Koaliční smlouva K21 – ohrožení zastupitelské demokracie

Datum interpelace:
12. 09. 2023
Datum odpovědi:
10. 10. 2023
Interpelující:
Mgr. Jan Klusoň
Interpelovaný:
Ing. Štěpán Rattay

Interpelace:

Ing. Štěpán Rattay
radní
Štefánikova 13-15
150 00 Praha 5

Téma: Koaliční smlouva K21 – ohrožení zastupitelské demokracie

Interpelace

Vážený pane radní,
Rád bych zde přečetl příspěvky z pirátského fóra – Místního fóra Prahy 5, vlákno MF P5 4/2022 jednání o koaliční smlouvě. V citovaných příspěvcích se samozřejmě jedná o Koaliční smlouvě uzavřené mezi zastupitelskými kluby Sdružení nezávislých kandidátů Praha 5 Sobě, Piráti Praha 5 a SEN 21 v Zastupitelstvu městské části Praha 5 pro volební období 2022 – 2026.
Odkaz: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?t=62979
Adam Rut, 5. listopadu 2022, 09:53
„b) k nastavení spolupráce
Strany se zavazují k podpoře na zastupitelstvu ve vazbě na hlasování radních. Chápu, že koalice má jen 21 a skutečně potřebuje záruky, že zastupitelky a zastupitelé budou hlasovat jednotně. Tento mechanismus ale nepovažuju za dobrý. Může se stát, že se některý materiál dostane do rozporu se svědomím konkrétního zastupitele a on by jednal dokonce protizákonně a proti složenému slibu, kdyby takový návrh podporoval. Po všech zastupitelích lze podle mě realisticky požadovat, aby podobné výhrady hlásili s dostatečným předstihem, což z druhé strany znamená, že radní budou skutečně usilovat o velmi dobrou informovanost svých klubů o projednávaných materiálech – a to podle této formulace už před hlasováním rady. Dle návrhu v koaliční smlouvě jakmile jeden radní ze strany zahlasuje, vlastně tím staví všechny ostatní lidi ze svého klubu do pozice, že mají materiál na zastupitelstvu podporovat. Aniž by byla jistota nejen o tom, že k němu nemají výhrady, ale vůbec o tom, že s ním byli před rozhodnutím rady dobře seznámeni. Dobré seznámení může spočívat např. i v možnosti zúčastnit se projednávání podobných materiálů na radě (koaliční smlouva obsahuje záruky jen pro předsedy, což je málo, ovšem současně to nevylučuje v budoucnu nastavit tato práva šířeji).
Očekával jsem, že koaliční smlouva bude s ohledem na důležitost každého jednoho zastupitelského hlasu formulována méně s důrazem na rozhodnutí radních či předsedů klubů, ale mnohem více bude řešit záruky ohledně dobré informovanosti a mechanismech projednávání materiálů napřič koaličními zastupiteli (tedy nespoléhat jen na to, že to už je věc každé strany). V důsledku totiž špatné vnitřní mechanismy kterékoli ze stran budou nakonec odpovědností celé koalice. Smutným obrazem české politiky je, že lídři si snaží vynucovat především “poslušnost” a k tomu směřují i formulace v podobných dokumentech. Místo toho by ale koaliční smlouva měla dávat především záruky týkající se odpovědnosti předsedů klubů a radních směrem k ostatním koaličním zastupitelům, díky kterým se každý z 21 zastupitelek a zastupitelů bude cítit skutečně komfortně. A nebude docházet k situacím, kdy radní rozhodne o materiálu s přesahem k zastupitelstvu bez dobrého obeznámení svého klubu, který podle svého hlasování vlastně zavazuje, a následně si bude s odkazem na koaliční smlouvu vynucovat poslušnost klubu.
V tomhle ohledu by si smlouva zasloužila v budoucnu nějaký dodatek.“
Filip Karel, 5. listopadu 2022, 12:24
„b) k nastavení spolupráce
Ano, o tomhle se vedla v rámci časových možností docela výrazná debata – jak moc zavazovat zastupitele / nechávat volnost při jednotlivých hlasováních / vést komunikaci a systém možných připomínek. Zde bych řekl, že nám nejvíc ukáže až praxe prvních 2-3 zastupitelstev – jak a co bude nebo nebude fungovat. Musíme zohlednit, že máme minimální většinu + silnou a zkušenou opozici.
Brali jsme inspiraci z dostupných koaličních smluv z minulého období. Např. v koaliční smlouvě, kterou jsme podepsiovali před 4 lety byly ty formulace ještě “tvrdší”.
Pokud víš o nějaké koaliční smlouvě, kde bysme se mohli inspirovat, tak sem s tím“

Štepán Rattay, 7. listopadu 2022, 9:49
„Co mne však daleko více trápí je nastavení koaliční spolupráce, které poněkud “ohýbá” samotný princip zastupitelské demokracie.
Zastupitel musí mít neustále na paměti, že sice hájí zájmy svého politického uskupení potažmo vytvořené koalice, ale zejména si musí uvědomovat, že hájí zájmy občanů/voličů, kteří jej do zastupitelstva Prahy 5 zvolili. Tak jak jsou v koal smlouvě popsány závazky spolupráce a hlasování členů koaličních ZK, dle mého názoru budou zastupitele zahánět (nejen na zasedání ZMČ, ale i v rámci jeho činností v poradních orgánech) do kouta, kdy bude na miskách vah zvažovat, zda se má vystavit porušení koaliční smlouvy nebo zda se jeho hranice svědomí právě nezačíná posouvat poněkud jinam. Tím se jeho rozhodování v praxi může naopak velmi ztížit a nikoliv usnadnit, tak jak mechanismus koaliční spolupráce na první pohled naznačuje.
V tomto ohledu naprosto souhlasím jak s Adamem tak i s Filipem, že bude nezbytné následně funkčnost koaliční smlouvy vyhodnotit.“

Ve výše uvedených citacích zástupci České pirátské strany jasně uvádějí, že mají pochybnosti o demokratičnosti koaliční smlouvy a nastavení koaliční spolupráce, která ohýbá samotný princip zastupitelské demokracie. Přesto s takovou nedemokratickou koaliční smlouvou pracují celý rok. Je velmi závažné, pokud jsou zastupitelé koalice K21 pravidelně vystavováni tlaku při hlasování, kdy se rozhodují mezi porušením koaliční smlouvy a svým vlastním svědomím a porušením zastupitelského slibu. V takovém případě se jedná o skutečné ohrožení zastupitelské demokracie.

Ve světle závažných skutečností bych se rád dotázal:
1) Kdy plánuje Česká pirátská strana vyhodnotit a vyřešit problematičnost koaliční smlouvy K21, která popírá princip zastupitelské demokracie, jak uvádí sami jejich političtí zástupci?
2) Jaké preventivní kroky Česká pirátská strana do dnešního dne učinila, aby jejich zastupitelé nebyli vystavováni tlaku při hlasování na ZMČ z obav z porušení koaliční smlouvy, a mohli tak rozhodovat v souladu se svým svědomím a zastupitelským slibem?

Děkuji předem za Vaši odpověď. Citované příspěvky jsou též přílohou této interpelace.
V Praze dne 12.9. 2023
………………………………………..
Mgr. Jan Klusoň, zastupitel MČ Praha 5

Odpověď:

V Praze 10. 10. 2023

 

 

 

Interpelace: zastupitele Mgr. Jana Klusoně ze dne 12.09. 2023 – na téma Koaliční smlouva K21 – ohrožení zastupitelské demokracie.

 

Interpelovaný: radní Ing. Štěpán Rattay

 

Vážený pane kolego zastupiteli.

 

Děkuji za položené dotazy prostřednictví interpelace, nicméně je vyhodnocuji tak, že Vámi položené otázky zabývající se narušováním fungování zastupitelské demokracie se netýkají mně Radou městské části Praha 5 svěřených gescí tj.  oblasti majetku či kultury.

 

Přesto si dovolím v krátkosti na ně odpovědět.

 

Diskuze, ze které čerpáte, proběhla v rámci výměny názorů ještě před uzavřením koaliční smlouvy, a to z důvodu, aby se předešlo možnému ovlivňování zastupitele při jeho svobodném rozhodování. Uzavřená koaliční smlouva, dle mého názoru, neobsahuje podmínky, které by omezovaly výkon mandátu zastupitele.

 

S pozdravem

 

Ing. Štěpán Rattay

Radní pro majetek, kulturu a obnovu památek

MČ Praha 5

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě