Jmenování vedoucí Odboru stavební úřad

Datum interpelace:
19. 09. 2017
Datum odpovědi:
23. 10. 2017
Interpelující:
Mgr. Martina Pokorná
Interpelovaný:
Ing. Pavel Richter

Interpelace:

20. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 19. 9. 2017

Interpelace č. 1

 

Ing. Pavel Richter,

starosta MČ P5

 

Věc: Opětovné jmenování paní Evy Čechové vedoucí Odboru Stavebního úřadu

 

Vážený pane starosto,
 
obracím se na Vás jako na vedoucího představitele MČ Praha 5 ve věci opětovného jmenování Evy Čechové vedoucí Odboru Stavebního úřadu.

 

Rada MČ jmenovala paní Ing. arch. Evu Čechovou, MBA opět staro-novou vedoucí Odboru Stavební úřad, a to s účinností od 1. 9. 2017. Za účasti TOP 09 a KDU-ČSL v tomto volebním období byla paní Eva Čechová jmenována již dvakrát, teď a pár dnů po odvolání členů Strany zelených a Sociální demokracie z Rady MČ.

Jméno paní Čechové skloňují velmi negativně snad všechny občanské spolky na Praze 5 věnující se územnímu rozvoji a poukazují na její kontroverzní a nekoncepční rozhodnutí ke stejně kontroverzním stavebním záměrům – vždy ve prospěch naddimenzovaných staveb, často za hranou zákona a rozhodně nikoli ve prospěch občanů Prahy 5.

 

Z dlouhé seznamu za všechny pár příkladů:

  • Vydala územní rozhodnutí na Kaskády VI, VII a IX a Kaskády FGHI i přes námitky na nesoulad s územním plánem a prostě schválila výjimečnou přípustnost bez ohledu na chybějící infrastrukturu a stupňující se problémy s parkováním na sídlišti Barrandov.
  • Dne 17. 5. 2016 na zasedání VÚR starosta Klíma prohlásil, že další výstavba na Barrandově musí být v souladu se studií zpracovávanou A69 a bez souhlasu MČ se nic nepostaví. O den dříve vydala Radou znovu čerstvě pověřená vedoucí Stavebního úřadu paní Čechová územní rozhodnutí pro výstavbu třech nových domů ve prospěch Finepu (Kaskády C, D, E).
  • V případě Residence Výhledová – Viladomy Žvahov povolila stavbu bez geologického průzkumu a aniž by byl zajištěn přístup ke stavbě.
  • Medak House – neodhalila záměrně zkreslenou vizualizaci, na jejímž základě posuzovala přiměřenost hmot projektu
  • Mezi další rozhodnutí v neprospěch občanů lze zmínit: Viladomy Farkáň, výstavba Na Pláni, v Prokopském údolí, protizákonné oplocení pozemku a vydání územního souhlasu s umístěním hospodářské budovy, ačkoli pro použití zjednodušujícího postupu nebyly splněny podmínky, v přírodním parku Košíře-Motol nedaleko usedlosti Šalamounka, neřešení černé stavby vedle nádraží Stodůlky a černé stavby terasy v památkové rezervaci mezi ulicemi Mělnická a Plaská, výstavba čtrnácti bytových domů projektu Svět Na Pláni, nerespektování charakteru čtvrtí Hřebenka a starý Barrandov.

 

 

Ptám se Vás, pane starosto:

  • Jaký byl text vypsaného výběrového řízení a kde byl zveřejněn?
  • Kdo byl ve výběrové komisi?
  • Jaké byly poslední důvody rozvázání pracovního poměru s Evou Čechovou?
  • Shledává nynější Rada MČ důvody rozvázání pracovního poměru jako již neplatící nebo nerelevantní?
  • Domnívá se současná Rada MČ, že jmenování Evy Čechové není v rozporu se slibem zastupitele: “Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů”?

 

Předem děkuji za písemnou odpověď.

Mgr. Martina Pokorná

Členka ZMČ Praha 5                                                                           V Praze dne 19. 9. 2017

 

Odpověď:

 

 

 

 

   Městská část Praha 5                                                                                  

   Ing. pavel Richter

   STAROSTA

 

 

                                                                                                          V Praze dne 18. října 2017

 

Vážená paní zastupitelko,

 

dne 19. 9. 2017 byla Vámi předložena interpelace č. 1 zastupitelstvu MČ ve věci opětovného jmenování Ing. arch. Evy Čechové vedoucí Odboru stavebního úřadu.

 

K vašim dotazům uvedeným v závěru interpelace uvádím následující:

 

–        Jaký byl text vypsaného výběrového řízení a kde byl zveřejněn?

Text výběrového řízení „Oznámení o vyhlášení výběrového řízení“ na pozici Vedoucí odboru stavební úřad, bylo zveřejněno na úřední desce – MČ P5 úřadu MČP5 dne 17. 7. 2017 do 1. 8. 2017 bylo možno podat přihlášku do VŘ.

 

–        Kdo byl ve výběrové komisi?

Složení výběrové komise:

 

Předseda                Bc. Josef Žebera tajemník ÚMČ P5

Členové:                Bc. Lukáš Herold zástupce starosty MČ P5

                             Jan Trojánek, radní MČ P5

                             Mgr. Peter Klein, MPA, vedoucí Odboru legislativního

Tajemník výběrové komise: Monika Mesznerová, personalistka

 

–        Jaké byly poslední důvody rozvázání pracovního poměru s Ing. arch. Evou Čechovou?

 

Paní Ing. arch. Eva Čechová, MBA dne 13. 10. 2016 oznámila vzdání se funkce vedoucí oddělení umisťování staveb (při nichž byla i pověřena vedením Odboru stavební úřad) a to ke dni 14.10. 2016, současně požádala o ukončení pracovního poměru dohodou bez udání důvodu ke dni 14. 10. 2016. Žádosti bylo vyhověno, pracovní poměr skončil dohodou ke dni 14. 10. 2016.

 

 

–        Shledává nynější Rada MČ důvody rozvázání pracovního poměru jako již neplatící nebo nerelevantní?

–         

Viz předchozí odpověď

 

–        Domnívá se současná Rada MČ, že jmenování Ing. arch. Evy Čechové není v rozporu se slibem zastupitele: „Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města a jeho občanů“.

 

Jsme přesvědčeni, že ano.

 

S pozdravem

    

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě