Golf klub

Datum interpelace:
22. 09. 2016
Datum odpovědi:
19. 10. 2016
Interpelující:
Josef Matoušek
Interpelovaný:
MUDr. Radek Klíma
Příloha interpelace:
Příloha odpovědi:

Interpelace:

Interpelace

 

 

 

V Praze dne 22.9.2016

 

Vážený pane starosto,

 

z tisku jsem se dozvěděl, že golfový klub v Motole hodlá uzavřít cestu pro pěší mezi Vidoulemi a vozovnou Motol. Ta dále pokračuje k motolským rybníkům a k nemocnici Motol (kdyby mezi námi byl někdo, kdo tuto cestu nezná). Jedná se o historickou cestu. (Alois Jirásek – Dívčí válka.)

 

Věřím, že jsou to jenom dezinformace a při eventuálních jednáních s golfovým klubem, zajistíte průchodnost  této cesty pro veřejnost.

 

Dovoluji si připomenout, že původně tyto pozemky byly učeny jako rekreační prostor pro obyvatele Smíchova a Košíř. (soustava rybníků, koupališť, hřišť doplněná remízky a volným prostorem – taková jedna velká komunitní zahrada v přírodě s altánky.

 

 

Zůstanou průchozí cesty od podjezdu železniční trati směrem k Motolu a dále k podjezdu pod ulicí Bucharovou směrem ke Kalvárii? Veškeré pěší cesty by měly být chráněny věcným břemenem nebo smlouvou.

 

 

 

 

Josef Matoušek

zastupitel

 

Odpověď:

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

Starosta

 

Vážený pan Josef Matoušek

Zastupitel MČ Praha 5

 

Vážený pane zastupiteli,

reaguji tímto na Vaši interpelaci, přednesenou na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, dne 22. 9. 2016.

K Vaší interpelaci týkající se komunikace procházející areálem Golf Motol a spojující Vidouli s Plzeňskou ulicí Vám sděluji, že Vámi uváděná komunikace (Goldscheiderova, pozemek parc. č. 481 k. ú. Motol) je ve vlastnictví hl. m. Prahy. Jedná se o účelovou, veřejně přístupnou komunikaci s dílčím omezení vjezdu vozidel (mimo vozidel s povolením hl. m. Prahy). Výše uvedenou komunikaci lze uzavřít pouze se souhlasem (po předchozím stanovisku Policie ČR) příslušného silničního správního úřadu, kterým je v tomto případě Odbor dopravy ÚMČ Praha 5. Dle sdělení vedoucího odboru pana Ivana Růžičky, Odbor dopravy ÚMČ Praha 5 do současné doby neobdržel jakoukoliv žádost o omezení přístupu na tuto komunikaci.

 

V Praze dne 18. 10. 2016

 

S pozdravem

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě