Nedostatek školských kapacit v oblasti Košíř

Datum interpelace:
15. 12. 2020
Datum odpovědi:
13. 01. 2021
Interpelující:
Ing. Štěpán Rattay
Interpelovaný:
Mgr. Renáta Zajíčková

Interpelace:

Interpelace

 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5

 15. 12. 2020

 Mgr. Renáta Zajíčková – ODS

starostka

 

Vážená paní starostko,

 

v souvislosti s hledáním řešení a zajištění nedostačujících kapacit základních škol v oblasti Košíř Vám kolega zastupitel Josef Cuhra dne 15.9. položil interpelaci ohledně termínu vyhotovení stavebně technického a ekonomického posouzení školních budov Pod Radnicí 152/3 a na adrese Plzeňská 117/39 tj. objektu, který má vaše soukromá škola dlouhodobě v pronájmu.

Ve své odpovědi jste uvedla, že kompletní odborný posudek budete mít k dispozici na konci října tohoto roku. Dále v odpovědi uvádíte, že následně tento posudek bude během listopadu a prosince projednán v příslušných výborech ZMČ, komisích RMČ a dalších orgánech MČ Praha 5.

 

V poradních orgánech ani v ZMČ a RMČ k dnešnímu dni tento materiál nebyl projednán.

 

Ve školském výboru bylo dne 16.6.2020 učiněno usnesení, ve kterém výbor žádá RMČ o informování ve věci řešení nedostatečných kapacit ZŠ v lokalitě Košíř (Cibulek) a to s termín do 31.12.2020.

 

Na následujícím zasedání 1.7. 2020 školský výbor učinil další usnesení, kterým žádá RMČ o:

 

  1. zadání požadavku na stavebně technický průzkum a hygienické požadavky k objektu Pod Radnicí 152/3 (Montessori školy Andílek) a k objektu Plzeňská 117/39,
  2. o předložení studií a stavebně technických průzkumů těchto objektů na jednání výboru včetně objemové studie školského objektu na pozemku “východní Klamovka – Metrostav” jakožto možné páté varianty navýšení kapacit v oblasti Košíř,
  3. o doplnění dokumentu „Záměry navýšení kapacit v oblasti Košíře+Motol“ o posouzení časových, ekonomických a pedagogických faktoru jednotlivých variant a předložení tohoto doplnění do konce roku.

 

Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku a k projednání výše uvedených průzkumů dle vašich slov ani dle požadavku školského výboru nedošlo, dovoluji se Vás paní starostko zeptat: Proč tyto zadané průzkumy nebyly projednány tak jak jste přislíbila? Kdy budete situaci nedostatku kapacit řešit? Nebo se snad na potřebě navýšení kapacit základních škol v Košířích na Cibulkách něco změnilo?

 

Předem děkuji za Vaši odpověď.

 

Ing. Štěpán Rattay

zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

Vážený pan
Ing. Štěpán Rattay
člen ZMČ Praha 5

Praha 11. ledna 2021

Odpověď na interpelaci podanou na 14. zasedání ZMČ Praha 5 dne 15.prosince 2020

Vážený pane zastupiteli,

k Vašim dotazům týkajícím se zajištění kapacit pro spádovou oblast Košíře/Motol Vám sděluji následující:

Uvedená problematika je nadále aktuální a nedošlo k žádným změnám týkajících se její potřebnosti. Byly zadány následující volumetrické studie k prověření možností navýšení kapacit v této oblasti, a to:

1) Dostavba stávajícího areálu ZŠ Podbělohorské o 2. stupeň ZŠ.
Studie dle smlouvy o dílo č. 12/0/OÚR/20 (Ing. arch. Václav Škarda) byla dokončena k 09.04.2020 a prezentována na společném jednání VŠK a VÚR dne 16.06.2020 (usn. č. VŠK/8/4/2020 a VÚR/26/8/2020);

2) Výstavba objektů 1. stupně ZŠ a speciální ZŠ v lokalitě V Cibulkách-Na Výši.
Probíhá komunikace s MHMP s tím, že bylo zasláno zadání záměru k dalšímu postupu ze strany MHMP. MHMP odpověděl starostce dopisem s informací, že dle rozboru záměru je tento nerealizovatelný. Na základě odpovědi MHMP bylo dopisem starostky č.j. MC05 195678/2020 ze dne 29. 10. 2020 požádáno o zaslání předmětného rozboru, přičemž doposud není žádná informace o tom, že by MHMP dále reagoval;

3) Výstavba objektu 1. stupně ZŠ v lokalitě Nepomucká 3 – Nepomucká 5.
Probíhá zpracování studie dle smlouvy č. 10/0/OÚR/20 (Roman Brychta architekti, s. r. o. – v registru smluv tj. účinnost smlouvy dne 16. 11. 2020). Termín zpracování hrubopisu do 3 měsíců od účinnosti smlouvy, čistopisu do 14 dnů od pokynu po projednání hrubopisu. Prezentace studie v rozpracovanosti je předpokládána na jednání VŠK dne 20.01.2021;

4) Posouzení objektů Plzeňská 39/117 a Pod Radnicí 152/3.
Stavebně technické a ekonomické posouzení za účelem prověření možností využití objektů pro základní školství bylo zadáno Odborem správy majetku. Zpracovaný materiál byl zaslán Odboru školství 27. 11. 2020 s dovětkem, že materiál bude doplněn o posouzení možnosti novostavby tělocvičny na pozemcích parc.č.1166 a 1161/1 v k.ú. Košíře. Čistopis dopracovaného materiálu byl OŠK zaslán 08.01.2021 s tím, že k materiálu budou doplněna stanoviska OŠK, OPRI a OÚR a následně bude prostřednictvím OSM a zástupcem zpracovatele prezentován na nejbližším jednání VŠK (20.01.2021);

5) Výstavba objektu 2. stupně ZŠ v lokalitě východní Klamovky.
Na základě plnění mediační dohody č. 8/0/OÚR/18 resp. jejího dodatku č. 8/1/OÚR/18 dle usnesení RMČ/38/1141/2019 je připraveno Odborem školství odsouhlasené zadání (20. 11. 2020) k předání spol. Vilapark Klamovka s.r.o. Projednání zadání je předpokládáno na jednání VŠK dne 20.01.2021.

Z uvedeného je patrné, že zpracování volumetrických studií stále probíhá. Poté, co budou u všech předloženy jejich čistopisy, bude dokument „Záměry navýšení kapacit v oblasti Košíře+Motol“ doplněn o posouzení časových, ekonomických a pedagogických faktorů jednotlivých variant a materiál bude předložen k projednání v orgánech MČ Praha 5.

Nesporným faktem je, že se na celém procesu zpracování studií odrazila neutěšená situace v souvislosti s pandemií covid – 19.

Pro úplnost ještě dodávám, že v současné době ZŠ Nepomucká disponuje volnou kapacitou, a to i prvních třídách.

S pozdravem

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě