Narovnání vztahů a smírná dohoda s OGB o.p.s.

Datum interpelace:
06. 12. 2007
Datum odpovědi:
25. 01. 2008
Interpelující:
Mgr. Lukáš Budín
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

Narovnání vztahů a smírná dohoda s OGB o.p.s.
 
Vážený pane starosto,
rád bych se Vás zeptal:
 
1)      Zda a kdy se MČP5 veřejně omluví OGB za svá opakovaná tvrzení o tom, že OGB neplatilo nájemné a za podání žaloby pro neplacení nájemného. Neplacení nájemného bylo představiteli radnice opakovaně prezentováno i v PP. Toto tvrzení bylo Obvodním soudem pro Prahu 5 vyvráceno.
2)      Uvažujete o využití PP pro veřejnou omluvu za nepravdivé informace, které PP a MČP5 sdělovala?
3)      Připravuje se takováto informace veřejnosti již pro nebližší vydání PP, když informace o této výpovědi doručené 31. srpna 2006 byla zveřejněna již v září 2006 v PP? Pokud ne, proč?
4)      Jaké jsou přibližně celkové náklady MČP5 s tímto prohraným soudním sporem?
5)      Snaží se MČP5 po té, co soud konstatovat, že OGB platilo nájemné řádně o dohodu o smírném narovnání smluvních vztahů s OGB, jejíž součástí by pochopitelně bylo i zpětvzetí všech výpovědí a reagovat tak na vzniklou situaci?
6)      V jaké fázi jsou v současné době jednání mezi MČP5 a OGB v návaznosti na výše zmíněný výrok soudu?
7)      Jak je řešena otázka investic vynaložených OGB na zprovoznění školní jídelny a další výdaje do majetku našeho města?
8)      Dne 19.7.2007 zveřejnila MČP5 na své webové stránce následující informaci: „Městská část Praha 5 chce pomoci gymnáziu Buďánka a sama aktivně hledá jiné prostory pro tento výjimečný vzdělávací ústav.“ Můžete nás informovat o výsledku této snahy?
9)      Je správný nadpis článku: „Soud rozhodl o platnosti výpovědi“ na www stránce MČP5, když soud sdělil, že výpověď byla neplatná? Považujete takovýto nadpis za správný či klamavý?
 
Předem velmi děkuji za řádnou a včasnou odpověď.
Bc. Lukáš Budín, v.r.
Člen Zastupitelstva MČ Praha 5                                                         V Praze 6.12. 2007

Odpověď:

V Praze dne 25. ledna 2008
Věc: Interpelace ve věci Narovnání vztahů a smírná dohoda s OGB o.p.s
 
Pane kolego,
vzhledem k tomu, že se otázky ve Vaší interpelaci se prolínají a částečně opakují, odpovím na ně souhrnně.
 
            Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 28.11.2007 bylo rozhodnuto, že výpověď OGB ze dne 30.8.2006 byla neplatná pro částečný formální nedostatek, nedostatečně určité vymezení výpovědního důvodu. Ptáte-li se, kdy se MČ P5 omluví za podání předmětné žaloby, pak odpovídám, že k omluvě rozhodně není žádný důvod. V průběhu samotného soudního řízení bylo konstatováno, že platnost výpovědi a existence výpovědního důvodu je otázkou právního výkladu. Právě vyjasnění právního stavu věci, kdy platnost výpovědi byla mezi stranami sporná, bylo důvodem pro podání žaloby. Nikdo jiný než příslušný soud nemohl o platnosti výpovědi závazně a s konečnou platností rozhodnout.
 
            Navíc je třeba zdůraznit, že na základě právní analýzy bylo zkonstatováno, že v situaci, kdy výpověď byla již podána a uběhla výpovědní lhůta, není možné výpověď jako právní úkon hmotněprávní povahy nelze vzít v tomto případě platně zpět. Městská část Praha 5 nemůže a nebude činit právní úkony, které by byly v rozporu s právním řádem.
 
            Ptáte-li se ve Vaší interpelaci na to, zda v současné době probíhají jednání mezi MČ P5 a OGB, pak tuto skutečnost potvrzuji. Naposledy jsem se s paní ředitelkou Mgr.Kindlovou sešel dne 18.12.2007 .
 
Otázka Vámi uváděných investic OGB do rozvoje areálu Pod Žvahovem bude řešena plně v souladu s platným právním řádem České republiky. Pokud bude existovat řádně doložený a splatný nárok OGB vůči MČ P5 z titulu technického zhodnocení nemovitostí, bude ze strany MČ P5 samozřejmě řádně uhrazen.
 
Ptáte-li se na závěr Vaší interpelace, zda považuji za správný nadpis článku „Soud rozhodl o platnosti výpovědi“ , pak uvádím, že nikoli. Soud otázku platnosti výpovědi posuzoval pouze jako tzv. otázku předběžnou, avšak ve sporu rozhodoval o vyklizení nemovitostí, nikoli o určení platnosti výpovědi.
 
S pozdravem
 
                                                           JUDr.Milan Jančík, MBA

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě