MEMORANDUM o spolupráci v rámci budoucího rozvoje území tzv. „Šemíkův břeh"

Datum interpelace:
20. 06. 2023
Datum odpovědi:
04. 07. 2023
Interpelující:
Michal Kočandrle
Interpelovaný:
JUDr. Petr Lachnit

Interpelace:

Interpelace:
Lachnit Petr, JUDr.
zastupitel a předsedu Kontrolního výboru MČ Praha 5
Štefánikova 13-15
150 00 Praha 5
Téma:
MEMORANDUM o spolupráci v rámci budoucího rozvoje území tzv. „Šemíkův břeh”

Interpelace:
Pane zastupiteli,
dne 11.09.2018 jste spolu se svými kolegy zastupiteli z tehdejší koalice
panem Lukášem Heroldem, Bc,
panem Martinem Damaškem, BC., M.A.,
panem Zdeňkem Doležalem, Mgr.,
panem Tomášem Homolou, JUDr.,
paní Zuzanou Hamanovou, Ing. arch.,
panem Radomírem Palovským RNDr.,CSc.,
panem Tomášem Myslivečkem, Ing.
připojil svůj podpis pod dokument, který na mě působí dojmem že MČP 5 „zavazuje podporovat“ zastavění = zánik sportovního areálu o rozloze sportovních pozemků 20 000 M2. Areálu se 120letou sportovní historií. Jedná se o poslední skutečný sportovní areál v lokalitě Smíchova.
Při nástupu do funkce jste složil následující slib
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městské části a jejích občanů, řídit se Ústavou a zákony České republiky.“

Můžete prosí vysvětlit mě a občanům Prahy 5, jaký zájem na zániku tohoto areálu má městská část a její občané?

V Praze dne 20.6.2023
Michal Kočandrle, zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

Vážený pan
Michal Kočandrle
zastupitel MČ Praha 5
Štefánikova 13-15
150 00 Praha 5

V Praze dne 3. července 2023

Vážený pane zastupiteli,

I. Vaše „interpelace“ ze dne 20. června 2023 vznesená na zastupitelstvu městské části Praha 5 je adresována mně, jako předsedovi kontrolního výboru ZMČ Praha 5 (dále jen „předseda kontrolního výboru“). Podle právních předpisů je však interpelace předsedy kontrolního výboru (stejně jako i jiného výboru ZMČ) možná pouze ve vztahu k činnosti kontrolního výboru (resp. výboru ZMČ). Interpelací se např. můžete zeptat na moji činnost předsedy kontrolního výboru od data zvolení, tj. od 8. listopadu 2022 (včetně popisu činnosti předsedy Kontrolního výboru) do data takové interpelace apod.
Vaše „interpelace“ se však činnosti kontrolního výboru za mého předsednictví netýká a směřujete ji k mému hlasování u jednoho bodu v zastupitelstvu městské části Praha 5 dne 11. září 2018. Vzhledem k tomu, Vaši „interpelaci“ považuji za dotaz kolegy zastupitele (nikoliv za interpelaci), se kterým jste se na mně mohl obrátit jak na zastupitelstvu, tak i mimo něj.

II. K Vašemu dotazu, který patrně směřuje k mému hlasování v zastupitelstvu městské části Praha 5 konanému dne 11. září 2018, číslo usnesení ZMČ/26/34/2018, uvádím:
a) Slib zastupitele jsem dodržel a dodržuji.
b) V souvislosti s usnesením zastupitelstva MČ Praha 5 ze dne 11.9.2018, číslo usnesení ZMČ/26/34/2018, tvrdíte, že jsem připojil svůj podpis pod dokument. Žádný dokument jsem v této souvislosti nepodepsal.
c) V souvislosti s mým hlasováním v zastupitelstvu městské části Praha 5 nemohlo dojít ani nedošlo k zániku sportoviště. Sportoviště bylo a je v soukromém vlastnictví. O zániku či nezániku sportoviště či způsobu provozování sportoviště může rozhodnout pouze vlastník sportoviště, nikoliv městská část Praha 5, která vlastníkem sportoviště nebyla a není. Městská část Praha 5 souhlasila se záměrem revitalizace celého dotčeného území se zajištěním veřejné přístupnosti a propustnosti, včetně dohodnutých přínosů pro městskou část.
d) Zastupitelstvo městské části Praha 5 schválilo na svém zasedání dne 11. září 2018 usnesení ZMČ/26/34/2018 ve kterém zastupitelstvo městské části Praha 5 souhlasí s memorandem „Šemíkův břeh“. Toto usnesení bylo schváleno 29 hlasy zastupitelů, proti 7 zastupitelů, zdržel se 1 zastupitel. Jsem jedním z 29 zastupitelů, kteří pro schválení usnesení hlasovali, což je informace veřejná.
Jako zastupitel jsem při projednávání tohoto bodu v zastupitelstvu postupoval s odbornou péčí s přihlédnutím k materiálům, které tvořily přiložené podklady tohoto jednacího bodu:
Jedná se zejména o
– Usnesení Rady MČ Praha 5 konané dne 29.8.2018 – číslo usnesení RMČ/35/1168/2018 – včetně příloh.
– Usnesení Rady MČ Praha 5 konané dne 31.5.2017 – číslo usnesení 25/697/2017 – včetně příloh.
– Usnesení Výboru územního rozvoje městské části Praha 5 konaného dne 16.5.2017 – číslo usnesení 10/4/2017 – včetně příloh.
– Zásady pro spolupráci s investory za účelem rozvoje veřejné infrastruktury Městské části Praha 5 schválené zastupitelstvem městské části Praha 5 dne 17.4.2018 (číslo usnesení 24/13/2018).
– Materiál „Na Vyšehrad – Šemíkův břeh“.
– Memorandum o spolupráci v rámci budoucího rozvoje území tzv. „Šemíkův břeh“.
– Usnesení zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 14.6.2018 číslo usnesení 38/111.
– Důvodová zpráva k materiálu návrh Memoranda „Šemíkův břeh“ pro zastupitelstvo městské části Praha 5 dne 11.9.2018 (ZMČ/OÚR/2018/0057).
Jak je z vyjmenovaných podkladových materiálů k bodu tohoto zastupitelstva patrné, jedná se o záležitost, která byla v orgánech městské části Prahy 5 projednávána dlouhou dobu.
e) Vzhledem k tomu, že od hlasování o tomto usnesení v zastupitelstvu městské části Praha 5 uplynula doba takřka pěti let (11. září 2018), nebyl jsem radním s kompetencí územního rozvoje ani členem Výboru územního rozvoje, si bližší podrobnosti nepamatuji. Pokud Vás uvedená věc zajímá, obraťte se na Odbor územního rozvoje naší městské části, který disponuje archivní dokumentací k této záležitosti.

S přátelským pozdravem

JUDr. Petr Lachnit
předseda kontrolního výboru
ZMČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě