Mimořádné zasedání ZMČ

Datum interpelace:
13. 04. 2021
Datum odpovědi:
11. 05. 2021
Interpelující:
MgA. Adam Rut
Interpelovaný:
Mgr. Renáta Zajíčková
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Vážená paní starostko,

v návaznosti na dnešní žádost občanů ke svolání mimořádného zastupitelstva k tématu řešení nedostatku kapacit ZŠ se Vás ptám, zda jste v průběhu května 2021 ochotna svolat mimořádné zastupitelstvo k tomuto tématu. Děkuji za odpověď.

 

S pozdravem

 

Adam Rut, předseda zastupitelského klubu Piráti P5 

Odpověď:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
MGR. RENÁTA ZAJÍČKOVÁ
STAROSTKA

Vážený pan
MgA. Adam Rut
člen ZMČ Praha 5

Praha 5. května 2021

Vážený pane zastupiteli,

na základě interpelace vznesené na 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 konaného dne 13. 4. 2020 Vám odpovídám na Váš dotaz.
Vznesl jste dotaz následujícího znění: „… v návaznosti na dnešní žádost občanů ke svolání mimořádného zastupitelstva k tématu řešení nedostatku kapacit ZŠ se Vás ptám, zda jste
v průběhu května 2021 ochotna svolat mimořádné zastupitelstvo k tomuto tématu. …“.
Problematika svolávání zasedání zastupitelstva městských částí hl. m. Prahy je právně upravena v ust. § 60 odst. 1 a 2 ve spojení s § 87 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Starosta dle této normy svolává zasedání dle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Zákon v této věci nijak nedefinuje potřeby svolání zasedání zastupitelstva. Pakliže má jakýkoliv člen zastupitelstva názor, že vznikla potřeba konání zasedání zastupitelstva, může se takového konání domoci při dodržení podmínek a postupu stanoveném v ust. § 60 odst. 2 zákona o hl. m. Praze, kdy o takové zasedání zastupitelstva musí písemně požádat alespoň jedna třetina všech jeho členů. Taková žádost zakládá povinnost starosty svolat zasedání do 15ti dnů od jejího doručení úřadu městské části.
S pozdravem

Mgr. Renáta Zajíčková
starostka