Hospodaření MČ 1.

Datum interpelace:
23. 04. 2009
Datum odpovědi:
09. 06. 2009
Interpelující:
Eva Hochheimerová, MA, FCCA
Interpelovaný:
JUDr. Milan Jančík, MBA
Příloha interpelace:

Interpelace:

16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 23.4.2009
 
                                                           Interpelace číslo 1.
 
 
Věc: Nezodpovězené otázky k ROZBORU HOSPODAŘENÍ  A ZÁVĚREČNÉMU ÚČETU MČ PRAHA 5 za rok 2008
 
Vážený pane starosto,
 
Vzhledem k tomu, že mi nikdo z vedení radnice Prahy 5 neodpověděl na otázky, které jsem vznesla na zasedání Zastupitelstva dne 23.4.2009, žádám, aby jste tak učinil nyní, a to:
 
ZÁSOBNÍK
V rozpočtu pro rok 2008 jste nám v bodě 4.12 oznamovali, že vzhledem k omezeným finančním prostředkům bylo rozhodnuto o vytvoření tzv. Zásobníku, kde jste uvedli 11 akcí v celkové částce 43 milionů 975 tisíc Kč, které jste nezahrnuli do rozpočtu na rok 2008 a sdělili nám, že vzhledem k jejich důležitosti je třeba, abychom o nich měli přehled, a že v případě, že MČ Praha5 bude mít k dispozici dostatečné finanční prostředky, budou se realizovat.
V Rozboru hospodaření za rok 2008 není vůbec uvedeno, co z té částky 43 milionů 975 tisíc Kč v Zásobníku bylo realizováno.
Prosím, aby jste nám sdělil, který orgán MČ o realizaci jednotlivých akcí rozhodl a schválil přesun prostředků do upraveného rozpočtu roku 2008 a také z kterých položek rozpočtu se prostředky na realizaci přesunuly!
Jako příklad zde uvádím jednu z těchto „zásobníkových“ akci nazvanou „Vysílání televize“ za 2 miliony 600 tisíc Kč, která určitě realizována byla, protože během roku 2008 jste spustili vysílání TV Prahy 5. Na účtě 0625 – Kancelář MČ se například uvádí náklady na jakousi reportáž pro web.TV za 101 tisíc 200 Kč. Prosím sdělte celkové náklady na realizaci i této akce?
 
INVESTICE
Kapitola 9 – Místní správa
V rozpočtu bylo 24 milionů 320 tisíc Kč na investice a v Rozboru hospodaření vůbec neuvádíte, co jste z tohoto rozpočtu převedli jinam přesto, že ke snížení evidentně došlo.
V položce 0924 – nazvané INFORMATIKA bylo v rozpočtu na investice 9 milionů 200 tisíc Kč a vy jste je snížili o  4 miliony 840 tisíc Kč a nikde neuvádíte kam jste tyto prostředky přesunuli!
Zde je nutné i upozornit, že informace, které uvádíte k této položce 0924 jsou záměrně zmatečné. Píšete, že došlo k navýšení o 2 miliony 298 tisíc Kč, ale skutečné navýšení bylo 6 milionů 990 tisíc Kč na běžné výdaje – a není uvedeno na co všechno se to použilo.
Dále píšete, že snížení na investicích bylo 148 tisíc Kč, ale skutečné bylo 4 miliony 840 tisíc Kč. Žádám tedy aby jste doplnil a zveřejnil  věrohodné informace kam a na co byly použity 4 miliony 840 tisíc Kč o které jste investice skutečně snížili.
 
Prosím o písemnou odpověď ve lhůtě 30 dnů v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., a aby jste tuto lhůtu dodržel.
 
E. Hochheimerová, MA,FCCA
Zastupitelka
 
V Praze dne 23.4.2009
 

Odpověď:

Věc: Interpelace č. 1 k ROZBORU HOSPODAŘENÍ  A ZÁVĚREČNÉMU ÚČETU MČ PRAHA 5 za rok 2008
 
 
Vážená paní zastupitelko,
na Vaší interpelaci č.1 týkající se Rozboru hospodaření a Závěrečného účtu za rok 2008 sděluji:
 
 
Zásobník
Tak jako v předchozích letech, byl i v roce 2008 ve schváleném rozpočtu na rok vytvořen tzv. zásobník akcí, sloužící pro přehled o akcích, které sice nebyly do rozpočtu zahrnuty, ale je, vzhledem k jejich důležitosti, třeba mít o nich přehled,.
Do zásobníku na rok 2008 bylo zahrnuto 11 akcí v celkové výši 43.975 tis. Kč. Převážně se jednalo o stavební investice na majetku městské části. Pět akcí se týkalo školských zařízení.
Z těchto akcí byla realizována v plném rozsahu jedna akce, jedna zahájena a pokračuje v roce 2009, další dvě byly rozpracovány a jsou zařazeny do rozpočtu roku 2009.
První je akce ZŠ Kořenského 10 – rekonstrukce druhé tělocvičny. Do realizace byla zařazena, protože městské části byla přidělena investiční dotace od hlavního města ve výši 8 mil. Kč (schváleno usnesením ZMČ č. 12/5/2008 dne 26.6.2008), akce byla dokončena a komentář je v Rozboru hospodaření a Závěrečném účtu za rok 2008 (dále jen rozbor) na straně 41.
Zahájenou akcí je vysílání internetové televize. Záměr byl schválen RMČ usnes. č. 27/910/2008 dne 19.8.2008 a realizace akce byla schválena usnesením RMČ č. 34/1163/2008 ze dne 14.10.2008 a v roce 2008 byly hrazeny výdaje ve výši 714 tis. Kč z podkapitoly 0924, položka nákup služeb, bez nutnosti provedení rozpočtového opatření. V této souvislosti byly ještě realizovány výdaje na reportáž Týden neziskových organizací ve výši 101,2 tis.Kč z podkapitoly 0625.
Rozpracovány byly akce:
MŠ Lohniského 830 – rekonstrukce kuchyně, v roce 2008 byla akce zahájena a investováno 409,5 tis.Kč na projektovou dokumentaci, usnes. RMČ č. 17/552/2008 ze dne 27.5.2008, komentář je v rozboru na straně 41. Akce je zařazena do rozpočtu roku 2009 k realizaci (plánovaná částka 7.748 tis.Kč).
MŠ Nad Palatou 29/613 – dostavba kuchyně a dostavba chodeb, v roce 2008 investováno 518,9 tis.Kč na projektovou dokumentaci – usnes. RMČ č. 21/704/2008 ze dne 17.6.2008, komentář je v rozboru na straně 41, je v zásobníku akcí roku 2009 v hodnotě 6.848 tis.Kč.
Ostatní akce realizovány nebyly.
 
Investice
kapitola 9 – místní správa
Na úvod vysvětlení: výdajová stránka rozpočtu hlavní činnosti městské části je složena z kapitol rozpočtu a tyto jsou označeny číslem a názvem, v našem případě tedy kapitola 09 – místní správa a zastupitelstva obcí. Pro celou kapitolu je stanoven objem investic, neinvestičních prostředků a grantů. Součet těchto prostředků tvoří celkový objem výdajů kapitoly.
Kapitola je však též souhrnem výdajů podkapitol. Tyto jsou označeny číslem kapitoly a číslem odboru či specifického druhu výdajů, např. 0421 je podkapitola školství – investice, spravovaná odborem investičním; 0924 je podkapitola informatika, spravovaná odborem správy služeb.
Každá podkapitola má stanoven celkový objem výdajů, opět v členění na investice, neinvestiční prostředky a příp. granty (ne všechny podkapitoly mají grantové programy ve své náplni).
Změny rozpočtu se dějí rozpočtovými opatřeními dle § 16 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Pokud se mění celkový objem prostředků podkapitoly a to jak snížení, tak zvýšení, jsou tato rozpočtová opatření poznamenána v textu rozboru u příslušné podkapitoly s uvedením čísla usnesení orgánu MČ.
V rámci podkapitoly však také dochází k přesunům rozpočtových prostředků, kdy se celkový objem finančních prostředků v podkapitole nemění, ale přesouvají se prostředky mezi jednotlivými paragrafy a položkami výdajů. Toto rozpočtové opatření se může provést i mezi druhy výdajů, tedy z investic do neinvestičních prostředků a naopak. Přesun prostředků však celkový objem rozpočtu podkapitoly nemění a proto není každé takové rozpočtové opatření samostatně popsáno v textu rozboru z praktických důvodů, neboť těchto opatření je nejvíce a z hlediska správy finančních prostředků se jimi nemění celkový objem rozpočtu podkapitoly (a tím i kapitoly a městské části). I tato rozpočtová opatření jsou schvalována příslušnými orgány městské části.
 
Proto tedy v kapitole 09 – místní správa a zastupitelstva obcí, v sumární tabulce celé kapitoly (s. 67 rozboru) je uvedeno, že celkový objem investičních prostředků kapitoly je schválen ve výši 24.320 tis.Kč, upraven na 19.490 tis.Kč. Tento údaj – snížení objemu investičních prostředků o 4.830 tis.Kč se týká všech podkapitol. Konkrétně investiční prostředky mají podkapitoly 0912 – správa služeb (tyto prostředky spravuje vedoucí OSS), podkapitola 0921 – místní správa – investice, (spravuje vedoucí OIV) a 0924 – informatika, jejímž správcem je vedoucí OSS.
K úpravě investičních prostředků u podkapitol (kapitoly 09) v celkové výši 4.830 tis.Kč došlo takto:
  • podkapitola 0912 zvýšení o 20 tis.Kč přesunem z neinvestičních prostředků této podkapitoly usnes. RMČ č. 16/520/2008 na nákup navigací (rozbor s. 70),
  • podkapitola 0921 snížení o 10 tis.Kč usnes. RMČ č. 42/1441/2008 dne 16.12.2008 (rozbor s. 73),
  • podkapitola 0924 investiční prostředky ve výši 4.840 tis. Kč byly přesunuty do neinvestičních prostředků této podkapitoly takto:
§         usnes. RMČ č. 37/1242/2008 dne 4.11.2008 částka 2.800 tis. Kč k úhradě výdajů spojených s implementací programového vybavení Informačního systému Ginis SSL a EKO – úhrada služeb a služeb zpracování dat,
§         usnes. RMČ č. 39/1326/2008 dne 25.11.2008 částka 40 tis. Kč na pokrytí výdajů souvisejících s volbami do Senátu parlamentu ČR, nákup materiálu,
§         usnes. RMČ č. 42/1441/2008 dne 16.12.2008 částka 2.000 tis. Kč k úhradě výdajů spojených s implementací Informačního systému Ginis, nákup služeb.
 
Proto je tedy nutné připomenout, že informace týkající se podkapitoly 0924 nejsou zmatečné, ale odpovídají skutečnosti. Tedy celkový objem výdajů podkapitoly 0924 byl zvýšen o částku 2.150,9 tis. Kč, která se skládá z navýšení 2.298,9 tis.Kč a snížení 148 tis. Kč, tyto operace jsou popsány v rozboru na straně 74.
Dále byly provedeny přesuny v rámci podkapitoly 0924, mj. z investic do neinvestičních výdajů ve výši 4.840 tis. Kč, jak je popsáno výše. Neinvestiční prostředky byly dále navýšeny o 2.150,9 tis.Kč, jak je popsáno v předchozím odstavci. Celkové navýšení neinvestičních prostředků podkapitoly 0924 tedy činí Vámi zmiňovaných 6.990,9 tis.Kč.
 
S úctou
 
 
 
 
                                                           JUDr.Milan Jančík, MBA

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě