Nebytový prostor Smíchovské tržnice

Datum interpelace:
17. 01. 2023
Datum odpovědi:
15. 02. 2023
Interpelující:
Bc. Martin Damašek, M.A.
Interpelovaný:
Ing. Štěpán Rattay

Interpelace:

Interpelace
Nebytový prostor Smíchovské tržnice
Interpelovaný: Radní Ing. Štěpán Rattay

Vážený pane radní,
dovolte, abych se dotázal na následující ve věci dalšího užití nebytového prostoru přízemí Smíchovské tržnice:
1. Jak probíhají jednání se zájemcem o pronájem tohoto prostoru?
2. Byl již představen záměr úprav předmětných prostor?
3. Kdy lze očekávat otevření nebytového prostoru, resp. prodejny?
Děkuji za Vaši odpověď.

Fort Wayne, Indiana, 17. ledna 2023

Bc. Martin Damašek, M.A.
Zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

V Praze 15. 02. 2023

Interpelace: Zastupitele Bc. Martina Damaška, M. A. – Nebytový prostor Smíchovské tržnice.

Interpelovaný: Radní Ing. Štěpán Rattay

Vážený pane kolego zastupiteli Martine Damašku.
Těší mne, že aktivně projevujete zájem k projektům, které byly za Vašeho funkčního období mís-tostarosty s gescí majetku rozpracované, avšak nepodařilo se jich dotáhnout do zdárného konce. Vámi položené otázky zněly:
Jak probíhají jednání se zájemcem o pronájem tohoto prostoru?
V lednu 2023 MČ Praha 5 obdržela od vybraného uchazeče další sadu připomínek k navrhované Smlouvě o nájmu předmětných prostor. Většina z těchto připomínek bylo možné akceptovat, avšak v několika případech jde o návrhy zásadní povahy a je ze strany MČ Praha 5 nezbytné jich projednat se zástupci společností Penny Market s.r.o. osobně.
Byl již představen záměr úprav předmětných prostor?
Společnost Penny Market s.r.o. v prosinci 2022 předložila MČ Praha 5 vizualizaci plánované prodej-ny. Z této vizualizace mohou být patrny některé úpravy, nejedná se však o projektovou studii sta-vebních úprav. Vizualice bude předložena ke schválení Radě městské části Praha 5 společně s ná-vrhem finálního znění nájemní smlouvy. V současné chvíli probíhají jednání nad návrhem finálního znění nájemní smlouvy, jejíž součástí jsou i podmínky pro vypracování dokumentace nezbytných stavebních úprav a stanovení termínu pro otevření provozu.
Kdy lze očekávat otevření nebytového prostoru resp. prodejny?
S ohledem na plánovanou investici budoucího nájemce (29 mil. Kč) do rekonstrukce a vybavení předmětných prostor, které je mimo jiné vázána na vydání stavebního povolení a realizaci nezbyt-ných stavebních úprav, vám aktuálně nedokážu sdělit přesný termín otevření provozu. Jako bývalý radní jistě velice dobře víte, že při vyhlášení záměru na pronájem prostor tržnice jste se s předešlým vedením radnice vydal cestou vysokého rizika, které se skrývá v nevyřešeném majetkoprávním vy-rovnání se sousedním vlastníkem pozemků. Bohužel v uplynulém volebním období nedošlo ani k úpravám přístupu k zásobovací rampě tržnice, který je nyní v majetku třetí strany. Přesto jste vyhlá-sili záměr pronájmu prostor Smíchovské tržnice, a proto jsme nyní v situaci, kdy nájemce zcela lo-gicky podmiňuje otevření provozu tržnice tím, že nejprve musí být dořešena plnohodnotná obsluž-nost dotčených prostor. Současný stav neumožňuje budoucímu nájemci přístup na zásobovací rampu, jelikož je příjezdový prostor oplocen majiteli tohoto cizího pozemku. Městská část tak nemů-že společnosti Penny Market garantovat realizaci jejich podnikatelského záměru. Proto považuji nyní za nezbytné nejprve zajistit plnohodnotný a na třetích stranách nezávislý přístup do prostor tržnice, který bude sloužit k pravidelnému zásobování uvažovaných obchodů a prodejny.

Radní Ing. Štěpán Rattay

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě