Jednání Kontrolního výboru

Datum interpelace:
17. 02. 2005

Interpelace:

Interpelace ve věci neprojednání materiálu kontrolního výboru, který obsahoval návrh na vypovězení smlouvy o správě obecního majetku se správní společností Správa budov Praha s.r.o.

 

 

 

V zápisu z jednání kontrolního výboru ze dne 19.1.2005 je vyjádřeno, že Rada Městské části Prahy 5  odložila bez projednání materiál kontrolního výboru, který na základě výsledků kontroly odboru správy bytů a odboru kontroly, které vykázaly krácení práv Městské části Prahy 5 výše zmíněnou firmou nakládající s majetkem MČ,  doporučil vypovědět smlouvu o správě obecního majetku se správní společností Správa budov Praha s.r.o.

 

Věřím, že zjištění kontrolních útvarů úřadu jsou relevantní a důsledkem výše

zmíněného nekonání Rady  MČ Prahy 5 bude negativní skutečnost –  pokračování ve špatném hospodaření s majetkem MČ. Jelikož již máme, podle mého názoru, jednu špatnou zkušenost s vypovídáním jiné správní firmy, žádám o vysvětlení závažných důvodů, které k odložení materiálu Radou MČ Prahy 5 vedly. V souvislosti s tím žádám též  informaci ve věci vypovězení smlouvy o správě obecního majetku s firmou ACCT a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 17.2.2005                                               Doc.RNDr.Eliška Jelínková, CSc.

Odpověď:

Vážená paní

Doc. Dr. Eliška Jelínková, CSc., zastupitelka

 

Vážená paní kolegyně,

 

odpovídám touto cestou na Vaši interpelaci ze dne 17. 2. 2005 týkající se neprojednání materiálu kontrolního odboru ÚMČ MČ Prahy 5, který obsahoval návrh na vypovězení smlouvy o správě obecního majetku se správní společností Správa budov Praha, a. s.                  a sděluji následující:

 

Výše uvedený materiál nebyl projednán na  jednání RMČ č. 51/57 ze 14. 12. 2004, protože probíhala jednání se Správou budov Praha, a. s. o uzavření dodatku k obstaravatelské smlouvě, kterou by se Správa budov Praha, a.  s. vzdala nakládání se služebními byty. Tento postup je dle mého názoru efektivnější  a účinnější než podání výpovědi, což  by zřejmě vedlo k zdlouhavému soudnímu sporu, viz. soudní spor se společností ACCT.

 

Dne 3. 2. 2005 vzala RMČ na vědomí dopis starosty adresovaný  řediteli Správy budov, a. s..

 

Dne 5. 4. 2005 předkládá tajemník úřadu materiál do RMČ včetně několika opatření k nápravě a udělení pokuty Správě budov Praha, a. s.

 

Vzhledem k tomu, že je celá věc  pojímána komplexně a v současné době se  řeší, budu  Vás  informovat o výsledku.

 

S úctou

 

 

                                                                                   JUDr. Milan  Jančík

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě