Hospodaření MČ

Datum interpelace:
16. 03. 2010
Datum odpovědi:
13. 05. 2010
Interpelující:
Ing. Jiří Vitha
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace ve věci zodpovědného hospodaření městské části a absenci určité elementární humánní odpovědnosti
 
Jiří Vitha
zastupitel (TOP 09)                                                                                      16.3.2010
 
Interpelování :
 
Milan Jančík,starosta MČ Praha 5 (ODS)     Petr Horák, 1.zástupce starosty  (ODS) 
                                                                       Lucie Vávrová, zástupce starosty (ODS)
                                                                       Lukáš Herold, zástupce starosty (ODS)
                                                                       Michal Šesták, zástupce starosty (ČSSD)
                                                                       Aleš Kohout, radní (SNK-ED)
                                                                       Milan Kudrys, radní (ČSSD)
                                                                       Jitka Matoušková, radní(SN)
                                                                       Vojtěch Zapletal, radní (ODS)            
 
 
Vážený pana starosto, vážení členové rady
 
interpeluji ve věci vašeho zodpovědného hospodaření městské části a opomíjení  určité elementární humánní odpovědnosti při správě naší městské části, Prahy 5.
Na minulém jednání zastupitelstva dne 17.12.2009, jsem při projednávání rozpočtu položil kritickou otázku k , dle mého a nejen mého názoru, neodpovědnému až s ohledem na hospodářskou situaci rozmařilému vynakládání části prostředků rozpočtu městské části na straně jedné a zároveň k absenci určité elementární humánní odpovědnosti, lidské solidarity, soucítění s těmi lidmi, kteří možná ani nejsou občany Prahy 5, nicméně žijí tu s námi a s nadcházející zimou se dostávali do situace stále tíživější.
Cituji ze stenozáznamu : „Zásadní otázka je, že naše společnost jako celek se nachází v situaci tíživé. Státní rozpočet má vygenerován velmi vysoký a velmi nákladný dluh. Celá řada obcí má potíže se svými příjmy. Nás se to zatím jako MČ netýká, protože máme ještě co rozprodávat, nicméně zamýšlím se nad tím, jak vydáváme získané prostředky, že to je jaksi přehnaně, bych řekl, rozmařilé, že to je možná krátkozraké a že by bylo na místě zamyslet se, zdali s těmi kapacitami, zdali s příjmy, které jsme schopni vygenerovat, nemůžeme učinit něco lepšího – pomoci někomu nějakým způsobem, ať už by to mohl být dar, ať už by to byl třeba nákup dluhopisů, nebo minimálně alespoň by to nebylo utraceno a bylo by to vloženo do rezervy.
            Chci položit otázku, zdali tímto směrem se, pane starosto a celá rado, také někdy při rozhodování o rozpočtu ubíraly vaše úvahy. To je otázka základní a řeknu k tomu jenom na rovinu, že právě proto, jak rozpočet mi připadá lehkovážně zkoncipovaný, tak jako dříve, když bylo období růstu, kdy jsme tady měli plno vlastních domů, bytů, pozemků, které jsme rádi a lehce rozprodávali, a zase na druhou stranu jsme podnikali různá vydání. Ano, rozumím vám, že je příjemnější utrácet, než šetřit, nicméně situace je skutečně vážná. Čili opakuji svou otázku, zdali jste se, pane starosto, vy a celá rada někdy zamysleli nad určitou zodpovědností, kterou máme, ne jenom k naší MČ, ale k celku, k celé naší společnosti? To je základní otázka. Dál mám několik glos. Základní glosa je, že zde pořádáme akce různého kulturního, zábavného charakteru pro naše občany, kteří tu pohodlně chodí a večer se jdou domů vyspat apod., jestli by nebylo na místě, jakkoliv to zřejmě není naše nějaká povinnost zákonná, ale určitě morální, učinit něco také pro… (Uplynul čas pro vystoupení.) Dovolil bych si spojit ještě druhý příspěvek. …pro naše spoluobčany, kteří třebas nemají trvalé bydliště ve svém občanském průkazu na Praze 5, nebo nemají vůbec občanský ani žádný jiný průkaz, a to zejména teď v zimě a zejména teď, kdy se ochladilo. Víme, že něco takového podnikal magistrát, nicméně je to skutečně jenom úkol magistrátu? Nemáme v sobě – neměli bychom, pane starosto a celá vážená rado – najít trošku, řekl bych, lidského cítění i k těmto lidem, kteří různým způsobem se dostali do takové situace, v jaké jsou? V situaci určitě nezáviděníhodné, situaci, ve které by nikdo z nás, ani z vás tedy být nechtěl.( celý dotaz dle stenozáznamu vč. reakce/odpovědi starosty Jančíka je v příloze).
Přestože, jste mi pane starosto přislíbil odpovědět na mé připomínky a otázku, jak je ostatně obvyklé, neučinil jste tak – viz Vaše odpověď ze stenozáznamu, cituji: Co se týče Jiřího Vithy. Jiří, pamatuji si na Tvá slova, kdy jsi byl předsedou finančního výboru a říkal jsi, že je nutné se velmi rychle zbavit bytového fondu, abychom do něj nemuseli dávat prostředky. To jsou tvoje slova, teď jsme si to tady ověřili s kolegou Zapletalem a pamětníky. Doktor Škaloud si na ně určitě pamatuje, kdy jsi byl iniciátorem a hnacím motorem prodeje bytového fondu a kritizovali jsme všichni Mirka Škalouda v období 1994-1998, že privatizuje pomalu. Je to tak, senátore? A byl jsi jedním z hlavních kritiků, že senátor pomalu privatizuje, že neprivatizuje, že všichni na Barrandově čekáte, až vám budou městskou částí prodány byty. Čili asi jsi tu v tom volebním období nebyl, asi jsi nebyl předsedou finančního výboru.“
 
Vaše odpověď nebyla k věci. Nevyjádřil se nijak ani žádný z členů rady, jakkoliv byli mnou osloveni právě tak jako Vy.
 
Z médií jsem se v lednu či v únoru dozvěděl, že snad v Jinonicích umrzl člověk-bezdomovec. Další podobné oběti zimy byly hlášeny i z jiných míst našeho státu. Lze tyto skutečnosti přecházet bez povšimnutí ? Bez povšimnutí v postavení řídících orgánů samosprávy městské části ?
 
Žádám proto pane starosto a všichni zástupci starosty a radní, abych byl zcela konkrétní, od každého z Vás jednotlivě vyjádření, zda a jak jste se zabývali otázkou těchto lidí bez domova přebývajících na území naší městské části, zda tato otázka byla projednávána např. v komisích rady – kdy, v kterém bodě a s jakým výsledkem, obdobně v bezpečnostním výboru, z hlediska bezpečnostního rizika přežití, či vážného poškození zdraví v zimním období pro skupinu lidí bez domova, zda byla projednávána v radě – na kterém zasedání, v kterém bodě a s jakým výsledkem.
 
Má-li městská část stále dost peněz na štědré honorování kejklířů, hudebníků, zpěváčků k obveselení našich občanů x-krát v roce, pak jistě nemůže být problém nalézt prostředky i na pomoc osobám, lidem, pro které může zima znamenat až ohrožení života nebo i smrt.
 
Jiří Vitha
 
 
 
Příloha : část stenozáznamu ze 20. ZMČ Praha 5 , dne 17.12.2009, str. 33, 34 a 38
 

Odpověď:

 
Vážený pane kolego,
reaguji na Vaši interpelaci ve věci zodpovědného hospodaření městské části a absenci elementární humánní zodpovědnosti.
 
Z první části Vaší interpelace, která je poněkud nesrozumitelná, jsem pochopil, že máte obavu o finanční rezervy MČ Praha 5 a kritizujete rozmařilé vydávání peněz na oblast kultury.
 
Městská část hospodaří s dobrými výsledky, i přes takzvanou krizi, která je z globálního hlediska částečně způsobována právě kroky, které navrhujete. Hromadění kapitálu bez následných investic znamená jeho postupné znehodnocování – a naše hospodaření dokazuje, že i v době rozkolísané ekonomiky není problém za pomoci kvalitní finanční strategie úspěšně držet vyrovnaný rozpočet.
 
Má odpověď na Vaši interpelaci ohledně rozpočtu je tedy následující: finanční otázky rozhodně nebereme na lehkou váhu a pečlivě se zamýšlíme nad každou investicí. Tento přístup je natolik efektivní, že se Praha 5 stala nejrychleji se rozvíjející městskou částí, a navíc jednou s nejlepšími výsledky hospodaření.
 
Druhá část interpelace napadá výdaje městské části na kulturu na úkor bezdomovců. Ptáte se, zdali lze tyto skutečnosti (situace občanů bez domova) přecházet bez povšimnutí. Dle mého názoru skutečně nelze, je naší povinností podat ruku těm, kteří v životě neměli štěstí. Právě proto městská část Praha 5 nejen investuje do projektů jako je např. plovoucí ubytovna Hermés, která těmto lidem poskytuje teplé a bezpečné ubytování, ale i podporuje a přispívá humanitárním organizacím, které se zabývají prací s potřebnými, nemalé částky. O tom se můžete samozřejmě přesvědčit sám, například ve zprávě o grantech pro oblast sociálních služeb, či přímo dotazem na příslušném odboru.
 
Na závěr Vám, pane kolego, doporučuji seznámit se podrobněji s aktivitami úřadu – ušetří Vám to spoustu času při sestavování interpelací, které se ve světle naprosto volně dostupných informací projeví jako bezpředmětné.
 
S úctou,
 
 

                                                                 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě