komise rady

Datum interpelace:
22. 11. 2016
Datum odpovědi:
15. 12. 2016
Interpelující:
Pavel Chramosta
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma
Příloha interpelace:

Interpelace:

Vážený pane starosto

 

Obracím se na Vás s interpelací ve věci přístupu zastupitelů na komise zřízené radou MČ P5.

Na minulém zastupitelstvu jsem pana zastupitele MUDr. Marinova požádal o pozvání na zasedání komise sociální, a to zejména k problematice přidělování sociálních bytů. Tato problematika mě zajímá s ohledem na mé členství ve Výboru majetku, kde jsem razil myšlenku, že prázdné byt, prodávané MČ by ještě před vyhlášením záměru měly být nabídnuty k využití právě sociální komisi. Pan předseda mi ochotně vyhověl a já jsem se na další komisi dostavil.

Bohužel mi bylo umožněno zúčastnit se jenom přijetí programu a poté jsem byl vykázán, se zdůvodněním, že nemám podepsanou mlčenlivost, čemuž se samozřejmě nebráním. Proti tomuto postupu protestovala i členka výboru zastupitelka Konrádová, s tím, že jako zastupitel mám právo podle jednacího řádu k účasti, ale i tak jsem byl vykázán s tím, že můžu přijít na různé. Po cca hodině na chodbě jsem odešel.

Takže má otázka zní: mám jako zastupitel a nečlen komisí právo se zúčastnit zasedání komisí, tak jak je psáno v jednacím, řádu, nebo mám jako opozice prostě smůlu. Jak jsem již napsal, nemám problém podepsat mlčenlivost.

 

S úctou

 

Pavel Chramosta

Odpověď:

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

         Starosta

 

                                                                                                          Vážený pan

Zastupitel MČ Praha 5

Pavel Chramosta

 

 

                                                                                                                   V Praze dne 13.12.2016

Vážený pane zastupiteli,

 

reaguji tímto na vaši interpelaci přednesenou na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 22. listopadu 2016, v návaznosti na Vaši otázku, zda máte jako zastupitel a nečlen komisí právo se zúčastnit zasedání komisí tak, jak je psáno v jednacím řádu si Vám dovoluji sdělit následující:

 

Problematiku komisí rady městské části obecně upravuje ustanovení § 101 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o hl. m. Praze). Předně nutno zdůraznit, že komise rady městské části plní zejména svoji iniciativní a poradní úlohu ve vztahu k radě městské části. Zřízení komisí je tudíž právem rady, nikoliv však povinností rady městské části. Zákon o hl. m. Praze však neřeší problematiku veřejnosti resp. neveřejnosti zasedání komisí rady městské části, a proto v dané situace je nutné vycházet z jednacího řádu komisí rady městské části.

 

Rada Městské části Praha 5 schválila svým usnesením ze dne 5.5.2015 Jednací řád komisí Rady městské části Praha 5 (dále jen Jednací řád). Dle čl. 3 odst. 3 Jednacího řádu jednání komise je veřejné a všichni účastníci jednání mají právo účastnit se diskuze s tím, že komise může hlasováním stanovit, že část jednání (v závažných případech celé jednání) bude neveřejné. O účasti přizvaných osob na neveřejné části jednání rozhoduje komise hlasováním.

 

Z uvedeného plyne, že komise může svým hlasováním rozhodnout, jaká část jednání komise bude neveřejná, anebo že bude neveřejné celé jednání komise, jsou-li proto závažné důvody, anebo může také rozhodnou, že některé osoby účastnící se jednání, nejedná-li se o členy komise, budou přítomny i na neveřejné části. Jinými slovy platí, že jako zastupitel máte právo účastnit se veřejných zasedání všech komisí.

 

V případě, že nastane situace, kdy komise rozhodne svým hlasováním, že část jednání komise anebo celé jednání komise je neveřejné, aplikuje se takové rozhodnutí komise na všechny osoby přítomné jednání komise s výjimkou samotných členů dané komise, a tedy i na zastupitele, kteří nejsou členy dané komise. Nic však nebrání tomu, aby každý člen zastupitelstva požádal komisi, aby svým hlasováním připustila jeho účast i na neveřejných částech jednání komise. V této souvislosti však uvádím, že ani zákon o hl. m. Praze nestanoví právo ani nárok zastupitele nečlena komise účastnit se neveřejného jednání komise.

 

Závěrem mi dovolte poznamenat, že byť jednací řád nemá povahu právně závazného dokumentu, takže jeho nerespektování nemůže být postiženo zákonnými prostředky, nicméně se vždy jedná o interní předpis tohoto orgánu – komise, k jehož dodržování se členové komise přijetím pozice v komisi zavázali.

 

 

S pozdravem         

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě