neinvestič. příspěvky na provoz škol

Datum interpelace:
14. 03. 2013
Datum odpovědi:
12. 04. 2013
Interpelující:
RNDr. Milan Macek, CSc.
Interpelovaný:
Ing. Miroslav Zelený

Interpelace:

Interpelace I.

 

 

Vážený pane starosto,

 

neinvestiční příspěvek na provoz škol je dle schválených zásad poskytován v zásadě „na třídu“, není zohledněn velmi rozdílný průměrný počet žáků ve třídách v jednotlivých školách. To evidentně vede ke znevýhodnění škol s větším průměrným počtem žáků ve třídě, protože některé náklady, například vybavení učeben, opravy, údržba, úklid apod., jsou evidentně závislé i na počtu žáků, nikoliv jen na počtu tříd.

Žádám proto o zveřejnění přepočtu tohoto neinvestičního příspěvku pro rok 2013 na žáka v jednotlivých mateřských a základních školách.

 

 

 

RNDr. Milan Macek, CSc., zastupitel

 

V Praze dne 14. 3. 2013

 

Odpověď:

Vážený pane doktore,

 odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 14. 3. 2013 ve věci neinvestičního příspěvku na provoz škol.

 Z tabulky (viz příloha) vyplývá, že neinvestiční příspěvek zřizovatele důsledně zohledňuje specifikace jednotlivých mateřských a základních škol.

 Kritérii pro přidělení vyššího neinvestičního příspěvku jsou například počty odloučených pracovišť, provoz školních hřišť (bazénů), zvýšená náročnost energetického provozu jednotlivých objektů.

 V odůvodněných případech přispívá zřizovatel nad rámec svých povinností na mzdové prostředky.

 S pozdravem

                                                                                                                                

  

Ing. Miroslav Zelený

 starosta MČ Praha 5

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě