LSPP Praha 5

Datum interpelace:
17. 02. 2005
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

Milan Jančík

Starosta

MČ Praha 5

 

 

                                                                                                          17.2. 2005

 

 

 

 

LSPP Praha 5 – Interpelace

 

Vážený pane starosto,

 

Dne 13.12. 2004 Vám dětské lékařky  v Praze 5  zaslaly přes podatelnu úřadu dopis, ve kterém vyjádřily své stanovisko   k přesunu dětské LSPP  z Kartouzské do FNM Motol. Dopis obsahoval věcné námitky vůči přesunu  a byla v něm též vyjádřena ochota   řešit organizaci LSPP na novém místě vzájemným jednáním tak, aby  činnost dětské LSPP  byla i nadále smysluplná. Na tento dopis nedostaly dětské lékařky dosud odpověď.

 

Podle sdělovacích prostředků uvolnil magistrát na  rok 2005 22 mil.korun  na zajištění LSPP v městských částech. Za těchto změněných okolností Vás žádám,  abyste inicioval jednání mezi  dětskými lékařkami a MČ, které by vedlo  k zajištění činnosti dětské LSPP v Praze 5  za všestranně akceptovatelných podmínek.

 

S pozdravem,

 

Josef Cuhra

 

Člen Zastupitelstva MČ Praha 5 za KDU-ČSL

Odpověď:

Vážený pane kolego,

 

Odpovídám na Vaši interpelaci, týkající se LSPP Prahy 5.

 

Dětské lékařky plně vyjádřily svá stanoviska k LSPP na schůzce ZZ Smíchov dne                       2. 12. 2004. Jak vyplývá i ze záznamu z této schůzky, byly zde ze strany MČ – panem starostou JUDr. Jančíkem, radní Mgr. Vávrovou – sděleny důvody, proč dochází ke změně a zaznělo i resumé dětských lékařek, že bude otevřena pouze jedna ordinace bez návštěvní služby, že Dr. Krulišová rozepíše služby na leden, a tento měsíc bude sloužen jako zkušební měsíc s  tím,  že  se   všichni  20. ledna  2005  znovu v ZZ  Smíchov  sejdeme  a  po  prvních

Zkušenostech s chodem LSPP ve FN Motol učiníme další kroky.

 

Toto   osobní  setkání   s  dětskými  lékařkami  bylo  pro  nás  rozhodující  a   zaslaný   dopis

Neobsahoval žádná nová témata, která by nebyla zodpovězena na výše uvedené schůzce.

Na základě toho, že dětské lékařky již ukončily smluvní vztah o výkonu LSPP se ZZ Smíchov a je plně na jejich rozhodnutí začít sloužit LSPP ve FN Motol, nemám žádný právní ani jiný důvod vést s nimi jakákoliv jednání o zajištění činnosti dětské LSPP.

 

Ta je plně zajištěna a velmi dobře funguje ve FN Motol na základě služeb dětských lékařů z FN Motol. Kteří tuto službu vykonávají z důvodu odmítnutí dětských lékařek z MČ Praha 5 se na výkonu služeb pro své pacienty jakkoli podílet.

 

Finanční krytí je zajištěno rozpočtem MČ Praha 5 a příspěvkem z Magistrátu hl. m. Prahy.

 

S úctou

 

                                                                                      JUDr. Milan  J a n č í k