Obavy z nehospodárného plánování investic v oblasti informatiky

Datum interpelace:
25. 04. 2023
Datum odpovědi:
23. 05. 2023
Interpelující:
Ing. Jan Kavalírek
Interpelovaný:
Ing. Filip Karel, Ph.D.

Interpelace:

Interpelace
na radního pro oblast informatiky Ing. Filipa Karla, Ph.D.

Zastupitelstvo MČ Praha 5
25. 4. 2023

Vážený pane radní,

věřím, že se shodneme na tom, že zodpovědné hospodaření je pro Prahu 5 v této době zásadní. Ostatně ve svém čerstvě schváleném programovém prohlášení sami píšete, že budete analyzovat účelnost výdajů a pracovat na jejich snížení.

Právě na účelnost, ale i na hospodárnost a efektivitu plánovaných veřejných výdajů (tedy tzv. kritéria 3E racionálního hospodaření) míří má dnešní interpelace, a to ve Vaší gesci informatiky.

Jak si jistě vzpomenete, již v lednu jsem se na finančním výboru vyjadřoval k Vašemu návrhu rozpočtu informatiky, a sice že se jedná o vůbec nejhůře připravený návrh ze všech, když jednotlivé investice a jejich výše nejsou vůbec zdůvodněny a popsány. Vámi předložený rozpočet investic do oblasti informatiky, zpracovaný dne 7. 12. 2022, totiž narostl z původní výše 24,8 mil Kč, která byla navržena odborem ještě v září roku 2022, na více než dvojnásobek, totiž 50,6 mil Kč.

Uvedu konkrétní příklady.

Akce:
• Systém pro identifikaci a zastavení bezpečnostních hrozeb
• Systém řešení ochrany koncových bodů
• Pořízení nástroje na sběr a vyhodnocování logů
• Pořízení nástroje pro bezpečné přihlašování
• Pořízení nástroje pro správu privilegovaných účtů

byly souhrnně ještě v návrhu rozpočtu informatiky ze září 2022 vyčísleny na 5,6 mil Kč, přičemž ve Vašem návrhu najednou vzrostly na 9,6 mil Kč, tj. o 4 mil Kč.

Dále se jedná i o akce:
• Pořízení nových aktivních síťových prvků switchů, které bylo v roce 2022 v rozpočtu za 8,5 mil Kč, za Vás vzrostlo na 13,2 mil Kč, tj. skoro o 5 mil Kč
• Vybavení sekundární serverový úřadu, které bylo v návrhu rozpočtu ještě v září 2022 za 9,5 mil Kč, přičemž ve Vašem návrhu z prosince se zvýšilo na 13,5 mil Kč, tedy o 4 mil. Kč

Vážený pane radní,

rád bych Vás proto vyzval, abyste rozptýlil současné spekulace o nedodržení účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti u těchto investičních akcí ve Vaší gesci inofrmatiky. Ani současná vysoká inflace totiž nevysvětluje jejich zdražení o 50 % během pár měsíců. Prosím proto objasněte nám, proč jsou totožné investiční akce za Vás výrazně dražší, než byly v rozpočtu ještě před pár měsíci před Vaším vstupem do Rady.

Děkuji předem za odpovědi,

Zastupitel za TOP 09
Ing. Jan Kavalírek

Odpověď:

VÁŽENÝ PAN
ING. JAN KAVALÍREK
ZASTUPITEL MČ PRAHA 5

V PRAZE DNE 23.5.2023

VĚC: ODPOVĚĎ NA INTERPELACI 25.4.2023

Vážený pane Kavalírku,
reaguji tímto na Vaši interpelaci týkající se hospodárnosti plánování investic v oblasti IT.
Předně bych chtěl uvést na pravou míru některá tvrzení ve Vaší interpelaci. Konkrétně mám na mysli na tuto větu: „…již v lednu jsem se na finančním výboru vyjadřoval k Vašemu návrhu rozpočtu informatiky, a sice že se jedná o vůbec nejhůře připravený návrh ze všech…“. Žádné takové vyjádření od Vás nezaznělo a není ani v zápise z uvedeného jednání. Na zmíněném jednání výboru jste k rozpočtu Odboru informatiky prohlásil: „…k tomu se nebudu vyjadřovat…“. Na mou výslovnou výzvu k vyjádření jste jen prohlásil, že plánované výdaje jsou příliš vysoké. Žádné konkrétnější vyjádření ani argumenty jsem od Vás během jakéhokoliv společného jednání nezaznamenal.
Ale věcně k podstatě Vašeho dotazu. Ptáte se na výdaje, které jsou součástí projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti úřadu městské části Praha 5 a právních subjektů zřizovaných a založených městkou částí“. Žádost o poskytnutí dotace na tento projekt začala být zpracovávána v průběhu roku 2022. Jednalo se o reakci na nálezy několika auditů z oblasti ICT provedených v předchozích letech a samozřejmě také na kybernetický útok, kterým prošel úřad MČ Praha 5 v březnu 2022. Výzva pro podání žádostí byla ze strany Ministerstva pro místní rozvoj oficiálně zveřejněna až na začátku října 2022.
V této souvislosti mi dovolte upozornit na usnesení rady ze dne 24. 10. 2022, (https://zastupitele.praha5.cz/usn/#!Bod/94781), kterým Rada MČ schválila podání uvedené žádosti o dotaci. Předkladatelem tohoto tisku do rady jste byl Vy a v důvodové zprávě k tomuto bodu se uvádí: „Původní náklady celého projektu byly odhadnuty a schváleny Radou MČ ve výši 49 mil. Kč s DPH, ale díky dramatickému nárůstu cen v posledních měsících, způsobených rostoucí inflací, došlo na základě tržního průzkumu trhu k nárůstu na 70 mil. Kč s DPH.“. Předpokládám, že s tímto tiskem jste byl jako jeho předkladatel dobře seznámen. Nelze se tedy domnívat, že k nárůstu původně uvažovaných výdajů došlo až po mém zvolení do funkce radního, jak naznačujete ve svém dotazu, ale sám jste toto navýšení avizoval ve vlastním tisku překládaném radě ke schválení.
Uvádíte, že byste rád „…rozptýlil současné spekulace o nedodržení účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti u těchto investičních akcí…“. K tomu doplňuji, že účelnost, hospodárnost a efektivita plánovaných veřejných výdajů (tedy tzv. kritéria 3E racionálního hospodaření) jsou jedním ze základních kritérií zkoumaných poskytovatelem dotace. Pokud by tato kritéria nebyla splněna, projekt by nebyl vůbec připuštěn k hodnocení. V tomto typu výzvy navíc bylo potřeba předložit ještě souhlasné stanovisko Odboru hlavního architekta Ministerstva vnitra ČR. Tomuto odboru bylo potřeba předložit ke zkoumání velmi detailní popis současného stavu a plánovaných opatření. Konkrétní částky k jednotlivým položkám byly získány na základě průzkumu trhu, a to průměrováním cen několika oslovených dodavatelů. Tento průzkum byl realizován na podzim minulého roku.
Rád bych ještě dodal, že všechny plánované veřejné zakázky v oblasti IT pro rok 2023 byly předloženy na jednání Komise IT dne 18. 5. 2023 (https://zastupitele.praha5.cz/usn/#!Bod/96953). Mimořádným přezkumem prošly všechny zakázky za období od listopadu 2022 do dubna 2023. Výsledky tohoto přezkumu byly předloženy na jednání Rady městské části (https://zastupitele.praha5.cz/usn/#!Bod/97067) a budou rovněž předány Kontrolnímu výboru.
Jsem rád, že o oblast IT projevujte zájem, sám vidím v této oblasti mnoho prostoru pro další zlepšování. Jsem připravený o rozpočtu, investicích i o čemkoliv dalším diskutovat.

S pozdravem

Filip Karel (Piráti)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě