lidi bez domova

Datum interpelace:
14. 03. 2013
Datum odpovědi:
27. 03. 2013
Interpelující:
Růžena Peterková
Interpelovaný:
Ing. Miroslav Zelený
Příloha interpelace:

Interpelace:

Ing. Miroslav Zelený

starosta MČ Praha 5

 

 

V Praze dne 14.3.2013

 

 

I n t e r p e l a c e

 

 

Navazuji na interpelaci ze dne 7.2.2013. V té jsem se snažila o náměty a snahu řešit komplexně péči o lidi bez domova a bez zaměstnání, přežívající na území Prahy 5 a jejím okolí.

 

Neznám v životě větší problém než laxně chodit kolem lidí, kteří mají hlad a nemají kde složit své tělo. Tomu se i v literatuře říká likvidace lidské důstojnosti. Tento problém nemůže řešit několik snaživců, ale musí vzniknout tým k systematické realizaci každodenních opatření.

 

V odpovědi na interpelaci ze dne 7.2.2013 jsem se dozvěděla, že Armáda spásy se sídlem na Praze 5 má k dispozici prostory o celkové výměře 512 m2. Tato organizace poskytuje ale službu cca 50 stálým klientům z řad seniorů, což pokládám za chvályhodné. V žádném případě však neposkytuje služby lidem bez domova a vůbec už ne obědy s určitou pravidelností stravovacích potřeb a návyků. V uzamčených prostorách, kam se prochází průchodem domu, není prý možné poskytovat pravidelné služby pro lidi bez domova. Je zde poskytována jen církevní služba pro lidi z celé Prahy. Duchovní potrava nasytí dočasně lidskou duši, nedá však potravu lidskému organismu pro jeho přežití.

 

Bude to brzy 2 roky, co jsme s představiteli Armády spásy na Praze 5 na téma rozšíření služeb hovořily s předsedkyní Komise sociální a zdravotní Mgr. Bubníkovou. Ke změně provozu pro lidi bez domova do dnešní doby však nedošlo. Nutnost řešit uvedený problém nadále přetrvává, a proto žádám Radu MČ Praha 5 o systematické projednání s kladným a efektivním řešením.

 

 

                                                                                         

 

                                                                                          Růžena Peterková

                                                                                     zastupitelka MČ Praha 5

 

Odpověď:

 

Vážená paní Peterková,

 

odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 14. 3. 2013 ve věci péče o lidi bez domova a bez zaměstnání.

 

Podle ustanovení § 92 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zajišťuje obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytování sociální služby osobám ohroženým újmou na životě nebo zdraví, dále zajišťuje poskytování odborného sociálního poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.

 

Pracovníci Odboru sociální problematiky, oddělení sociální péče a rozvoje sociálních služeb, realizují v souladu s výše uvedenou legislativou nejen individuální práci s těmito klienty, ale realizují i aktivní terénní sociální práci zaměřenou na osoby, kterým hrozí propad do bezdomovectví. V tomto směru pracovníci sociálního odboru spolupracují  v rámci prevence  bezdomovectví  zejména s neziskovým sektorem. Městská část Praha 5 např. finančně podporuje  o.s. Naděje, jak v rámci projektů zaměřených na poskytování služeb terénní práce mezi bezdomovci na Praze 5, tak i projektů sociální prevence prostřednictvím mobilní jednotky. Např. v  roce 2012 byl poskytnut o.s. Naděje neinvestiční příspěvek na mobilní sociální službu pro osoby bez přístřeší na území Prahy 5  v částce 150.000 Kč a dále grantový příspěvek na terénní sociální práci na území Prahy 5 v částce 100.000 Kč.

 Dne 18. prosince 2012 Rada hl. m. Prahy odsouhlasila koncepci návrhů řešení problematiky bezdomovectví v Praze v letech 2013 až 2020. Příprava systému prevence bezdomovectví je podle této koncepce akutním úkolem MHMP s perspektivou rozvoje až do roku 2020, přičemž koncepční aktivity realizované v období do roku 2014  se stanou základem pro vybudování systému řešení problematiky bezdomovectví v hl. m. Praze. Schválené řešení není ohraničeno hranicemi městských částí, ale jedná se o společný problém celého území a všech částí hlavního města Prahy. V této souvislosti uvádím, že potravinovou pomoc pro bezdomovce v hlavním městě Praze materiálně zabezpečuje Potravinová banka Praha, která poskytovatelům bezplatně vydá ročně přes sto tun potravin, významný podíl na nich tvoří potraviny z evropského programu PEAD, který je v ČR určen výhradně lidem bez domova v denních centrech a azylových domech.

 Závěrem uvádíme, že nájemní smlouvou ze dne 15. 1. 2009 poskytla MČ Praha 5 Armádě Spásy v ČR nebytové prostory v Praze 5, Lidické ulici 18, za účelem provozování veřejně prospěšných sociálních služeb v souladu se stanovami Armády Spásy. Armáda spásy poskytuje v pronajatém prostoru řadu sociálních služeb. Seniorům je zde poskytováno zvýhodněné stravování – obědy.

 Popsaný komplex služeb, opatření a záměrů považuji nejenom za kladné a efektivní řešení problematiky osob bez domova, ale též za řešení dlouhodobé a koncepční.

 

S pozdravem

                                                                                                                                

 

Ing. Miroslav Zelený

 starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě