Komise pro územní rozvoj

Datum interpelace:
10. 06. 2009
Datum odpovědi:
30. 06. 2009
Interpelující:
Mgr. Lukáš Budín
Interpelovaný:
Vojtěch Zapletal
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

 
Pan
Vojtěch Zapletal
Předseda Komise pro územní rozvoj MČ Praha 5
 
 
                                                                                                          V Praze dne 11. 6. 2009
 
Interpelace ve věci včasného zveřejňování zápisů Komise pro územní rozvoj
 
 
Vážený pane předsedo,
téma územního rozvoje a především ÚP je v současné době navýsost aktuální a občané by rádi měli možnost dostat se zavčas k informacím a popřípadě se k nim vyjádřit, což v případě, kdy je zápis zveřejněn po několika měsících, již není možné.
 
Domnívám se, že s informacemi o tak zásadní věci jako je ÚP, by měli být obeznámeni jak občané MČ tak samozřejmě podrobněji zastupitelé!
 
Na základě několika podnětů od občanů a zastupitelů se Vás ptám
zda bude Komise ÚR zveřejňovat nejpozději týden po zasedání zápis z jednání na internetových stránkách MČ Praha 5 www.praha5.cz?
 
Kdy zpřístupníte projednávané podkladové dokumenty před a po jednání Komise na intranetu pro všechny zastupitele (obdobně jako jsou připravovány a zpřístupněny všechny materiály pro jednání ZMČ a pro jednání RMČ)?
 
Předem děkuji za odpověď.
 
Mgr. Lukáš Budín – zastupitel Klubu SZ MČ Praha 5
Lukas.budin@zeleni.cz
www.praha5.zeleni.cz
 

Odpověď:

 
Váš dopis zn.
Naše č.j
Vyřizuje / linka
Datum
     
73/09
Hradilová Elena / 257000501
02.07.2009
 
Věc:
Odpověď na interpelaci ve věci včasného zveřejňování zápisů komise územního rozvoje
 
 
Vážený pane zastupiteli,
 
problém zveřejňování zápisů z komise pro územní rozvoj na internetových stránkách MČ Praha 5 byl již odstraněn.
 
Byl způsoben zejména opakovanými technickými závadami při vkládání zápisů na internet, částečně reorganizací odborů a personálním deficitem v novém odboru. Pevně věřím, že se tato nepříjemná situace již nebude opakovat.
 
Všechny komise, včetně komise pro územní rozvoj jsou poradním orgánem Rady MČ, jejich doporučení slouží k rozhodování Rady. Podkladové materiály jsou zpracovány a předávány pouze členům komisí a jsou interním materiálem pro rozhodování komise. Každý člen zastupitelstva se však může zasedání komisí zúčastnit.
 
S pozdravem
 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě