. r. o.  a na jejich doporučení. Cena inzerátu činila dle oficiálního sazebníku Kč 41.650,- bez DPH. V tomto inzerátu jsem děkoval všem voličům za účast ve volbách jako statutární zástupce městské části, nikoli jako fyzická osoba. V mé kompetenci starosty je rozhodovat o zakázkách do částky 100.000,- Kč bez DPH, objednání tohoto inzerátu tudíž nepodléhalo schválení RMČ.

3)

v prostoru U Anděla byla instalována hrací plocha. V této souvislosti žádám o sdělení:

a)      Zda na vybudování této plochy bylo vydáno stavební povolení nebo stavební ohlášení.

b)      Kolik stála instalace této plochy a jaký je z toho podíl sponzorů vzhledem k umístěným reklamám.

c)      Kolik bude celkem stát provoz této plochy a jaký je z toho podíl sponzorů vzhledem k umístěným reklamám a reklamním akcím.

d)      Vzhledem k tomu, že na této ploše probíhala předvolební kampaň ODS

i)        jaká částka byla této politické straně fakturována,

ii)       kdy byla tato částka připsána na účet MČ.

 

           

a)      Toto kompaktní sportoviště bylo konstruováno jako samostatný technologický celek, který bude možné umísťovat dle potřeby na různé typy povrchů v různých lokalitách. Z toho důvodu jde o samostatnou konstrukci, kterou není potřeba trvale kotvit jakýmkoliv typem základů a není tedy nutné žádné stavební povolení. Jediným rozhodnutím, které vyžadovalo umístění tohoto sportoviště bylo „Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace“ vydané ODŽ ÚMČ P5.

b)      Náklady na pořízení sportoviště byly ve výši 595.700,- Kč bez DPH byly zahrnuty v rozpočtu OMZ ÚMČ P5 s ohledem na to, že toto hřiště bude použito v lokalitě, kde není z technických důvodů možno umístit standardní sportoviště. Podíl sponzorů na výstavbě nebyl vyžadován z důvodu předpokladu dalšího využití pouze pro potřeby MČ Praha 5. Umístěné logo ING Invest bylo jednorázově v době konání žákovského turnaje. Šlo o sponzora žákovského fotbalu a jejich logo se při druhém turnaji již neobjevovalo.

c)      Provoz sportoviště v době provozování na pěší zóně Anděl nebyl placen z rozpočtu OMZ. Podíl sponzorů na provozu je věcí pořádající agentury.

d)      MČ Praha 5 pronajala sportoviště pořádající agentuře na celou dobu turnaje žáků a turnaje veřejnosti (dospělých). Pokud tato agentura pronajala hřiště jakékoliv politické straně, jde pouze o vztah dvou subjektů, který MČ nemonitorovala a nezpoplatňovala.  V takovém případě je nutné se obrátit na jednotlivé pořádající agentury.

 

4)

usnesením Rady č. 48/1789/ 2005 byl schválen záměr na uzavření smlouvy s agenturou Press Publishing Group, s. r. o., Praha 2, Neklanova 15/122 v oblasti služeb na rok 2006 a tato smlouva byla 2. 1. 2006 uzavřena. Cena této služby je 95 000,- Kč/měsíc + DPH. Jistě se nejedná o skrytou úhradu volební kampaně ODS ani o platby novinářům za pozitivní informace o členech Rady MČ, jak by se na první pohled mohlo zdát. Proto žádám o:

a)      předložení výsledků „kontinuálního výzkumu mediálních příležitostí a mediálních hrozeb založených na sběru informací mezi novináři a dalšími neformálními zdroji“,

b)      sdělení při řešení kterých krizových situací bylo prováděno poradenství a s jakým výsledkem,

c)      sdělení kdo jsou „představitelé MČ Praha 5 připravovaní pro komunikaci s médii“ a kteří zastupitelé jsou do seznamu těchto představitelů zahrnuti,

d)      předložení zpracovaných doporučení postupu a návrhy řešení situace.

 

           

Smlouva byla uzavřena na dobu určitou a její platnost skončila k 31. 12. 2006. Zprávy o činnosti jsou k dispozici v Kanceláři městské části – organizačním oddělení.

 

5)

v kompetenci starosty je samostatně rozhodovat o zakázkách do částky 100 000,- Kč. V souvislosti se schválením vyúčtování roku 2005 žádám o

a)      přehled takto zadaných zakázek za finanční rok 2005,

b)      vyčíslení celkové částky, která byla ve finančním roce 2005 na úhradu těchto zakázek vynaložena.

 

           

Dle podkladů z jednotlivých odborů bylo v roce 2005 vystaveno  785 objednávek v celkové  výši téměř 27 000 000,- Kč. Jedná se o objednávky např. na vyčištění pomníku, tlumočení, znalecké posudky, nebo úklid chodníků. 

Přehled objednávek je v příloze. Celkově vydaná suma je menší, neboť některé objednávky jsou zadány „do částky“ (např. u občerstvení je objednávka do 10 000 Kč, ale skutečně fakturovaná částka 6 700 Kč).

 

S pozdravem

 

 

 

                                   JUDr. Milan Jančík

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě