interpelace ve věci Centralizovaného nákupu služeb pro ZŠ a MŠ zřizované MČ Praha 5

Datum interpelace:
21. 11. 2013
Datum odpovědi:
18. 12. 2013
Interpelující:
Mgr. Lucie Roučková, Ph.D.
Interpelovaný:
Michal Šesták
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Věc: interpelace ve věci Centralizovaného nákupu služeb pro ZŠ a MŠ zřizované MČ Praha 5

 

V současné době je vypsáno ve Věstníku veřejných zakázek Centralizované zajištění zpracování účetní a mzdové agendy pro ZŠ a MŠ zřizované MČ Praha 5 včetně souvisejícího poradenství v jednom software a sjednocení metodiky vedení této agendy, včetně zajištění měsíčních výstupů pro jednotlivé organizace i centrálního zadavatele.

Po podepsání rámcové smlouvy o centralizované dodávce služeb, kterou ředitelé podepsali v létě, byl řediteli dodán i seznam preferovaných komodit, které by eventuálně stály za to být dodávány centrálně. Byly to např. hlavně energie ( plyn, elektřina, voda ) a  mobilní telefony – kde by se možná finanční úspora projevila nejvíce.

Co se týká zajištění centralizovaného zpracování účetní a mzdové agendy, tak není preferovanou komoditou. Současný stav zpracovávání účetní a mzdové agendy byl i v auditu škol zhodnocen jako kvalitní, levný  a vyhovující. Proč se tedy tak spěchá právě s touto zakázkou? Ani další připravovaná komodita, kterou je centralizovaný nákup trvanlivých potravin, není školami preferována. Obědy platí rodiče a chtějí si v rámci konkrétní školy kvalitu potravin vybrat.

Proto chci znát odpovědi na tyto otázky: Zda se  dle rámcové smlouvy o centralizovaném nákupu služeb budou moci ředitelé opravdu svobodně rozhodnout, zda způsobu centralizovaného nákupu konkrétní nabízené komodity využijí či nikoliv a neobjeví se jim za to krácený rozpočet či jiné sankce? ( slyšela jsem totiž o možném krácení rozpočtu o 20%, apod. )

Dále požaduji: jmenný seznam ZŠ a MŠ s konkrétními výšemi finančních prostředků za současné zpracování účetní a mzdové agendy, a to včetně rozsahu poskytované služby. Tuto tabulku jsem neúspěšně požadovala jako zastupitelka a členka školské komise na Odboru školství.

Jsem přesvědčena, že další postup ve výběru komodit, které by měly být předmětem centralizovaného nákupu služeb, by měl být více projednáván  a připravován jak ve školské komisi, tak s řediteli, kterých se to týká především. Dosavadní postup Radnice je zatím pravým opakem, kde nekomunikace, nekonzultace a direktivní přístup vnáší nejistotu, obavy a nedůvěru ve zřizovatele našich základních a mateřských škol.

 

Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D

 

V Praze dne 21. Listopadu 2013

Odpověď:

Praha,  16. 12. 2013

 

 

Vážená paní doktorko,

 ředitelé všech příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5 byli na třech setkáních se zástupci advokátní kanceláře podrobně seznámeni s důvody, pro které MČ Praha 5 přistoupila k centralizovanému nákupu zboží a služeb. Z přiloženého Právního stanoviska (viz. str. 3 – 4), které je sice zpracované pro oblast nákupu potravin, nicméně pro ostatní zboží a služby je platné stejně, plyne mimo jiné následující: mateřské a základní školy zřizované MČ Praha 5 jsou veřejným zadavatelem ve smyslu ZVZ a jsou proto povinny postupovat při zadávání veřejných zakázek v souladu se ZVZ.

Z Analýzy využití efektivity majetku a příspěvků MČ Praha 5poskytovaných zřizovaným mateřským a základním školám jednoznačně vyplývá, že „stávající účetní systém je nastaven nedostatečně, …je komplikované provádět rychlé a efektivní srovnání hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací…Pokud by došlo ke sjednocení metodiky, mohla by být efektivně stanovena jednotná metodika při návrhu a tvorbě rozpočtu, vyčíslení priorit v rozpočtu, a tím i efektivnější rozhodnutí o přidělovaných finančních prostředcích pro jednotlivé organizace. Jedním ze závěrů provedeného auditu je i doporučení vyhlásit výběrové řízení na jednoho dodavatele účetních a mzdových služeb.

Centralizovaný nákup zboží a služeb je nedílnou součástí koncepce Udržitelného rozvoje školství, které Zastupitelstvo MČ schválilo na svém zasedání konaném dne 7. 2. 2013

 

S pozdravem

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě