Hospodaření MČ 2.

Datum interpelace:
23. 04. 2009
Datum odpovědi:
09. 06. 2009
Interpelující:
Eva Hochheimerová, MA, FCCA
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 23.4.2009
 
Interpelace číslo 2.
 
 
Ing. Z.Pechar
Úřad městské části – Odbor ekonomický
 
 
Věc : Nezodpovězené otázky k ROZBORU HOSPODAŘENÍ  A ZÁVĚREČNÉMU ÚČETU MČ PRAHA 5 za rok 2008
 
Vážený pane vedoucí Pechare,
 
Vzhledem k tomu, že jste neodpověděl na otázky, které jsem na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 23.4.2009 vznesla ohledně některých specifických položek, které jsem v Rozboru hospodaření za rok 2008 nenašla, je tedy nutné vás tímto způsobem interpelovat se žádostí o vysvětlení a doplnění, a to :
 
Zdaňovaná Činnost MČ Praha 5 –rok 2008
Považuji za důležité zde zopakovat a poukázat na jednu důležitou skutečnost.
Dne 18.9.2008 na 13.Zasedání ZMČ jste nám předložili Rozbor hospodaření za I.pololetí roku 2008. Během diskuze se aspoň 3 zastupitelé ptali a žádali vysvětlení ohledně tabulky č.5 nazvané,, Zdaňovaná činnost MČ Praha 5 za I.pololetí r. 2008 – Výsledky v hospodaření“, kde bylo uvedeno, že nedoplatky nájemného činily za období 1.1.2008 – 30.6.2008 : 97 milionů 586 tisíc Kč, z toho 41 milionů 550 tisíc Kč byly nedoplatky a penále za nebytové prostory a 46 milionů 356 tisíc Kč činily postoupené pohledávky, jak mi sdělila osobně během následující přestávky poradkyně starosty paní Žežulková a vlastní rukou mi do mé kopie napsala, že jde o postoupené pohledávky Agentuře Praha 5 za období 1993 – 2006. Vy jste tuhle částku v tabulce nazval ,,nedoplatky z prodeje majetku(postoupené)“!!!
 
 Jelikož jste měl pane  Pechare potíže nám to vysvětlit, požádal kolega zastupitel Jiří Metelec, aby v závěrečném účtu (poz. ten který jste nám předložili na zasedání ZMČ dne 23.4.2009)  bylo řádně vysvětleno, co tato částka skutečně obnáší. Vy jste pane Pechare odpověděl, cituji z oficiálního zápisu z tohoto zasedání 18.9.2008: ,,Problém nám to nedělá, jestliže cítíte potřebu tyto otázky více precizovat, v rozboru hospodaření za rok, tak to bude pečlivě rozpitváno. Těmto otázkám budeme věnovat větší pozornost, tak aby to bylo čitelné na první přečtení. Mohu vám to slíbit“ – konec citace.
 
Dne 23.4.2009 jste nám předložili Rozbor hospodaření a výsledky za celý rok 2008 a v tabulce, nyní č.9 se stejným názvem  ,,Zdaňovaná činnost MČ Praha 5 za r. 2008 – Výsledky v hospodaření“  jste celou agendu o nedoplatcích neuvedli vůbec, takže jste se nám pane Pechare odměnil  za to, že jsme žádali o informace na které máme z pozice zastupitelů občanů MČ Praha 5 ze zákona o hlavním městě Praze právo dle § 51 odst.3 písm. b) a c), tím že jste nám tady nedal vůbec nic. Až někde v textu na straně 80, najdeme malý skoro nic neříkající odstavec, ve kterém je uvedeno, že je tu i částka 26 milionů 350 tisíc Kč, která údajně představuje ,, proúčtované postoupené pohledávky na Agenturu Praha 5 za období r. 2004 – 2007“.
 
Pan vedoucí ekonomického odboru byl jste jako zaměstnanec Úřadu MČ Praha 5 oficiálně požádán na zasedání zastupitelstva 18.9.2008 o specifické informace, kde jste se zavázal je dodat při rozboru hospodaření za rok 2008 a tyto informace, které souvisí s výkonem vaší funkce jste nepředložil.
 
Žádám vás jménem všech zastupitelů MČ Praha 5, abyste se nám především písemně omluvit za to, že jste porušil zákon jak je výše uvedeno a nesplnil to co bylo po vás požadováno.
- 1 –
Dále vás žádám o podrobnou analýzu všech částek v plné výši po jednotlivých Střediscích jak jsou vedeny v účetnictví Městské části Praha 5, včetně vysvětlení každé položky vedené pod názvem NEDOPLATKY,
 a to :
Ostatní nedoplatky
Nedoplatky za byty
Nedoplatky za nebytové prostory
Nedoplatky z prodeje majetku ( z prodeje pohledávek)
Celkem v Kč
 
Zde upozorňuji, že jste v Rozboru hospodaření a Závěrečném účtu MČ Praha 5 za rok 2008 uvedli, že celková částka NEDOPLATKŮ je 136 milionů 259 tisíc Kč.
 
Dále vás žádám o upřesnění  o proúčtovaných pohledávkách prodaných Agentuře Praha 5.
 V Rozboru hospodaření jste jen uvedl 26 milionů 350 tisíc Kč  za období r. 2004 – 2007.
Kde jsou tedy proúčtované pohledávky za roky 1993 – 2003 prodané Agentuře Praha 5 v prosinci 2003 podle smouvy z té dobý podepsané starostou M.Jančíkem  18.12.2003?
Představují tyto částky pohledávky, které Agentura Praha 5 nevymohla a „vrátila“ je tedy Městské části v roce 2008?
 
E.Hochheimerová, MA, FCCA
Zastupitelka
 
V Praze dne 24.4.2009
 
 
 
 
 
 
 

Odpověď:

Věc:  Interpelace č. 2 k ROZBORU HOSPODAŘENÍ  A ZÁVĚREČNÉMU ÚČETU MČ PRAHA 5 za rok 2008
 
 
Vážená paní zastupitelko,
 
V rozboru hospodaření za rok 2008 v  textové části od str.84 až do str. 90 jsou uvedeny nedoplatky podle jednotlivých středisek správy obecního majetku. V tabulce č. 9 – výsledky hospodaření zdaňované činnosti za rok 2008 jsou vyčísleny v nákladech i výnosech opravy pohledávek postoupených na Agenturu Praha 5 splatné za roky 1993 – 2006. V účetnictví byly proúčtovány v roce 2004 – 2007.
Nedoplatky uvedené v rozboru hospodaření za rok 2008 v tab. č.10 i v textové části v celkové výši 136.259 tis. Kč představují veškeré nedoplatky za celou zdaňovanou činnost od roku 1993 až k 31. 12. 2008. Neobsahují poskytnuté provozní zálohy k vyúčtování služeb, vzhledem k tomu, že se nejedná o fyzický nedoplatek, ale o pohledávku MČ Praha 5 k vyúčtování služeb za rok 2008, které se zúčtují v účetním období roku 2009. Z uvedené částky činí postoupené proúčtované pohledávky na Agenturu Praha 5 za období roku 2004 – 2007 částku 26.350 tis. Kč.
Podrobně jak byly postupovány pohledávky městkou částí Agentuře od roku 1993 – 2006 bylo uvedeno v materiálu pro ZMČ pod č. materiálu 16/45.
Správní firma Centra po vnitřní reorganizaci vytvořila jeden finanční plán jako celek a ne po střediscích, jak je tomu v účetnictví MČ Praha 5. Rozbor byl zpracován na základě této skutečnosti ze sumarizovaných podkladů od správní firmy Centra. Plán na rok 2009 již byl sestaven podle jednotlivých středisek.
 
Nedoplatky k 31. 12. 2008 z účetnictví MČ Praha 5 včetně poskytnutých provozních záloh pod řádkem ostatní podle jednotlivých středisek bez služeb :
 
Centra Machatého a nebytové domy /stř. 1 a 12/
Byty                           1.845 tis. Kč
Nebytové prostory    6.602 tis. Kč
Z prodeje majetku    4.233 tis. Kč
Ostatní                    38.645 tis. Kč
 
Centra Jindřicha Plachty   /stř. 2/
Byty                           5.180 tis. Kč
Nebyty                      5.846 tis. Kč
Prodej majetku     16.030 tis. Kč
Ostatní                    55.261 tis.Kč
 
Centra Staropramenná /stř. 3/
Byty                            2.378,- tis- Kč
Nebyty                       2.014 tis. Kč
Z prodeje majetku   6.086 tis. Kč
Ostatní                     47.212 tis. Kč
 
 
Poliklinika Kartouzská / stř. 4/
Byty                                      0
Nebytové prostory    1.920 tis.
Ostatní                         6.037 tis. Kč
 
 
 
Poliklinika Barrandov /stř. 5/
Byty                                       5 tis. Kč
Nebytové prostory         110 tis. Kč
Ostatní                          5.987 tis. Kč
 
 
 
 
Areál Klikatá   /9/
Nebytové prostory             162 tis. Kč
Pozemky                               132 tis. Kč
 
 
Ostatní zdaňovaná činnost /stř. 6 a 11/
 
Byty                                    0
Nebytové prostory      1.556 tis. Kč
Prodej majetku         54.280 tis. Kč
Ostatní                      1.994 tis. Kč                           /viz str.84 „Rozboru“, např.nájem za pozemky, parkovací místa, reklamní tabule antény, předfakturace služeb/.
 
Komentář k nedoplatkům za  prodej majetku ve výši 54.280 tis. Kč
 z toho : zůstatky prodaného majetku na základě uzavřených kupních smluv v rámci privatizace: za pozemky 1.138 tis. Kč, za domy 46.667 tis Kč, za nebytové prostory 19 tis. Kč, za byty dle zákona 72/1994 Sb. 6.456 tis. Kč.
 
 
Uvedené nedoplatky za jednotlivá střediska jsou čisté nedoplatky tzn. bez služeb / elektr., plyn voda, ty se zúčtovávají s nájemci./
Ostatní nedoplatky u jednotlivých středisek představují proúčtované poskytnuté provozní zálohy k vyúčtování služeb, a zaúčtované úroky a poplatky z prodlení za nájmy bytů a nebytových prostor a smluvních pokut.
Celkem nedoplatky za všechna střediska představují částku 263.515 tis. Kč.
K Vašemu dotazu, zda vrátila Agentura Praha 5 v roce 2008 Městské části nějaké pohledávky, sděluji : že v roce 2008 nedošlo k žádným platbám mezi Městskou částí Praha 5 a Agenturou, tak jak je uvedeno v textu rozboru na str. 90.
 
Dle Dohody o narovnání, kterou schválilo ZMČ 11.7.2007 Agentura nadále vymáhá postoupené pohledávky za rok 1993 – 2003.
 
S úctou
 
 
 
 
                                                           JUDr.Milan Jančík, MBA

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě