Informace k článku "Žvahovská škola opět ožívá"

Datum interpelace:
08. 09. 2005
Datum odpovědi:
Interpelující:
Interpelovaný:

Interpelace:

Interpelace na místostarostu pana Ondřeje Gála

 

 

Od 1. září 2005 resp. již v průběhu letních měsíců začaly v budově Základní školy Pod Žvahovem působit dva nové subjekty soukromého středního školství. Je to více než rok, co měly být naplněny sliby o zajištění školního autobusu, o zřízení  předškolní družiny pro školáky dojíždějící tímto autobusem do školy na barrandovské sídliště. Otázku zavedení školního autobusu jsem již několikrát interpeloval a není dnes předmětem této interpelace nýbrž mé interpelace na Vašeho stranického kolegu a místostarostu Vojtěcha Zapletala.

Rád bych však reagoval a požádal Vás o vysvětlení informací z článku „Žvahovská škola opět ožívá“ uveřejněného v časopise radních Pražské pětky, kde se uvádí následující:

  1. Škola byla zrušena rozhodnutím Rady kvůli nedostatečnému zájmu o zápis dětí do první třídy (pouze 7 rodičů projevilo zájem o zápis). Čtenáři však nejsou informování o tom, že zápis byl záměrně prováděn ve škole na Chaplinově nám., kde docházelo k odrazování rodičů od zápisu na žvahovskou školu a počet sedmi rodičů je počtem těch, kteří se přes toto odrazování dožadovali zápisu svých dětí na školu Pod Žvahovem. O nestandardnosti tohoto zápisu jste byl informován rodiči, kteří si na průběh zápisu stěžovali.
  2. Ve výběrovém řízení zvítězilo gymnázium Buďánka společně s konzervatoří Taneční centrum Praha. Pominu-li skutečnost, že o zrušení výuky základního školství v budově školy rozhodl i hlas Vaší stranické kolegyně Mgr. Zajíčkové, která tím dosáhla jednak přílivu žáků na školu, kde je ředitelkou, a jednak umožnila prostor pro podnájem konzervatoře, kde v době hlasování o slučování škol byl statutárním orgánem její manžel, žádám Vás o zodpovězení důvodů, proč vyhrály výběrové řízení dva subjekty, když v odpovědích na mé předchozí interpelace byla jako jeden z důvodů nevyhovění mému návrhu na ponechání alespoň prvního stupně (event. prvních dvou tříd) a pronajmutí zbytku školy jinému školnímu subjektu uvedena nemožnost školní budovu rozdělit na dvě části.
  3. Jeden z nájemců původní třídy dělí na měnší a druhý musí ve školní budově vybudovat šest tanečních studií, každé o velikosti tělocvičny. Dle vyjádření Vaše stranického kolegy a starosty pana Jančíka v otázkách pro starostu je uvedeno, že nájem je uzavřen na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou. V odpovědích na mé předchozí interpelace a vyjádřeních pro veřejnost jste uváděl, že škola je základnímu školství odejmuta pouze dočasně a bude mu navrácena po dosažení směrných čísel žáků školního věku ze spádové oblasti. Skutečnost, že školní budova je novými nájemci přebudována, je v rozporu s tímto prohlášením a proto se ptám, zda toto prohlášení bylo pravdivé, či zda jste změnil společně s Radou městské části názor na zabezpečení školní výuky v oblasti Hlubočep, kde nyní dochází k masové výstavbě bytů a nárůstu Vámi dovolávaného se směrného čísla. V souvislosti s tím se dožaduji odpovědi, jak je v nájemní smlouvě řešena otázka těchto investic a navrácení budovy do původního stavu, který je nutný pro chod základní školy. Prosím Vás o předložení nájemní smlouvy s Vaším stručným komentářem k této položené otázce.

 

Očekávám Vaši odpověď v dřívější než zákonné lhůtě.

 

 

 

                                                                                              Petr Navara – zastupitel

V Praze, dne 8.9.2005

 

Odpověď:

Vážený pan

Mgr. Ing. Petr Navara

zastupitel MČ Praha 5

 

 

 

V Praze dne 3.10.2005

 

Věc: odpověď na interpelaci

 

 

Vážený pane kolego,

 

     odpovídám na interpelaci ze dne 8.9.2005 ve věci zrušení ZŠ Pod Žvahovem 463, Praha 5 kvůli nedostatečnému zájmu o zápis dětí do 1. třídy, ohledně zřízení předškolní družiny a ve věci výběrového řízení na pronájem této budovy.

 

Zřízení předškolní družiny

 

         usnesením ZMČ P 5 č. 15/43/2004 byl vydán dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace MŠ Praha 5 – Hlubočepy, Hlubočepská 90 „Poskytování služeb ve smyslu péče o děti ve věku 6 – 8 let“

         ředitelé ZŠ, MŠ v měsíci červnu seznámili rodiče s možností hlídací služby pro žáky od 1.9.2004, byly přihlášeny 2 děti, které v září nenastoupily

         MŠ k 1.9.2004 měla a má vybudované zázemí pro hlídací službu, souhlas hygieny i pedagogický dozor (příloha č. 1)

 

ad 1)

 

         zápis do 1. ročníku je standardně prováděn na kmenové ZŠ  a tou od 1.9.2004 byla ZŠ Barrandov, Chaplinovo nám. 1/615

         po projednání s rodiči a vedením ZŠ Barrandov, Chaplinovo nám. 1/615 bylo prokázáno, že zápis měl normální průběh

         RMČ Praha 5 usnesením č. 46/1596/2003 ze dne 2.12.2003 projednala návrh na zřízení odloučeného pracoviště v objektu Pod Žvahovem 463 pro 1. a 2. ročník, ale vzhledem k nedostatečnému počtu žáků nebylo odloučené pracoviště zřízeno (1.třída – 7 žáků, 2. třída – 6 žáků)

  

ad 2)

 

         objekt Pod Žvahovem 463 byl vedením základní školy prostřednictvím OŠK dne 31.8.2004 předán OSM

         pronájem objektu zajišťoval OOA – 3x vyvěšen záměr pronájmu, 4x projednáváno v KVV, která měla vždy podmínku provozovat budovu pro školské účely (příloha č. 2,3,)

         k textu nájemní smlouvy a ke stavebním úpravám se OŠK ani KVV nevyjadřovaly

         nástupnickou organizací při slučování se stala ZŠ Barrandov, Chaplinovo nám. 1/615, proto pí. ředitelka Mgr. Zajíčková nemohla mít střet zájmu týkající se naplněnosti FZŠ Barrandov II při PF UK Praha 5 – Hluobčepy, V Remízku 919

         zákonní zástupci žáků se však mohou svobodně rozhodnout, kam umístí své dítě do ZŠ

 

ad 3)

 

         po školské linii nebrání nic tomu, aby v okamžiku dostatečného počtu dětí (20 – 25 ve třídě) v lokalitě Hlubočepy byla znovu otevřena 1. třída ZŠ

         kapacita bývalé ZŠ Pod Žvahovem 463 je oficiálně zařazena ke kapacitě ZŠ Chaplinovo nám. 1/615

         nájemní smlouvy – příloha č. 4

 

 

 

 

     S úctou 

 

                                                                                                        Ondřej Gál

                                                                                              zástupce starosty                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

Přílohy 1., 2., 3., 4. k nahlédnutí na OŠK a v KMČ