Kompetence při výkonu samosprávy

Datum interpelace:
26. 03. 2019
Datum odpovědi:
23. 04. 2019
Interpelující:
Bc. Martin Damašek, M.A.
Interpelovaný:
Mgr. Renáta Zajíčková

Interpelace:

Interpelace
Kompetence při výkonu samosprávy

 

3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5
26. 3. 2019

 

Mgr. Renáta Zajíčková
1. místostarostka MČ Praha 5

 

Vážená paní místostarostko,

obracím se na Vás s interpelací ve věci respektování kompetencí výkonu samosprávy.

Vzájemné omezení kompetencí a vzájemná kontrola různých společenských a politických institucí je zárukou svobodné společnosti. Poměrně vysoká míra nezávislosti škol v ČR je výdobytkem porevolučního společenského a politického vývoje. Tuto nezávislost a určitou vlastní sféru suverenity škol, pokud jde o pedagogickou práci, považuji za jeden z cenných rysů našeho školství.

Jsem proto znepokojen následujícím. Cituji ze zápisu č. 1/2019 z porady vedoucích odborů Úřadu MČ Praha 5 ze 12. 3. 20019 (cf. ibid. pp. 2, 3):

„…informovala o ne příliš šťastném pojetí kompetencí při výkonu samosprávy a státní správy. Vzájemná harmonizace výkonu přenesené a samostatné působnosti ve vztahu k řízení a jeho výlučnosti, jenž spočívá výhradně na vedoucí odboru. Rovněž se potýkáme s překračováním kompetencí resp. zasahováním do výlučných kompetencí ředitelů škol.“

Táži se proto na následující:

1. Kdy a kde došlo k zasahování do výlučných kompetencí ředitele školy?
2. V čem toto zasahování spočívalo?
3. Jaká opatření budou přijata, aby k zasahování do výlučných kompetencí ředitelů škol nedocházelo?

 

Obracím se s touto interpelací na Vás, vážená paní místostarostko, neb máte gesci školství v Radě svěřenu.

 

Děkuji za ústní i písemnou odpověď.

 

S pozdravem

 

Martin Damašek
zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

Vážený pan

Bc. Martin Damašek, M. A.

Člen ZMČ Praha 5

 

Praha 18. dubna 2019

 

Odpověď na interpelaci č. 6 ve věci kompetence při výkonu samosprávy

Vážený pane zastupiteli,

zde předkládám odpověď na Vaši interpelaci, jejíž znění ovšem vnímám jako velmi obecné a nejednoznačné.

Vaše interpelace vycházela ze zápisu z porady vedoucích odborů. Upozorňuji, že citovaný text zápisu č. 1/2019 z porady vedoucích odborů ze dne 12. 3. 2019 není doslovným přepisem audio záznamu a je vytržen z kontextu. Na základě komunikace s vedoucí OŠK paní Mgr. Janou Zacharovou, která měla být autorkou sdělení, nebyl na poradě uveden žádný konkrétní případ překračování kompetencí samosprávy a ani nebyl nikdo konkrétně jmenován. Z rozhovoru s paní vedoucí odboru vyplynulo, že došlo zřejmě k nepochopení vyřčených slov a k nepřesnému zapsání jejího sdělení.

Vedoucí OŠK hovořila obecně o období, které nyní nastává. Tím je období zápisů do ZŠ a MŠ, kdy je nutné dbát na respektování výlučné kompetence ředitelů v jeho procesu. Mgr. Zacharová sdělila, že správní řízení vede pouze škola prostřednictvím ředitele školy. Byla podána informace o rostoucím tlaku ze strany rodičů, viz záměr umístění asistenčního psa ve škole, a další případ, kdy rodiče mají tendenci hodnotit vzdělávací proces v mateřské škole a zasahovat do kompetence ředitele v oblasti zajištění pedagogického personálu. V době informací je žádoucí zvažovat, jak s informacemi nakládat (GDPR).

Otázka č. 1 a 2

Z výše uvedených důvodů Vám nemohu poskytnout další sdělení, neboť konkrétní informace nebyly předmětem jednání porady.

K otázce č. 3

Opakovaně se uvádí ve známost, že hodnocení výchovně vzdělávacího procesu náleží pouze a jen ČŠI. Tuto skutečnost si velmi silně uvědomuji, a proto informace o ní byla předána zastupitelům, kteří jsou členy školských rad v našich školách, a rodičům, kteří jsou předsedy školských rad, na setkáních 4. 4. 2019. V této věci také často komunikujeme s odborem legislativně-právním, kdy se snažíme poskytovat maximální podporu ředitelům při sporech a jednáních se zákonnými zástupci či zaměstnanci škol.

Věřím, že mé odpovědi vyvrátily Vaše pochybnosti ve věci kompetencí samosprávy.

S pozdravem

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě