Interpelace ve věci počtu a aktuálního stavu mateřských škol na Praze 5

Datum interpelace:
17. 04. 2008
Datum odpovědi:
23. 06. 2008
Interpelující:
Mgr. Lukáš Budín
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA

Interpelace:

 
 
 
JUDr. Milan Jančík, MBA
starosta MČ Praha 5
                                                                                                          V Praze dne 17. 4. 2008
Interpelace ve věci  počtu a aktuálního stavu mateřských škol na Praze 5
Vážený pane starosto,
žádám odpovědi na několik otázek týkajících se počtu a kvality MŠ na Praze 5. Nerozumím rozhodnutí RMČ Praha 5 zmíněné i v TZ začátku 9. dubna 2008 zvýšit počet dětí ve třídách mateřských škol na 28, což je absolutní povolené maximum. Chápeme, že toto nepopulární rozhodnutí reaguje na růst počtu narozených dětí a je také vedlejším efektem nikým neregulovaného zastavování městské části Praha 5 developerskými projekty a růstem nabídky bytů bez zajištění odpovídající občanské vybavenosti.. V tiskové zprávě Rady z 20.6. 2007 jste uvedl, že na Praze 5 je zhruba 35 volných míst v mateřských školách, ale nedořekl jste, že volná místa jsou jen v některých neatraktivních MŠ, zatímco v jiných MŠ se místa nedostávají. Odborníci na předškolní vzdělávání  považují za optimální počty v MŠ zhruba 20-23 dětí v jedné třídě, což dle mých informací MČ Praha 5 ve většině případů překračuje.
V souvislosti s výše uvedeným Vás prosím o konkrétní odpovědi na otázky:
1.      Jak bylo rozhodnutí navyšovat počet dětí předem konzultováno s pracovníky MŠ a jak byl zohledněn jejich požadavek na zajištění kvality a služeb v MŠ po navýšení počtu dětí ve třídách?
2.      Co udělalo vedení radnice a Rada v posledních dvou letech pro to, aby vzrostl počet míst ve školkách na takovou úroveň, která by stačila potřebám obyvatel Prahy 5 ve střednědobém horizontu do roku 2015?
3.      Kolik dětí se hlásilo k zápisu do konkrétních MŠ v posledních 5 letech? Jaký je očekávaný nárůst v dalších 5 letech? (prosím tabelárně počty a odhady v jednotlivých MŠ).
4.      Jaké částky a z kterých položek rozpočtu městské části jsou určeny na navýšení počtu míst v MŠ v roce 2008, 2009, 2010?
5.      Kdo rozhodl o snížení počtu tříd ze tří na dvě  a kdo schválil předraženou zakázku rekonstrukce Mateřské školy Nad Laurovou, která je stavebně nevyhovující a snížila kvalitu služeb MŠ?
Předem děkuji za odpovědi.
S pozdravem
Bc. Lukáš Budín – zastupitel MČ Praha 5
Lukas.budin@zeleni.cz

Odpověď:

V Praze dne 12. června 2008
 
 
 
Věc: Interpelace ve věci  počtu a aktuálního stavu mateřských škol na Praze 5
 
 
Pane kolego,                                     
na Vaši interpelaci odpovídám:
 
 
1.      Jak bylo rozhodnutí navyšovat počet dětí předem konzultováno s pracovníky MŠ a jak byl zohledněn jejich požadavek na zajištění kvality a služeb v MŠ po navýšení počtu dětí ve třídách?
 
Výjimky z počtu dětí v jednotlivých třídách mateřské školy jsou povolovány v souladu s odst. 3 §23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, Radou MČ Praha 5 na žádost ředitelky/le školy a nijak kvality a služby to neohrozilo (viz tabulka – příklad průměrné docházky v jednotlivých měsících a třídách).
 
 
2.                  Co udělalo vedení radnice a Rada v posledních dvou letech pro to, aby vzrostl počet míst ve školkách na takovou úroveň, která by stačila potřebám obyvatel Prahy 5 ve střednědobém horizontu do roku 2015?
 
V roce 2007 byla zadána demografická studie předpokladu nárůstu počtu obyvatel v MČ Praha 5 a z ní vyplynulo, že stávající kapacita MŠ do roku 2015 je postačující, neboť v oblastech např.Jinonice – Waltrovka, Holyně … je plánována výstavba nových předškolních zařízení a kapacita ZŠ je dostačující.
V posledních letech se navýšila kapacita MŠ U Tyršovy školy, MŠ Radlická, MŠ U Santošky, MŠ Peroutkova, rezerva je i na MŠ Chaplinovo nám. (27 míst).
 
 
3.      Kolik dětí se hlásilo k zápisu do konkrétních MŠ v posledních 5 letech? Jaký je očekávaný nárůst v dalších 5 letech? (prosím tabelárně počty a odhady v jednotlivých MŠ).
 
Kolik dětí se hlásilo k zápisu do konkrétních MŠ v posledních letech – viz tabulky výsledku zápisu do MŠ v roce 2005, 2006, 2007 a 2008.
 
 
4.      Jaké částky a z kterých položek rozpočtu městské části jsou určeny na navýšení počtu míst v MŠ v roce 2008, 2009, 2010?
 
Zřizovatel poskytuje neinvestičních příspěvek na zajištění provozu mateřských škol a částka je zahrnuta do rozpočtu OŠK ÚMČ vždy na daný kalendářní rok – viz schválený rozpočet MČ Praha 5 na rok 2008. Prostředky na mzdy jsou hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje (MHMP) normativně – výkonem je žák, dítě. Pokud se MČ Praha 5 jako zřizovatel rozhodne otevřít další třídu MŠ a má kapacitu, mzdy od 1.9. – 31.12.2008, bude hradit z rozpočtu MČ a až od 1.1.2009 budou hrazeny ze státního rozpočtu. Tyto finanční prostředky jsou ve schváleném rozpočtu v kapitole 04 – školství, v § 3111.
 
 
5.      Kdo rozhodl o snížení počtu tříd ze tří na dvě  a kdo schválil předraženou zakázku rekonstrukce Mateřské školy Nad Laurovou, která je stavebně nevyhovující a snížila kvalitu služeb MŠ?
 
Počet tříd a počet dětí je v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
Chtěl bych se důrazně ohradit proti formulaci o předražené zakázce rekonstrukce, která je stavebně nevyhovující a snížila kvalitu služeb MŠ. Z přílohy popisující rekonstrukci ZŠ a MŠ Nad Laurovou 1/ 1983 je jasně patrný skutečný stav věci.
 
 
 
S pozdravem
 
 
 
 
 
                                                           JUDr.Milan Jančík, MBA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:           –     Tabulka příkladu průměrné docházky ve dvou třídách umístěných v objektu Nad Laurovou
         Tabulky výsledku zápisu do MŠ v roce 2005, 2006, 2007 a 2008
         Kompletní rekonstrukce ZŠ a MŠ Nad Laurovou 1/ 1983, Praha 5 – Smíchov
 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě