Míra využití nemovitých věcí svěřených do správy MČ Praha 5 za rok 2018

Datum interpelace:
17. 09. 2019
Datum odpovědi:
25. 10. 2019
Interpelující:
RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.
Interpelovaný:
Bc. Lukáš Herold; Mgr. Nadežda Priečinská
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace

6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5

17. 9. 2019

Mgr. Nadežda Priečinská
místostarostka

Bc. Lukáš Herold
místostarosta

Vážená paní místostarostko, vážený pane místostarosto,

hospodaření s nemovitým majetkem je jednou z klíčových kompetencí, kterou hlavní město Praha přenáší na městskou část. Obracím se na vás proto s interpelací ve věci míry využití nemovitých věcí svěřených do správy MČ Praha 5 za rok 2018.

Ke konci kalendářního roku 2018 tedy žádám o informace, zvlášť pro prostory bytové a nebytové, (1) jaký je celkový počet nemovitých věcí, které má městská část svěřené do správy od Magistrátu hlavního města Prahy, (2) jakou mají úhrnnou úhrnnou čistou plochu (ČPP), (3) kolik z nich (včetně odpovídající ČPP) není aktuálně využíváno ani pronajímáno, (4) kolik z nich (včetně odpovídající ČPP) je úhrnem využíváno pro potřeby úřadu, příspěvkových organizací, Vzdělávacího a informačního centra Prahy 5, o.p.s., (5) kolik z nich je městskou částí pronajímáno (včetně údaje ČPP) a jaký je úhrnný výnos MČ Praha 5 z těchto pronájmů nemovitých věcí za rok 2018.
U každé kategorie také prosím o vyčíslení celkových finančních prostředků utracených za správu, opravy a zhodnocení (tj. provoz i investice) za kalendářní rok 2018. Pro přehlednost zde vkládám vzorovou tabulku, kterou můžete k poskytnutí infomace využít.

Děkuji za písemnou odpověď.
S pozdravem

RNDr. Daniel Mazur, Ph.D., zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

Bc. Lukáš Herold
Místostarosta MČ P5 25. 10. 2019

Interpelovaný: Bc. Lukáš Herold, místostarosta MČ Prahy 5
Mgr. Nadežda Priečinská, místostarostka MČ Prahy 5
Interpelaci podal: RNDr. David Mazur Ph.D. zastupitel MČ Prahy 5

Vážený pane zastupiteli,

odpovídám na Vaši interpelaci ze dne 17. 09. 2019 ve věci míry využití nemovitých věcí svěřených do správy MČ Praha 5 za rok 2018.

Je signifikantní, že se o hospodaření s majetkem městské části zajímáte až jako opoziční zastupitel. Dokud jste byl ve funkci, o nic takového jste zájem nejevil. Zároveň jsme hluboce přesvědčeni, že interpelace – a bylo to tak na naší městské části vždy – směřovali ke konkrétní otázce a tento institut nebyl zneužíván k získávání přehledů zejména o čemkoliv. Vámi nejednoznačně formulované otázky také prozrazují, že o fungování městské části mnoho nevíte. Nicméně k Vaší interpelaci ze dne 17. 9. 2019, týkající se hospodaření s nemovitým majetkem ve svěřené správě MČ Praha 5, kterým disponuje Odbor bytů a převodů nemovitých věcí a Odbor majetku a investic ÚMČ Praha 5, Vám sdělujeme následující:

– Celkový počet bytových jednotek ke konci kalendářního roku 2018 vedených v evidenci OBP, počet nebytových prostor (nebytových prostor v bytových domech, garáží, nebytových domů s jedním či více nájemci) vedených v evidenci OMI k 30.9.2019 (stavy ke konci kalendářních roků OMI neeviduje), jejich úhrnná plocha, aktuální využívání či nevyužívání a celkový výnos z pronájmu za rok 2018 tvoří Přílohu č. 1 odpovědi;

– Ve věci „utraceno za správu, opravy a zhodnocení (Kč)“ není bohužel jednoznačně uvedeno jakým způsobem tyto náklady vyčíslit.
Je zde několik možností, jakým způsobem vyčíslit náklady. Např. jakým způsoben zahrnout náklady za opravu společných konstrukcí domu (např. střechy nebo fasády), zda zahrnout podle typu objektu (bytový nebo nebytový dům) do sloupce „bytové“ a „nebytové“, případně zda tento typ nákladů nezařazovat vůbec, nebo zda vyčíslovat u jednotlivých akcí náklady fakturované v roce 2018 nebo celkové náklady na akce dokončené v roce 2018. Následně je velmi složité tyto náklady dále rozčlenit dle využití bytů a nebytových prostor.
Pro co nejobjektivnější vyčíslení požadovaných nákladů Vám navrhujeme obrátit se přímo na Odbor majetku a investic, který Vám po upřesnění Vašich požadavků předá konkrétní náklady dle dohodnutého rozdělení, případně i vyčíslení nákladů na jednotlivé investiční akce.

V závěru si Vás dovolujeme upozornit, že informace o jednotlivých příjmech a nákladech jsou uvedeny v Závěrečném účtu Městské části Praha 5, který je veřejně přístupný na našich webových stránkách a pro úplnost přikládáme tabulku s celkovými příjmy a náklady zdaňované činnosti, která tvoří Přílohu č. 2.

S pozdravem