jmenování tajemníka Úřadu

Datum interpelace:
25. 04. 2017
Datum odpovědi:
22. 05. 2017
Interpelující:
Mgr. Lukáš Budín
Interpelovaný:
Ing. Pavel Richter
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

18. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 25. 04. 2017

 

Interpelace číslo 2

 

Ing. Pavel Richter

starosta MČ Praha 5

 

Věc: Jmenování tajemníka ÚMČ Praha 5

 

Vážení pane starosto,

 

 

     obracím se na Vás ve věci jmenování řádného tajemníka ÚMČ Praha 5.

Již je to rok, co funguje současná koalice. Do dnešní doby však stále máme pouze tajemníka pověřeného výkonem funkce, tedy nikoliv řádně jmenovaného ředitelkou MHMP. Tuto situaci nepovažuji za optimální a komfortní pro dobrý chod úřadu a zároveň i pro současného pověřeného pana tajemníka Žeberu. Jednoduše se jinak koná, když jsem pouze pověřen, než když jsem řádně jmenován.

Ptám se tedy:

 

  1. Jaká je aktuální situace ve věci výběru a jmenování tajemníka ÚMČ Praha 5?
  2. Plánuje současná koalice do konce volebního období v této věci udělat nějaký pokrok, respektive nenechá tento úkol na budoucím vedení Prahy 5 vzešlém z voleb 2018?

 

Předem děkuji za odpověď.

Mgr. Lukáš Budín

Člen ZMČ Praha 5

V Praze dne 25. 04. 2017

 

 

Odpověď:

 

 

*MC05X00IZC12*

 

  Městská část Praha 5                                                                                  

    Ing. Pavel Richter

       STAROSTA

 

 

 

V Praze dne 19. 5. 2017

 

Věc: Jmenování tajemníka ÚMČ Praha 5

 

 

Vážený pane magistře,

 

dne 26. dubna 2017 jsem seznámil Radu MČ Praha 5 s rozhodnutím o obsazení funkce tajemníka úřadu MČ Praha 5 na základě zprávy výběrové komise pro výběrové řízení na funkci tajemníka Úřadu MČ P5 ze dne 19. 4. 2017.

 

Výběrová komise na základě posouzení splnění zákonem stanovených předpokladů, dále pak potřebných znalostí, dovedností, schopností a při zvážení všech dalších specifických úkonů vztahujících se k této funkci, doporučila ve své zprávě na obsazení uvedené funkce, uchazeče pana Bc. Josefa Žeberu.

Rada MČ Praha 5 vzala na vědomí zprávu výběrové komise usnesením č. 20/548/2017 ze dne 26. 4. 2017.

V souladu s ustanovením § 97 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, byla dne 27. 4. 2017 ředitelce MHMP JUDr. Martině Děvěrové, MPA podána žádost o souhlas se jmenováním Bc. Josefa Žebery, do funkce tajemníka Úřadu městské části Praha 5 na základě splněných zákonných předpokladů pro výkon funkce tajemníka úřadu.

 

 

 

S pozdravem

 

 

Ing. Pavel Richter

 

 

Mgr. Lukáš Budín

Člen ZMČ Praha5

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě