Interpelace ve věci kvality podkladových materiálů pro jednání zastupitelstva

Datum interpelace:
16. 06. 2005

Interpelace:

Interpelace ve věci kvality podkladových  materiálů pro jednání zastupitelstva.

 

 

Již delší dobu jsou zastupitelům podle mého názoru předkládány neúplné podkladové materiály k jednotlivým projednávání a k rozhodnutím. Toto své tvrzení dokládám následujícím výčtem neúplných materiálů předložených pro dnešní jednání zastupitelstva. Žádám Radu městské části, aby zjednala nápravu a  do budoucna zajistila úplnost předkládaných materiálů. Dále žádám příslušné předkladatele, aby mně poskytli chybějící položky materiálů níže uvedené. 

 

Materiál pro bod č.

 

7                                                                   Chybí příloha,  rozpočet na co daruje MČ 200 000,- Kč

14                                                              Není uveden věcný obsah, co se ve smlouvě vypouští 

15                                                              Chybí smlouva o výpůjčce, která je součástí zř. Listiny

19                         Chybí rozpočet na co se daruje 300 000,-Kč, není

                              vyúčtování daru r. 2004

20                         Chybí příloha,  je pouze průvodní dopis k vyúčtování

53                         Důvodová zpráva má jiná data než jsou v usnesení

54                         Chybí jakýkoli rozpočet, ze kterého by bylo zřejmé na co

                              dáváme dar ve výši 300 000,- Kč

 

Závěrem vyslovuji svůj názor, že zejména při schvalování darů městské části, které jsou schvalovány mimo běžný grantový proces ( během dnešního zasedání jsou to celkem dary ve výši 1. 200 000,-Kč ), mají být  všichni členové zastupitelstva seznámeni již předem s kompletním rozpočtovým materiálem všech akcí, aby mohli v rámci jednacího řádu rozhodovat odpovědně se „ znalostí věci“.

 

 

 

 

                                                                  Doc.RNDr. Eliška Jelínková, CSc.

 

 

 

 

 

Praha 16.6.2005

Odpověď:

Vážená kolegyně,

 

odpovídám na interpelaci ze dne 16. 6. 2005 ve věci kvality podkladových materiálů pro jednání zastupitelstva a sděluji toto:

 

k bodu 7 a  53 – s dary je počítáno v rozpočtu na rok 2005. Na základě rozhodnutí ZMČ bude podepsána darovací smlouva, kde je určen termín vyúčtování. Poskytované finanční částky  jsou použity např. pro propagaci akce, včetně propagace  MČ Prahy 5 a částečné úhrady provozních nákladů.  Vyúčtování daru  se předkládá po určeném termínu darovací smlouvou na ZMČ.

 

k bodu 54 – k rozdílnému datu na usnesení a v důvodové zprávě došlo při úpravě termínu konání z 1. 6. 2005 na 7. 9. 2005, kdy se upravilo pouze usnesení ZMČ. Za tuto chybu se omlouváme.  Změnu termínu odsouhlasila RMČ až po zpracování materiálu do ZMČ.

Rozpočty jednotlivých akcí jsou ve finančních částkách, kde dar MČ Praha 5 je jenom  jeho  malou součástí.

 

k bodu 14 –  doplňuje OŠK: organizace byla vytvořena sloučením mateřské školy Mateřská škola, Praha 5 – Smíchov,        Kroupova 2775 se sídlem v Praze 5, Kroupova 2775 a mateřské školy Mateřská škola  Praha  5 – Smíchov, Nad Laurovou 1 se sídlem v Praze 5, Nad Laurovou 1/1983.

 

V případě dalších překladů materiálů do RMČ a ZMČ Praha 5 bude vždy uvedeno věcné znění změn v důvodové zprávě.

 

k bodu 15 – doplňuje OŠK: změna se týká názvu školy v důsledku sloučení s odloučeným pracovištěm MŠ Kroupova – schváleno usnesením Zastupitelstva MČ Praha 5 ze dne 9.12.2004 č. 19/6/2004

– majetkoprávní vztahy příspěvkových  organizací ( základních a mateřských škol ) jsou řešeny nájemními smlouvami – nikoliv smlouvou o výpůjčce

– majetkoprávní vztah u Základní školy Praha 5 – Radlice, Radlická 140/115 byl řešen dodatkem č. 3 k nájemní smlouvě, který schválila Rada MČ Praha 5 dne 10.5.2005 č. usnesení 21/601/2005 a byl podepsán starostou MČ Praha 5 dne 24.5.2005

 

Příloha : – usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5 ze dne 9.12.2004 č. 19/6/2004

         – usnesení RMČ Praha 5 ze dne 10.5.2005  č. 21/601/2005

               – dodatek č. 3 k nájemní smlouvě podepsaný starostou MČ Praha 5 dne   

                   24.5.2005

 

k bodu 19 – doplňuje OŠK : v materiálu je předložen rámcový rozpočet.

Dar ve výši 220.000,- Kč. v roce 2004 byl řádně vyúčtován – k nahlédnutí  na OŠK včetně účetních dokladů.
Příloha „Přehled vyúčtování“  – Festival autorského šansonu 2004.

 

k bodu 20 – doplňuje OEK: vyúčtování darovací smlouvy je uvedeno v důvodové zprávě, podrobné vyúčtování (účetní doklady – faktury, prodejky apod. celkem 75 listů) je založenou v oddělení místních poplatků a pokut OEK ÚMČ Praha 5.

Takto zpracovaný materiál byl odsouhlasen již v loňském roce, jedná se o standardní postup.

 

 S úctou

 

 

 

                                                                                    JUDr. Milan   J a n č í k

 

 

 

Vážená paní

 

Doc. Dr. E. Jelínková, CSc.

Zastupitelka MČ Prahy 5

Štefánikova 13 – 15

150 00 Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě