Metropolitní plán

Datum interpelace:
20. 02. 2018
Datum odpovědi:
20. 03. 2018
Interpelující:
Mgr. Martina Pokorná
Interpelovaný:
Ing. Pavel Richter
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

23. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 20. 2. 2018

Interpelace č. 2

Ing. Pavel Richter,
starosta MČ P5

Věc: Bude MČ Praha 5 předkládat připomínky k Metropolitnímu plánu?

Vážený pane starosto,
 
obracím se na Vás jako na vedoucího představitele MČ Praha 5 ve věci vypracování připomínek k aktuální verzi návrhu Metropolitního plánu zveřejněné 27. 11. 2018.

Rada MČ Praha 5 schválila dne 29. 6. 2016 usnesením č.26/948/2016, kdy byl předkladatelem bodu váš kolega, v té době ještě starosta, Radek Klíma:

  • zřízení pracovní skupiny k vypracování připomínek za MČ Praha 5 k “Metropolitnímu plánu”,
  • smlouvu o dílo s vybranými zhotoviteli, jejichž výběr proběhl na základě konzultace s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, se sídlem Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 (IPR Praha),
  • finanční krytí smluvních závazků v celkové výši 100 000 Kč bez DPH, tj. 121 000 Kč s DPH na jednoho zhotovitele, je zajištěno z rozpočtu OÚR na rok 2016, podkapitola 0115, § 3635, položka 5166 (Konzultační, poradenské a právní služby).

 

V důvodové zprávě je uvedeno, že “Na základě nového připravovaného územního plánu pro Prahu – Metropolitního plánu – zveřejněného Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) si MČ Praha 5 nechává zadat následující dílo: „Zpracování podkladů pro připomínky Městské části Praha 5 k Metropolitnímu plánu“, sloužící k prosazování zájmů MČ Praha 5 a jejich obyvatel.”

 

Ve smlouvě o dílo se zhotoviteli s předmětem smlouvy „Zpracování podkladů pro připomínky Městské části Praha 5 k Metropolitnímu plánu“ je stanoven termín dodání díla na 1. 9. 2016.

 

Ptám se vás tedy, pane starosto:

  1. Kolikrát se pracovní skupina k vypracování připomínek za MČ Praha 5 k “Metropolitnímu plánu” sešla a kde jsou dostupné zápisy/výstupy z jejího zasedání?
  2. Bude skupina pokračovat i nadále ve své práci?
  3. V jaké fázi je vypracování připomínek k aktuálně zveřejněné verzi Metropolitního plánu?
  4. Kdy plánuje MČ vypracování připomínek dokončit?
  5. Kdy budou připomínky MČ předloženy k projednání v poradních orgánech a poté i Zastupitelstvu MČ?

 

Předem děkuji za písemnou odpověď.

Mgr. Martina Pokorná
Členka ZMČ Praha 5                                                                       V Praze dne 20. 2. 2018

Odpověď:

                                                                                                          Vážená paní

                                                                                                          Mgr. Martina Pokorná

                                                                                                          Členka ZMČ Praha 5

 

 

 

MC05 16150/2018                                                                            V Praze dne 13.03.2018

OÚR 141/2018

 

 

Odpověď – Interpelace č. 2 – Bude MČ Praha 5 předkládat připomínky

k Metropolitnímu plánu?

 

Vážená paní magistro,

 

reaguji na Vaši Interpelaci č. 2 ze 23. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 ze dne

20.02.2018.

 

1.Kolikrát se pracovní skupina k vypracování připomínek za MČ Praha 5 k „Metropolitnímu plánu“ sešla a kde jsou dostupné zápisy/výstupy z jejího zasedání.

 

Setkání pracovní skupiny ohledně vypracování připomínek za MČ Praha 5 k „Metropolitnímu plánu“ se zatím neuskutečnilo, neboť po ustanovení pracovní skupiny nenastaly důvody ze strany zpracovatele Metropolitního plánu, který řešil aktualizaci návrhu Metropolitního plánu na základě stanoviska Pracovní skupiny RHMP k návrhu Metropolitního plánu hl. m. Prahy a zpracování návrhu Metropolitního plánu dosud neukončil.

 

 

2. Bude skupina pokračovat i nadále ve své práci?

 

Činnost pracovní skupiny určené k vypracování připomínek za MČ Praha 5 k „Metropolitnímu plánu“ bude prováděna na podkladě zaktualizovaného návrhu Metropolitního plánu. Ke zveřejnění dokumentace návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) dojde přibližně v druhé polovině dubna 2018.

 

3. V jaké fázi je vypracování připomínek k aktuálně zveřejněné verzi Metropolitního plánu?

 

Zveřejněná verze Metropolitního plánu se projednávat nebude.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Kdy plánuje MČ vypracování připomínek dokončit?

 

MČ plánuje vypracování připomínek dokončit tak, aby jejich odeslání bylo možné realizovat v termínu, který teprve bude stanoven pořizovatelem.

 

5.Kdy budou připomínky MČ předloženy k projednání v poradních orgánech a poté i v

ZMČ?

 

Připomínky MČ Prahy 5 budou předloženy k projednání v poradních orgánech a poté i v ZMČ

až po zveřejnění samotného návrhu Metropolitního plánu.

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Richter

Starosta MČ Praha 5

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě