Neuveřejnění znění poslední interpelace včetně odpovědi a chybějící odpověď na předposlední interpelaci, týkající se osobní zainteresovanosti radních ve vztazích mezi OGB a TCP, nezveřejnění plánovaného článku v radničním zpravodaji Pražská pětka.

Datum interpelace:
07. 09. 2006
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

Interpelace na starostu Jančíka

  

Věc: Neuveřejnění znění poslední interpelace včetně odpovědi  a chybějící odpověď na předposlední interpelaci, týkající se osobní zainteresovanosti radních ve vztazích mezi OGB a TCP, nezveřejnění plánovaného článku v radničním zpravodaji Pražská pětka.

 

  1. Z jakého důvodu, uplatněním jakého práva či na jaký a čí příkaz není dodnes uveřejněna na webových stránkách radnice interpelace předaná písemně i v elektronické podobě na posledním zastupitelstvu konaném 28. června 2006? Prosím o zodpovězení interpelace obratem a zároveň o zajištění jejího zveřejnění. Z jakého důvodu nevyšel plánovaný článek o budově ZŠ v Pražské pětce.

 

  1. Jakým způsobem si máme vysvětlit srpnovou odpověď na uveřejněnou předposlední interpelaci z 15.6.2006 se 2 otázkami týkajících se pověření starosty a následně schválení jeho odstoupení radou ze statutárních orgánů TCP a odpuštění nájemného OGB za podmínky uzavření podnájemní smlouvy s TCP? Nevím zda se jedná o ukázku moci či bezmoci, ale odpověď ve stylu „ je to příliš složitá  otázka, vyřešíme jí těsně před volbami, aby se do voleb již nemusela zveřejnit“ ukazuje právě těmito směry. Žádám Vás tedy o odpověď ústní, nyní a zde, všem nám je jasné, že o složitosti těchto dvou v textu zvýrazněných otázek nelze hovořit ani žertem.

 

  1. Postoj osob jednajících a rozhodujících jménem MČ Praha 5 v tomto volebním období je ve vztahu k budově ZŠ a jejím uživatelům značně nestandardní, ať se to týkalo rekonstrukce školy těsně před ukončením výuky, zrušení výuky ZŠ, zkreslování údajů dokládajících potřebnost uvolnění budovy, absolutní opomíjení argumentace opozice, respektování výsledku nabídkového řízení  či vstupování do vztahů mezi nájemcem a jeho podnájemníkem. Cenzura týkající se nezveřejňování jiných než starostenských názorů na webu a v časopise Pražská pětka mne o nestandardnosti ještě více utvrzuje. Podaná výpověď nutící současného nájemce ukončit výuku v průběhu školního roku za účelem proklamovaného poskytnutí pronajímaných prostor TCP u něhož bylo několikrát poukázáno na určitou spřízněnost s osobami, které o tom rozhodují či rozhodly o zrušení výuky pro následné uvolnění objektu, včetně existujícího záměru tomuto subjektu nechat zastavět obecní pozemek, mne nutí podrobně zkoumat i zcela účelový výpovědní důvod z nájemní smlouvy – tj. namítané hrubé porušení smlouvy opožděným zaplacením nájemného. Vypověděla radnice i veškeré další smlouvy, u kterých došlo v tomto volebním období k opoždění platby o 50 či méně dní?

 

Jelikož Váš aparát již nezajišťuje informovanost veřejnosti ani zastupitelů o podaných interpelacích předávám znění této i minulé interpelace všem zastupitelům Prahy 5 a dalším osobám, které zveřejňování interpelací zajistí náhradním způsobem.

 

Petr Navara – zastupitel

Odpověď:

 

 

Vážený pane kolego,

 

odpovídám na Vaši interpelaci ze dne 28. 6. a 6. 9. 2006 a sděluji následující:

záležitost bývalé ZŠ Žvahov byla vyřešena RMČ MČ Prahy 5 ku prospěchu OGB, TCP i MČ Prahy 5.

 

 

S úctou

 

 

 

 

 

                                                                                       JUDr. Milan  J a n č í k