Odkoupení ozařovacího komplexu

Datum interpelace:
11. 06. 2009
Datum odpovědi:
07. 09. 2009
Interpelující:
Eva Hochheimerová, MA, FCCA
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA
Příloha interpelace:

Interpelace:

17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 11.6.2009
 
                                                           Interpelace číslo 3.
 
 
Věc: Odkoupení ozařovacího terapeutického komplexu Therapax Gulmay firmou Medifin s.r.o.
 
Vážený pane starosto,
 
Vzhledem k tomu, že během diskuze k bodu programu č.10 nám nebyly zodpovězeny některé otázky, žádám abyste tak učinil nyní, a to:
 
1.      Tento ozařovací terapeutický komplex koupila MČ Praha 5 v roce 2004 za téměř  7 milionů Kč a předpokládám, že v té době byly předloženy materiály, včetně odborných posudků lidí znalých v tomto oboru, a včetně důvodové zprávy Zastupitelstvu ke schválení. Prosím o kopie těchto materálů.
 
2.      Byla vypracována finanční analýza návratnosti včetně očekávaných příjmů z této investice? Pokud ano, prosím o kopie.
 
3.      Předpokládám, že byla tato investice a její financování ze zdrojů městské části v té době projednána ve Finančním výboru Zastupitelstva MČ Praha 5, kterému předsedala uvolněná zastupitelka JUDr. A.Češková. K jakým závěrům a doporučením FV došel? Prosím o kopie.
 
4.       V době pořízení v roce 2004 bylo jistě známo, kolik let mělo, případně mohlo, toto zařízení být v provozu, prosím sdělte tuto informaci.
 
5.      Radní L.Vávrová nám sdělovala, že tento přístroj dle atomového zákona musí splňovat jakési parametry. Prosím sdělte o jaké parametry se jedná a také číslo tohoto atomového zákona ve Sbírce zákonů ČR .
 
Prosím o písemnou odpověď ve lhůtě 30 dnů v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., a aby jste tuto lhůtu dodržel.
 
E. Hochheimerová, MA,FCCA
Zastupitelka
 
V Praze dne 11.6.2009
 

Odpověď:

 
Věc:  Interpelace ve věci Odkoupení ozařovacího terapeutického komplexu Therapax Gulmay firmou Medifin s.r.o.
 
 
Vážená paní zastupitelko,
investiční příspěvek pro Zdravotnické zařízení Smíchov na zakoupení jmenovaného zařízení byl schválen v rámci rozpočtu městské části Praha 5 na rok 2004. Strana 14 „Rozpočtu“ na níž je tato skutečnost uvedena je v příloze. Rozpočet byl projednán Finančním výborem dne 20.1.2004 a následně odsouhlasen Radou MČ Praha 5 dne 27.1.2004, usnesením č. 3/81/2004 a dále schválen zastupitelstvem MČ Praha 5 na zasedání dne 12.2.2004, usnesení č.  12/2/2004. (rozhodnutí jsou v příloze). Taktéž přikládám informaci o využití investičního příspěvku a kupní smlouvu.
 
Přesný název Atomového zákona je „Zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů“ ze dne 24. ledna 1997. Poslední změna 158/2009 Sb.
 
S úctou
 
 
 
 
                                                           JUDr.Milan Jančík, MBA

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě