Nakládání s nevyužívaným majetkem

Datum interpelace:
13. 09. 2007
Datum odpovědi:
08. 11. 2007
Interpelující:
Ondřej Gál
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

 
Pan
Milan Jančík
Starosta MČ Praha 5 
 
 
Interpelace ve věci nakládání s nevyužívaným majetkem MČ Praha 5
 
  
     MČ Praha 5 disponuje nemalým množstvím majetku, který získala prostřednictvím tzv. odúmrtí, tj. nabytí majetku po občanech Prahy 5 zemřelých bez dědiců.
 
     Ptám se zda existuje úplná evidence tohoto majetku, jak je s ním dále nakládáno?
 
Zda –li nedochází k jeho nijak neorganizovanému zapůjčování některým zastupitelům, jím
spřízněným osobám nebo organizacím a firmám?
 
Pro úplnost informovanosti v této věci Vás žádám o předání seznamu takto nabytého majetku a zpracování závazného postu pro nakládání s takovýmto majetkem.
 
Dle mého hlediska by nejtransparentnější cestou nakládání s takto nabytým majetkem
bylo jeho vydražování ve veřejné dražbě.
  
 
Děkuji za pozornost
 
                      Ondřej Gál
  
 
V Praze dne 13.9. 2007

Odpověď:

 
 
 
V Praze dne 8. listopadu 2007
 
 
Věc : Interpelace ve věci nakládání s nevyužívaným majetkem MČ Praha 5
 
Na základě zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích byla agenda tzv. odúmrtí předána Městskou částí Praha 5 ke dni 1.1.2001 Ministerstvu           financí ČR. Po zřízení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dle zák. 201/2002 Sb. byla výše uvedená agenda následně předána tomuto úřadu.
Z výše uvedeného vyplývá, že tuto agendu MČ Praha 5 od. 1.1.2001 nevykonává.
 
MČ Praha 5 vystupuje jako účastník v dědických řízeních pouze jako vypravitel sociálního pohřbu v případech, kdy dědické řízení je soudním komisařem zastaveno z důvodu nepatrného majetku dle § 175h. o.s.ř. ( v případě, že zůstavitel nemá dědice nebo příbuzní odmítnou uhradit pohřeb.)
Podle tohoto ustanovení, pokud zůstavitel zanechal majetek nepatrné hodnoty, může je soud vydat tomu, kdo se postaral o pohřeb a řízení zastaví.
Nepatrným majetkem, kdy je řízení   z tohoto důvodu zastaveno bývají většinou movité věci jako jsou např. peněženka, hodinky, klíče a malá finanční hotovost.
I v těchto případech je prováděn znalecký posudek těchto movitých věcí   a případný výtěžek z  prodeje v  bazaru, včetně případné   fin. hotovosti je předáván do pokladny ÚMČ Praha 5. 
Pro úplnost uvádím, že takto získané finanční prostředky až na ojedinělé výjimky nepokryjí výdaje spojené s vypravením sociálního pohřbu.
Sociální pohřby ve výše uvedených případech zařizuje odbor sociální, a agendu spojenou s realizací a evidencí nepatrného majetku dle § 175h, o.s.ř. vyřizuje odbor správy majetku.
 
 
 
S pozdravem
 
 
 
                                                           JUDr.Milan Jančík,MBA