Košíře-Motol

Datum interpelace:
22. 09. 2016
Datum odpovědi:
11. 10. 2016
Interpelující:
Mgr. Lukáš Budín
Interpelovaný:
Ing. Pavel Richter
Příloha interpelace:

Interpelace:

 

14. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 22. 9. 2016

 

Interpelace číslo 1

 

 

Ing. Pavel Richter

radní MČ Praha 5

 

 

Věc: Nabídka MČ Praha 5 na výkupu pozemků na stolové hoře Vidoule v PP Košíře-Motol

 

 

Vážený pane starosto, vážený pane radní,

 

obracím se na Vás ve věci nabídky úplatného převodu/prodeje pozemků v okolí stolové hory Vidoule do vlastnictví HMP a hospodaření MČ Praha 5.

 

Po diskuzi s právním zástupcem vlastníka a navrhovatele prodeje pozemků respektuji jeho přání zatím nezveřejňovat detaily této nabídky, nicméně zároveň i jeho souhlas obecněji hovořit a ptát se v této věci na zasedání ZMČ Praha 5.

 

Ač byla nabídka adresována vedle pana starosty, OMI, OÚR, i mně jako tehdejšímu gesčnímu radnímu, dostala se tato ke mně až v průběhu června tohoto roku. Důvod nedoručení do mých rukou po několik měsíců nyní ponechávám stranou, nepovažuji ho za podstatný.

 

Za mnohem důležitější vnímám samotný obsah nabídky. Ověřil jsem si, že se, jak píše navrhovatel prodeje a vlastník pozemků, skutečně jedná o důležité ne-li klíčové pozemky v okolí stolové hory Vidoule, kde se již po mnoho let svádí bitva o zachování a ochranu tohoto unikátního území a zabránění jakékoliv výstavby. Během této doby došlo již čtyřikrát k podnětům na změnu ÚP ze současného funkčního využití SO 1,3 (tedy přírodně rekreační plochy a částečně urbanizované plochy) na OB (čistě obytné). Naposledy pak podnětem č. 436, který by měla v blízké době projednávat RHMP a následně ZHMP.

 

Samotné území nabízené k odprodeji je součástí přírodního parku Košíře-Motol v lokalitě stolové hory Vidoule, která představuje zásadní zelenou plochu pro Prahu 13 a Prahu 5. Jedná se o přírodní památku a nejvyšší pražský západní kopec fungující jako plíce metropole.

Přívod čerstvého vzduchu a provětrávání vltavské kotliny je velmi důležité i pro občany MČ P5, pro oblast Smíchova, který nese emise a zatížení.

 

Odkup tohoto území by znamenal utnutí snah o zástavbu této lukrativní a unikátní lokality ze strany developerů, protože se se jedná o strategicky umístěné pozemky, bez jejichž vlastnictví nelze reálně provádět žádnou výstavbu, a tedy i pokusy o změnu ÚP by pozbyly smyslu.

 

Vezmu-li v potaz i navrhovanou cenu a finanční prostředky v rezervním fondu Prahy 5, pak by výkup pozemků neznamenal žádný výrazný zásah do rozpočtu Prahy 5. Současně si připomínám, jak téměř všechny strany kandidující ve volbách 2014 na Praze 5 se jednoznačně postavily proti výstavbě na Vidouli a za její ochranu.

 

Klub SZ s podporou ČPS pak jednoznačně podporuje a staví se za odkup nabízených pozemků. Předpokládáme, že podobný postoj by měl být vlastní všem zvoleným subjektům v ZMČ Praha 5 napříč politickým spektrem, protože takovouto možnost již pravděpodobně v budoucnu nebudeme mít.

 

Osobně považuji tuto nabídku za jedinečnou příležitost dostát nejenom předvolebním slibům, ale účinněji chránit a hlavně mít možnost přímo zasahovat a ovlivňovat lokalitu či území v okolí stolové hory Vidoule. Současně považuji odkup nabízených pozemků za prospěšnou a smysluplnou investici Prahy 5, investici, která bude mít přesah napříč volebními obdobími a která za akceptovatelnou částku bude učiněna opravdu ve prospěch naší obce a jejích obyvatel, stejně jako výkupy jiných unikátních a ohrožených pozemků.

 

Proto se ptám:

 

  1.  Jednala již MČ Praha 5, její vedení,      gesční radní a příslušné odbory ÚMČ Praha 5 s vlastníkem a      navrhovatelem prodeje pozemků?
  2. Jaké jsou      výsledky těchto jednání?
  3. Jaký názor a      postoj zaujímá vedení Prahy 5 k této nabídce a jaký je další      navrhovaný postup včetně časového harmonogramu?
  4. Bude se      nabídka projednávat i v příslušných výborech a komisích? Pokud ano,      tak v jakém časovém horizontu?
  5. Jaký je      postoj Prahy 5 k přímému odkupu nabízených pozemků bez účasti HMP?

 

 

 

 

 

 

 

 

Předem děkuji za vyjádření k dané nabídce a odpovědi na výše položené dotazy.

Mgr. Lukáš Budín

Člen ZMČ Praha 5

 

V Praze dne 22. 9. 2016

 

Odpověď:

 

 

 

 

       Městská část Praha 5                                       e

       ING. PAVEL RICHTER

        radní

                                                                       Vážený pan

                                                                       Mgr. Lukáš Budín

                                                                       Člen ZMČ Praha 5

                                                                      

 

                                                                      V Praze dne 10. 10. 2016                        

 

 

Vážený pane zastupiteli,

 

 

k Vašim dotazům týkajících se nabídky úplatného převodu/prodeje pozemků v okolí stolové hory Vidoule do vlastnictví HMP a hospodaření MČ Praha 5 Vám sděluji následující:

 

Jednala již MČ Praha 5, její vedení, gesční radní a příslušné odbory ÚMČ Praha 5 s vlastníkem a navrhovatelem prodeje pozemků?

Za městskou část Praha 5 jednal s vlastníky pozemků 1. zástupce starosty pan Martin Slabý.

 

Jaké jsou výsledky těchto jednání?

Jaký názor a postoj zaujímá vedení Prahy 5 k této nabídce a jaký je další navrhovaný postup včetně časového harmonogramu?

Jaký je postoj Prahy 5 k přímému odkupu nabízených pozemků bez účasti HMP?

Žádný konkrétní závěr nebyl dosud učiněn. Současné vedení městské části v tuto chvíli v této záležitosti zahájilo jednání s vedením hlavního města Prahy. Vedení městské části je v tomto případě přesvědčeno, že získání pozemků a hlavně jejich další využití v souladu s územním plánem je záležitost celopražského významu.

 

Bude se nabídka projednávat i v příslušných výborech a komisích? Pokud ano, tak v jakém časovém horizontu?

V okamžiku, kdy se budeme blížit prosaditelné dohodě, bude vše projednáno také v příslušných výborech a komisích.

 

S pozdravem,

Ing. Pavel Richter

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě