Jednací řád ZMČ

Datum interpelace:
05. 11. 2019
Datum odpovědi:
25. 11. 2019
Interpelující:
MgA. Adam Rut
Interpelovaný:
Mgr. Renáta Zajíčková a Mgr. František Gemperle
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace na starostku R. Zajíčkovou a předsedu výboru pro Otevřenou radnici a agendu ombudsmana F. Gemperleho
Vážená paní starostko, vážený pane předsedo,
bude předložen nový jednací řád zastupitelstva MČ P5, který byl již námi předpřipraven a diskutován na společném jednání Výboru pro otevřenou radnici a legislativní komise v červnu 2019? A bude tento jednací řád obsahovat také závazky směrem k publikaci materiálů týkajících se předpokládaných bodů zastupitelstva tak, aby i veřejnost měla k těmto podkladům přístup, jak s tím počítala připravovaná novelizace?
Zajistí návrh také více prostoru pro vyjádření veřejnosti i zastupitelů v rámci jednotlivých bodů, jak jsme navrhovali?
Děkuji Vám za informace.
Adam Rut, předseda klubu zastupitelů „Piráti“

Odpověď:

Vážený pan
MgA. Adam Rut
Člen ZMČ Praha 5

V Praze dne 21. 11. 2019

Odpověď na interpelaci ze 7. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 ze dne
05.11. 2019 – Jednací řád

Vážený pane Rute,

v návaznosti na Váš dotaz ze dne 5. listopadu 2019 si Vám dovoluji sdělit následující.

Je pravdou, že v červnu 2019 došlo ke společnému jednání Výboru pro otevřenou radnici
a Komise legislativní a právní, avšak členové poradních orgánů nepřijali jednoznačný závěr v tom směru, zda Vámi předloženou novelu jednacího řádu zastupitelstva doporučují, toliko
se k jednotlivým novelizačním bodům předběžně vyjádřili a u některých nalezli shodu. Některé body předloženého návrhu však byly silně politické. Jedním z nich byl právě návrh zveřejňovat materiály zařazené na pořad jednání zastupitelstva městské části před jejich samotným projednáním zastupitelstvem, který navíc jde nad rámce požadavků stanovených v platné
a účinné legislativě. Tento návrh nebyl jednohlasně pozitivně přijat ani v čase svého předložení a bohužel ani dosud se nepodařilo najít dostatečnou shodu nad zakotvením tohoto pravidla.

Pokud jde o možnosti veřejnosti – občanů Prahy 5 – vyjadřovat svoje názory na jednáních zastupitelstva v rámci jednotlivých bodů, pak současnou úpravu stanovenou v jednacím řádu považuji za dostatečnou. Je nutné si uvědomit, že jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 5 představuje interní předpis tohoto orgánu, který zavazuje jen jeho členy,
jehož prostřednictvím si zastupitelstvo upravuje v souladu se zákonnými principy pravidla svolávání, jednání, předkládání návrhů, hlasování a usnášení se v průběhu zasedání tohoto orgánu, včetně účasti dalších osob včetně veřejnosti na zasedáních. Tudíž je na samotném zastupitelstvu, resp. na předsedajícím, aby v konkrétních situacích, které zasedání zastupitelstva přinese, upravilo průběh jednání ad hoc, ať už přímo prostřednictvím předsedajícího nebo prostřednictvím vlastních procesních hlasování samotného zastupitelstva.

Přesto, že lze souhlasit s tím, že nejedna otázka by mohla být upravena v jednacím řádu podrobněji či lépe, je nutné si odpovědět na to, zda současná úprava zachycená v jednacím řádu je natolik neudržitelná, že vyžaduje okamžitou novelizaci, bez které by zasedání zastupitelstva nemohlo proběhnout? Osobně jsem dosud nenabyla přesvědčení, že se v tomto bodu nacházíme. Jak se ukázalo i na posledním zasedání zastupitelstva městské části Praha 5, nikdo ze zastupitelů ani z řad veřejnosti nebyl ukrácen na svém právu vyjádřit se, a jak jste sami viděli, veřejnosti bylo poskytnuto tolik prostoru (včetně reakce a doplňujících dotazů či vyjádření), kolik ho potřebovala.

Vzhledem k výše uvedenému se v současné chvíli domnívám, že okamžitá novela jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 5 není bezprostředně na pořadu dne. Nicméně
se nebráním dalším systémovým diskusím nad touto problematikou, které samozřejmě mohou vyústit do nutnosti přijmout příslušnou novelu jednacího řádu.

S pozdravem

Mgr. Renáta Zajíčková

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě