materiály VŽP

Datum interpelace:
20. 09. 2011
Datum odpovědi:
20. 10. 2011
Interpelující:
Ing. Herbert Heissler
Interpelovaný:
Ing. Ondřej Velek
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace na předsedu Výboru životního prostředí Ing. Ondřeje Velka

 

Vážený pane předsedo,

Žádám Vás o vysvětlení, z jakého důvodu nejsou materiály Výboru životního prostředí umisťovány do systému (intranetu) tak jak činní ostatní výbory. Jeden jediný výbor, který toto nedodržuje, je výbor životního prostředí. Nesystémové umístění do jakého si skladu, který není přístupný z exteriéru budov MČ Praha 5, je nedostatečný a znemožňuje plnohodnotnou práci člena zastupitelstva.

 

S pozdravem,

Herbert Heissler

Odpověď:

 

 

 

Ing. Herbert Heissler (ODS)

Interpelace  na ZMČ 20.9.2011 

na předsedu Výboru životního prostředí (VŽP)

Ing. Ondřeje Velka

 

Věc:  zpřístupnění dokumentů pro zastupitele na intranetu

 

Vážený pane inženýre,

 

Na ZMČ 20.9.2011 jste mi (na mou nabídku v rozpravě) v interpelacích položil otázku z jakého důvodu nejsou podkladové materiály  pro jednání Výboru životního prostředí umisťovány do systému intranetu https://intranet.praha5.cz  ale datový  server „sklad“ , který není  dostupný mimo interní síť budov MČ Praha 5.  Otázku jste doplnil tvrzením, že VŽP je jediný poradní orgán (výbor, komise), který nevyužívá intranet,  a dále vaším názorem, že vám zpřístupnění dat  VŽP  přes „sklad“ znemožňuje plnohodnotnou práci člena zastupitelstva.

 

Ano, VŽP  prodiskutoval   nevhodnost  informačního systému https://intranet.praha5.cz (který používá zastupitelstvo, rada, a některé komise i výbory) a  zvolil  pro poměrně rozsáhlé  podkladové  dokumenty pohodlnější  datové uložiště  \\P5mssrv01\vybor_zp\!PRIPADY_ad_hoc. Důvod byl praktický. Úložiště používá řada dalších pracovišť úřadu (např. kancelář architektky) a zpřístupňuje přes tento server pro jednání VŽP  dokumentaci k územnímu řízení. Pro   

 

Není pravda, že by Výbor životního prostředí byl jediný poradní orgán, který systém https://intranet.praha5.cz nevyužívá (viz tabulka analýzy níže).  Např. Sociální výbor a řada poradních komisí intranet nevyužívá a nahrazuje ho zasíláním souborů Emailem nebo zpřístupněním dokumentů přes pohodlnější datový sklad.

 

I mne osobně mrzí, že dosud nemáte (stejně jako všichni ostatní zastupitelé) přístup k pohodlnému „extranetu“ z domova.  Nechal jsem alespoň nastavit sklad tak, že každý zastupitel může po přihlášení  do  sítě na radnici prohlížet (a kopírovat na přenosné zařízení) všechny  dokumenty ve skladu VŽP. Tento postup není pohodlný ale není zásadní barierou pro práci zastupitelů.  Samozřejmě budu nadále požadovat, aby radnice urychleně  změnila  „sklad“ na pohodlný  „extranet“ (nastavila hesla), aby byl dostupný  pro práci  mimo radnici.

 

Dovolte mi obecnější reflexi logiky vaší interpelace  – chápu, že v současnosti opoziční  ODS nebude  reflektovat svou práci v minulém obdobím ale bude kritizovat (právem i neprávem) práci  koalice i  Strany zelených. Mohu vám opět veřejně připomenout, že v minulém období neměli někteří zastupitelé vůbec rovný přístup k dokumentům komisí a výborů na intranetu. Po mých opakovaných intervencích byla tato diskriminující praxe na konci minulého období alespoň zrušena ale intrnaet nebyl  zlepšen.

 

Bohužel radnice má dodnes řadu zastaralých a uživatelsky nepřátelských informačních nástrojů, které dodaly různé firmy za desetiletí vlády rady Milana Jančíka, kdy jste jako předseda tehdejší Komise informatiky (2006-2010) mohl nechat (ale nenechal) systémy zlepšit. Místo toho jste podporoval financování řady podivných IT produktů a projektů (např. Crazy web, Virtuální úřad, Virtuální  zastupitel, různé nepřehledné webové portály apod.)

 

Můžeme dokladovat, že zastupitelé Klubu Strany zelených navrhovali  v minulosti konkrétní  usnesení ke zlepšení transparence rozhodovacích a kontrolních procesů  na radnici Prahy 5: např. zveřejňování odměn a náhrad všech zastupitelů, podrobné zveřejňování všech výdajů radnice  (v podrobnosti   protikorupčního portálu  MHMP http://zakazky.praha.eu/),  transparenci  schválení všech darů  a grantů včetně  závěrečných zpráv s popisem jejich efektu pro Prahu 5.   Bohužel minulá koalice (2006-2010) pod vedením Milana Jančíka návrhy (až na výjimky) blokovala.

 

Současné vedení radnice některá zlepšení  transparence již provedla ale zásadní změna informačního systému „intranetu“ a „internetu“ radnice ještě čekají na odbornou diskusi a zadání zakázek na postupné změny. Klub SZ provedl  analýzu některých dokumentů (Audit IT služeb) a je připraven  pomoci v odborné diskusi.  

 

Dovolte mi Vám i veřejnosti znovu připomenout náš názor, že současné jednací řády  zastupitelstva, rady, a poradních orgánů (výborů i komisí), by měly být zdokonaleny a sjednoceny. Informační systém ÚMČ sloužící samosprávě i veřejnosti by měl zlepšit celý cyklus práce orgánů:  od  zveřejnění rozvrhu  termínů jednání orgánů, přes včasné zasílání pozvánek všem zastupitelům a členům dané komise,  dále zpřístupňování  podkladů  všem zastupitelům a členům orgánu,  až po zveřejňování  zápisů a případně dalších veřejných dokumentů na internetu  pro veřejnost. Dodnes  nejsou zveřejňovány stenozáznamy jednání zastupitelstva a hlasování.

 

Podle jednacího řádu výborů ZMČ Praha 5 (čl. 2 odst. 7), který byl schválen usnesením ZMČ Praha 5
č. 1/5/2010 jsou výbory povinny zasílat pozvánky všem zastupitelům, zveřejňovat termíny zasedání výborů na webu, zveřejňovat zápisy ze zasedání na webových stránkách MČ Praha 5 www. praha5.cz,  zpřístupňovat podkladové dokumenty všem  zastupitelům  na „intranetu“ (zasíláním mailem, přes úložnu, přes datový sklad  tj. server ÚMČ,  na  programu intranetu http://intranet.praha5.cz )

 

Praxe výborů ZMČ P5 (k říjnu 2011) byla zhruba tato:

               

 

Zasílání pozvánek Emailem

Zveřejnění termínů jednání na webu  MČ

 Zveřejnění  zápisů na webu MČ

Zpřístupnění  dokumentů na INTRANETU

Pozn.

Finanční výbor

ANO

ANO

ANO

ANO

 

Kontrolní výbor

ANO

NE

ANO

ANO

 

Výbor pro životní prostředí

ANO

NE

ANO

Sklad  \\P5mssrv01\vybor_zp

 

Sociální a zdravotní výbor

ANO

NE

ANO

NE

 

Výbor hospodářský

ANO

ANO

NE

ANO

 

 

 

Pro úplnost ještě uvádím informaci o využívání „Intranetu“ a „skladu“ dokumentů komisemi Rady.  

 

Usnesením RMČ Praha 5 č. 8/214/2011 byl schválen starý jednací řád komisí RMČ Praha 5 (platný i v minulém období), který bohužel povinnost zasílat pozvánky, zveřejňovat zápisy na webových stránkách MČ Praha 5 komisím neukládá.  Nicméně usnesením ZMČ Praha 5 č. 23/2/2010 bylo uloženo Radě MČ P5 „zajistit zveřejňování na intranetu všech dokumentů sloužících pro jednání poradních orgánů samosprávy t.j. výborů, komisí a dalších poradních orgánů rady“.  

 

Kontrolní výbor provedl namátkově k říjnu 2011 kontrolu dodržování usnesení o zpřístupnění  dokumentů komisemi  pro všechny zastupitele  a členy komisí  a  výsledky jsou  níže:

 

 

zveřejňování podkladů na

intranetu

Pozn.

Komise dopravní

ANO

 

Komise majetková a privatizace

ANO

 

Komise kulturní

ANO

 

Komise zahraniční a fondů EU

NE

 

Komise bezpečnostní  a protidrogová

NE

 

Komise mediální

jen za vedení MeK M.Šestákem

 

Komise obchodních aktivit

ANO

 

Komise pro styk s veřejností a ombudsman

jen 2 zasedání

 

Komise pro řízení rizik

NE

 

Komise právní

NE

 

Komise územního rozvoje

NE

sklad

Komise školská

ANO

 

Komise sociální a zdravotní

NE

 

Komise pro sociálně právní ochranu dětí

NE

 

 

 

Ing.  Ondřej Velek (SZ)

Předseda VŽP

19.10.2011 

                 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě