Iniciace návrhu vyhlášky HMP zakazující pití alkoholu na veřejných prostranstvích

Datum interpelace:
16. 06. 2005
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

V Praze dne 16.6.2005

 

 

Interpelace

 

 

Vážený pane starosto, vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

na základě opakovaných a velmi nepříjemných zkušeností se značně opilými lidmi na prostranství autobusových zastávek, zejména na autobusovém nádraží na Knížecí, ale nejenom v tomto prostoru, bych si dovolila vznést návrh, týkající se vzniku vyhlášky – zakazující pití alkoholu na veřejných prostranstvích, zejména na frekventovaných místech Městské části Prahy 5. (např. Anděl, autobusové nádraží Na Knížecí, Smíchovské nádraží, stanice metra atd.). Lidé si stěžují, že když čekají na zastávkách autobusu, obtěžují je opilí lidé, především bezdomovci, žádají peníze, když je nedostanou vyhrožují a brání lidem v chůzi, kteří často musí překračovat a obcházet, bohužel, i opilé psy. Psi jsou napájeni alkoholem a pak leží na nepatřičných místech. Tito lidé křičí a často dochází i k fyzickému napadení před zraky čekajících lidí.

Proto se domnívám, že by tento problém měl být diskutován i v klubech politických stran a společně by se měla vytvořit pracovní verze vyhlášky, která by byla následně předána Radě a Zastupitelstvu hlavního města Prahy.

Klub ČSSD tento problém diskutoval a souhlasí s obsahem mé interpelace.

Děkuji a čekám, že budu vyrozuměna s tím, jak je v této věci postupováno a jaké zaujímáte stanovisko k tomuto naléhavému problému.

 

Mgr. Ĺubica Riedlbauchová

členka Zastupitelstva MČ Praha 5

Odpověď:

V Praze dne 16. července 2005

Věc: Interpelace ohledně návrhu vyhlášky HMP zakazující pití alkoholu na veřejných prostranstvích.

Vážená paní magistro,
musím s Vámi souhlasit, že pití alkoholu na veřejných prostranstvích je veliký problém.  Bohužel, vyhláškou HMP nelze tento problém řešit, dle stanoviska Ministerstva vnitra ČR (viz příloha) by byla taková vyhláška protiprávní. 

Tuto problematiku jsme diskutovali na jednání bezpečnostní komise dne 11.7.2005. Komise se přiklání k názoru, že ač záležitost nelze řešit vyhláškou, je nutné nápravu hledat. Iniciuji společné jednání za přítomnosti pana starosty JUDr. M.Jančíka, předsedů politických klubů, předsedy bezpečnostní komise Ing. M.Tichého, zástupců Policie ČR, Městské policie a dalších kompetentních osob. Předpokládám, že jednání se uskuteční koncem srpna, nebo začátkem září. O výsledku jednání budou všichni členové zastupitelstva informováni.

S úctou

Martin Stránský

Příloha: Stanovisko MVČR č. 44/2004

  

Stanovisko
odboru pro místní správu Ministerstva vnitra č. 44/2004

                                                              

 Označení stanoviska:            Zákaz konzumace alkoholu na určených veřejně přístupných místech

 

 Právní předpis:                   zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení:                           § 10 písm. a)

Související práv. předpisy:    zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Klíčová slova:                        konzumace alkoholu, veřejný pořádek

Datum zpracování:               23. srpna 2004

Zpracoval:                             Věra Serafínová

Schválil:                                JUDr. Miroslav Brůna, v. r., vedoucí odd. metodiky a koordinace dozoru

                                               Ing. Marie Kostruhová, v. r., ředitelka odboru

 

 

Dotaz:                                    Může obec ve své obecně závazné vyhlášce stanovit místa na veřejném prostranství, kde bude uložen zákaz konzumace alkoholu?

 Stanovisko:

Omezující opatření na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi stanoví  zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 37/1989 Sb.“). Podle § 4 odst. 3 zákona č. 37/1989 Sb. mohou obce v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou pouze omezit nebo zakázat v určitých dnech nebo hodinách nebo na určitých místech prodej a podávání alkoholických nápojů nebo tabákových výrobků v zařízeních veřejného stravování, v prodejnách potravin nebo na jiných veřejně přístupných místech a omezit nebo zakázat  prodej jiných návykových látek nebo výrobků je obsahujících v prodejnách k tomu oprávněných osobám mladším 18 let. Zákaz prodeje tabákových výrobků a lihovin na tržištích, v tržnicích a mimo provozovny určené k prodeji zboží a poskytování služeb kolaudačním rozhodnutím stanoví § 133 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

Problematikou obecně závazných vyhlášek obcí na úseku ochrany před alkoholismem
a jinými toxikomaniemi se zabýval Ústavní soud v nálezu ze dne 8. 6. 1999 sp. zn. Pl. ÚS 42/97 (viz Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 14, ročník 1999, díl II., nález č. 85 C. H. Beck). Podle tohoto nálezu nelze obecně závaznými vyhláškami obcí na úseku veřejného pořádku (§ 10 zákona o obcích) regulovat činnosti, které je obec oprávněna regulovat na základě speciálního právního předpisu, v daném případě na základě zákona č. 37/1989 Sb.

V obecně závazných vyhláškách obcí nelze omezovat nebo zakazovat konzumaci alkoholických nápojů, protože ustanovení § 4 zákona č. 37/1989 Sb. k tomu obce nezmocňuje. Ustanovení obecně závazných vyhlášek obcí o omezení nebo zákazu konzumace alkoholu jsou proto v rozporu s čl. 2 odst. 3 a 4 Ústavy, čl. 2 odst. 2 a čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nepřístojné chování osob způsobené konzumací alkoholických nápojů na veřejném prostranství, které naruší veřejný pořádek, lze postihovat podle § 47 a § 49 zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 Poznámky:                              – stanovisko popisuje právní stav ke dni zpracování

                                                 – stanovisko není právně závazné, neboť k závazným výkladům je oprávněn pouze příslušný soud